Školní rok 2023 - 24

 

Červen 2024 – Stonožka Anežka oslavuje

Témata:

Moje rodina                                                         3. 6. – 7. 6. 2024

Život u rybníčků, řek a moří                                  10. 6. – 14. 6. 2024

Křížem krážem republikou                                    17. 6. – 21. 6. 2024

Co už umím – planeta Země                                 24. 6.  – 28. 6. 2024

 

 

·         Učíme se projevovat citové vztahy k rodině.

·         Vyjmenujeme rodinné příslušníky, známe vztahy v rodině.

·         Procvičujeme a opakujeme básničky i písničky s rytmickým doprovodem.

·         Zkoušíme překonávat překážky v různém prostředí.

·         Poznáváme své okolí, navštěvujeme rybník Tajch.

·         Pozorujeme život u rybníka i přírodu okolo.

·         Učíme se o místě, kde žijeme, poznáváme a pojmenováváme naši Zemi, stát, město.

·         Vytváříme početní skupiny – spojení počtu a čísla. Obor 1-10

·         Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky, různé druhy lezení, podlézání, prolézání,      

          výstup a sestup na žebřiny

.         Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla

·         Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými 

          výtvarnými materiály

·         Poznáváme a orientujeme se na mapě.

·         Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů.

·         K úkolům přistupujeme zodpovědně.

·         Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

.         Seznamujeme se s hvězdnou oblohou, vesmírem.

.         Pracujeme s knihami – čerpáme a upevňujeme stávající informace.

.         Vytváříme si kolem sebe čisté a příjemné prostředí, udržujeme čistotu třídíme odpad.

Plánované akce:

 • Středa 5. 6. 2024  Tenis dětem
 • Čtvrtek – Pátek 13.-14.6. 2024 Spaní ve školce, rozloučení s předškoláčky

 

"Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" – Červen

 

Umět převyprávět pohádku na volné téma/bez pomoci učitelky/

 

Co už umíme:

Básně

Mraveneček

Žirafa

Borůvky

 

Písně:  

Pět minut v Africe

Slavíme svátek dětí

Na tý louce zelený

Já do lesa nepojedu

 

Pracovní listy Červen.pdf (383313)

KVĚTEN 2024 - STONOŽKA ANEŽKA A SLUNÍČKO

Témata:

Anežko, maminka má svátek                               29. 4. – 3. 5. 2024

Pomáháme včelkám dělat med                            6. 5. – 10. 5. 2024

Máme rádi zvířata – zvířátka ze ZOO                    13. 5. – 17. 5. 2024

Ptáčci v korunách stromů – stromy a keře            20. 5.  – 24. 5. 2024

Slavíme svátek dětí                                            27. 5. – 31. 5. 2024

 

·         Učíme se projevovat citové vztahy k rodině.

·         Vyjadřujeme své pocity prostřednictvím malby, uvědomovat si co jme prožily.

·         Procvičujeme a opakujeme pásmo písniček a básniček na besídku ke dni matek.

·         Zkoušíme překonávat překážky v různém prostředí.

·         Poznáváme nejznámější druhy hmyzu, zkoumáme jejich život.

·         Pozorujeme včely, jejich obydlí a užitečnost pro člověka.

·         Vymýšlíme krátké texty na dané téma.

·         Vytváření skupin o daném počtu prvků, početní obor 1-10

·         Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky, různé druhy lezení, podlézání, prolézání,     

          výstup a sestup na žebřiny

.         Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla

·         Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými 

          výtvarnými materiály

·         Poznáváme své okolí, pojmenováváme listnaté i jehličnaté stromy a jejich části.

·         Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů

·         K úkolům přistupujeme zodpovědně

·         Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

.         Seznamujeme se s exotickými zvířaty – učíme se chápat proč jsou v zoo zavřená, jaké podmínky                

          potřebují pro život.

.         Pracujeme s knihami – čerpáme a upevňujeme stávající informace.

.         Oslavíme svátek dětí na školní zahradě – jak mohu udělat radost svým kamarádům.

Plánované akce:

 • Čtvrtek 2. 5. 2024 Čarodějnický rej
 • Úterý 14. 5. 2024 Den matek
 • 23.5. 2024 Celodenní výlet
 • 28.5. 2024 Fotografování
 • 31. 5. 2024 Den dětí

"Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" – Květen

 Příběhy o ptáčcích, včelkách a jiném hmyzu - přinést knihu na toto téma, vybranou knížku budeme číst na pokračování

 

Co už umíme:

Básně

Auta

Semafor

Maminka

Tatínek

 

Písně:  

Křižovatka

Dáreček

Maminka

 

květen.pdf (345529)

 

Duben 2024 – ANEŽČIN BATŮŽEK

Témata:

Život ve městě                                          1. 4.- 5.4. 2024

Anežko, stůj, červená!                               8.4. – 12.4. 2024

Anežka vyráží na kolo – letní sporty           15. 4. – 19.4. 2024

Anežka čaruje – hravá věda                      22.4. – 26.4. 2024

Naše cíle:

