Školní rok 2019 - 20

Třídní vzdělávací program

Máte doma předškoláka? Pokud ano, podrobnosti naleznete v souboru.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.pdf (236052)

ŘÍJEN 2019

Témata :

Plody podzimu na poli

Plody podzimu v lese

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Jak je rok dlouhý

Vyrábíme strašidélka

 • Poznáváme a určujeme druhy jehličnatých a listnatých stromů, jejich plody,význam lesa, ochrana
 • Opakujeme znalost druhů zeleniny
 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě, příslovce míst
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy-ráno,dopoledne, poledne,odpoledne...,den,noc, dnes,včera, zítra,...
 • Třídíme podle druhu, opakujeme názvy geometrických tvarů, pojmy více, méně, stejně
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci, rozlišujeme poezii a prózu
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch - rozklad slov ba slabiky
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru,..., při zpěvu hrajeme ne dětské hudební nástroje
 • Rozlišujeme různé druhy hudby
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky motoriky
 • Plníme úkoly z projektu "Svět nekončí za vrátky,cvičíme se zvířátky"-hod na cíl, do dálky, skoky, přelézání překážek
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Plánované akce:

1..10. 2019 "Jak kočička s pejskem pouštěli draka - divadelní představení v MŠ 

10.10. 2019 od 15.30 hod. "Anežčin hbitý jazýček a čarovná tužka"- odpolední program pro rodiče a děti zaměřený na rozvoj motoriky a výslovnosti spojený  tvořením - od 15.30 hod.

16.10. 209 vánoční focení dětí - dle zájmu

22.10. 2019 program "Máme rádi zvířata" v MŠ

Prodloužená vycházka do lesa za skřítkem Tajchmánkem - zamykáme les

pracovní listy 10.2019.pdf (440420)

Co už umíme:

Písně:                                                                                                 Básně:

Zpívejme si zpívejme                                                                   Stonožka Anežka

Pojď si hrát                                                                                     Zelenina

Trháme jablíčka

 

září 2019

Témata :

 • Stonožka Anežka vítá kamarády
 • Stonožka Anežka průvodkyní školičkou¨
 • Plody podzimu na zahradě
 • Plody podzimu na poli - bramboriáda

poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky

orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ

dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/

poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich

důležitost pro život člověka

znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"

učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin,…/, nasloucháme druhým

učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky

učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje

rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti

učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku

a vozovce, neházet s hračkami,…/

poznáváme pravidla společného soužití

učíme se zacházet s různými materiály

kreslíme, malujeme

pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- prodloužené vycházky do přírody

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Projekt pod záštitou MŠMT, je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Pracovní listy : 201908270824.pdf (617231)