·         Poznáváme naše město Liberec, významné památky i budovy v našem okolí

·         Učíme se o místě, kde žijeme, vyhledáváme obrázky a informace v knihách, rozlišujeme znaky města -         vesnice

·         Tvoříme plánek cesty, pracujeme s mapou

·         Rozvoj poznatků o dopravních prostředcích, rozdělení podle místa pohybu

·         Učíme se důležitá telefonní čísla a informace o IZS

·         Řešíme různé situace v silničním provozu, jak se správně chovat při vycházce městem

·         Učíme se zpaměti krátké texty, vyhledáváme ponaučení

·         Vytváření skupin o daném počtu prvků, početní obor 1-10

·         Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky skoky snožmo poskoky, překonávání           

          nízkých překážek, hry s míčem, dodržujeme pravidla, poznáváme letní sporty

·         Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla

·         Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými  

          výtvarnými materiály

·         Učíme se vážit práce druhých, ke své přistupovat zodpovědně

·         Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů

·         K úkolům přistupujeme zodpovědně

·         Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

Plánované akce:

·         Úterý 9. 4. 2024 návštěva ZŠ ve Vesci – Školákem na zkoušku

·         Středa 10.4. 2024 Knihovna Vesec – Papuchalk Petr (Jak pejsek s kočičkou vařili dort)
 

"Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" – Duben: Přinést knížku, kde se nalézá téma „dopravní tématika“.  Nakreslit, nebo vyrobit dopravní prostředek do 26.4.

Co už umíme:

Básně

Kočička

Jaro

Sněženka

Písně:  

Kočko, kočko kočkatá

Dny v týdnu

Petrklíč

 

 Pracovní listy Duben.pdf (335061)
 
 • březen 2024 - Stonožka Anežka vítá sluníčko

  Témata:

  Jak a co se z čeho vyrábí   26. 2. – 1.3. 2024

  Otevíráme knihu   4. 3. – 8. 3. 2024

  Když se rodí jaro – sejeme semínka   11. 3. – 15. 3. 2024

  U babičky na dvorku   18.3. – 22. 3. 2024

  Hody, hody doprovody   25.3. – 29. 3. 2024

  Plánované akce:

  5.3. Třídní schůzky, plánování třídního výletu a akcí třídy, schůzka rodičů se zástupci ze ZŠ – informace o blížícím se zápisu do ZŠ (15,30h)

  19. 3. Návštěva IQ parku (Planetárium)

  21.3. Jarní tvoření s rodiči (15,00h)

  Vystoupení pěveckého sboru Barvičky na velikonočních trzích u radnice

  Účast na výtvarné soutěži ,,Velikonoce očima dětí“

  Krmení kachen a výlety k Tajchu

  Celoroční projekty:

  Zdravá školní jídelna – sázení bylinek pro naši školní jídelnu

  Veselé pískání pro zdravé dýchání (flétna)

  "Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" - Březen - Přinést do MŠ knížku o domácích a hospodářských zvířatech. Znát a pojmenovat jejich mláďátka.

  Vědět, jak knížka vzniká /autor, ilustrátor, tiskárna, knihkupectví, …/

  Co už umíme

  • poznáváme různé druhy materiálů
  • učíme se správně třídit odpad, znát jednotlivé barvy třídících kontejnerů
  • dozvídáme se nové informace a pojmy o recyklaci
  • prozkoumáváme knihu do detailu, jak vzniká
  • známe funkce a využití knih
  • všímáme si jarní přírody a jejích znaků
  • hledáme a poznáváme jarní květiny
  • poznáváme domácí a hospodářská zvířata (samec/samice/mládě)
  • učíme se chápat význam chovu hospodářských zvířat/užitek
  • pojmenováváme velikonoční tradice a zvyky
  • vyprávíme si o svátcích jara, jak slavíme u nás doma
  • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky při vyprávění, nasloucháme druhým
  • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
  • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
  • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
  • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku a vozovce, neházet s hračkami, …/
  • učíme se zacházet s různými materiály
  • kreslíme, malujeme, stříháme
  • pozorujeme přírodu a okolí kolem nás
    Básně:
 • - Perníková chaloupka
 • - Karneval
 • - Klavír
 • - Povolání
   Písně:
 • Naše paní kuchařka

 • My jsme malí muzikanti

 • Karneval

 •  Koblížek

pracovní listy Březen.pdf (547940)

 

Únor 2024 - Barevný svět stonožky Anežky

Témata:

Anežka muzicíruje                  29. 1. - 2. 2. 2024

Projdeme se do pohádky        5. 2. - 9. 2. 2024

Maškarní bál s Anežkou          12. 2. - 16. 2. 2024

Dospěláci v práci                    19. 2. - 23. 2. 2024

 

·         Poznáváme druhy hudebních nástrojů

·         Poslech hudby různých žánrů

·         Hrajeme na rytmické nástroje, učíme se nové písně

·         Zvyky a tradice - masopust, karneval

·         Rozvoj poznatků z nejrůznějších oblastí života - druhy povolání, znát povolání svých rodičů

·         Poslech pohádky, zhodnotit, čerpat ponaučení z přečteného textu

·         Učíme se zpaměti krátké texty

·         Vytváření skupin na základě společné vlastnosti, sjednocení, třídění ve skupině, vztah nadřazenosti a podřazenosti

·         Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky - skáčeme, házíme míčem, prolézáme a podlézáme různé překážky, hrajeme pohybové hry -                  dodržujeme pravidla

·         Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla

·         Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými výtvarnými materiály

·         Učíme se vážit práce druhých, ke své přistupovat zodpovědně

·         Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů

·         K úkolům přistupujeme zodpovědně

·         Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

Plánované akce:

·         Bobování na svahu u MŠ - bezpečnostní a hygienická opatření

·         Úterý 6. 2. 2024 - Lenka Jakešová - AUTORSKÉ ČTENÍ S VLASTNÍMI PÍSNIČKAMI A TANEČKY

·         Středa 7. 2. - Návštěva Severočeského muzea v Liberci – vzdělávací  program - Snídaně na krmítku - povídání o dokrmování ptáků na krmítkách spojené         s vytvářením lojových koulí

·         úterý 13. 2. 2024 - Karnevalový rej na MŠ - téma "V říši fantazie" - program po celé dopoledne
 

"Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" - únor - Kouzla a čáry v pohádkách. Přinést do MŠ „Nejoblíbenější“ pohádkovou knížku nebo pohádku s výše uvedenou tématikou, nakreslit k této pohádce ilustraci – do 8. 2. 2024
 

pracovní listy - únor.pdf (1542132)

Co už umíme:

Básně

Na sněhu

Ptáci v zimě

Chumelenice

Písně:  

Tři králové

 Zimní píseň

Kdo to ťuká na okénko

Sáňkování          

Stonožka Anežka v zimě- leden 2024

1) My tři králové- kouzelné dveře do světa snění                 3. 1. 2024 – 5. 1. 2024
2) Zima, zima, zimička- jak se v zimě oblékáme                  8. 1. 2024 – 12. 1. 2024
3) Kamarádi s říše zvířat v nouzi                                   15. 1. 2024 – 19. 1. 2024
4) Zimní sporty a radovánky                                          22. 1. 2024 – 26. 1. 2024

Třídíme předměty podle požadované vlastnosti, z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

Rozvíjíme prostorovou představivost

Samostatně zvládat jednoduché pracovní úkony, dokončit činnost

Vyhledat obrázek v knize o zvířatech

Hrajeme si se slovy-rytmizace, určování dlouhých a krátkých slabik, grafické znázornění, tvoření protikladů

Učíme se zvládat koordinaci ruky a oka, rozvíjíme jemnou motoriku / výtvarné činnosti, hry s didaktickým materiálem, .../

Rozšiřujeme poznatky o změnách v přírodě-pomáháme zvířatům a ptákům

Učíme se samostatně rozhodovat o svých činnostech

Učíme se rozeznávat nebezpečí okolo nás / led, sníh, doprava, .../

"Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" - leden - Přinést do MŠ knížku na téma zvířátka a ptáci v zimě, doma s rodiči přečíst jednu kapitolu, umět převyprávět děj - příběh kamarádům v MŠ

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody-krmení zvířat, ptáčků, ...

Podle sněhových možností - hry na sněhu, bobování na mírném svahu

Lyžařský kurz pro přihlášené děti – 22. – 26. 1. 2024

pracovní listy leden (1).pdf (710482)

Co se budeme učit:

Básnička

Oblečení:

Punčocháče, ponožky,

oblečeme na nožky. 

Ještě tričko, mikinu, vyzrajeme na zimu. 

Přesto všechno gaťata, ať jsme správná mrňata. 

Na hlavičku čepičku, na nožičku botičku.        

 

Prosinec  – Advent stonožky Anežky

Témata:

1) Vánoční zvyky                              4. 12. – 15. 12. 2023

2) Těšíme se na Ježíška                      18. 12. – 22. 12. 2023

Zahájení Adventu, poznáváme význam, tradice, zvyky a obyčeje

Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne

Vypracováváme pracovní listu k týdenním tématům

Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky

Určujeme hlásku na začátku slova

Umět samostatně převyprávět vyslechnutý text, zachytit hlavní myšlenku

Zpíváme, recitujeme – vánoční téma

Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji

Učíme se respektovat předehru, mezihru, ...

Plníme úkoly z programu "Se sokolem do života" s opičkou Haničkou

Učíme se řešit problémy

Procvičujeme soustředěnost, pozornost, paměť, logické myšlení, ...

Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat

Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

Plánované akce:

5. 12. 2023  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "rej čertíků a andílků" - celý den

13. 12. 2023 – od 9,30 hod. - návštěva výstavy betlémů,  která se koná v kostele sv. Jana Křtitele v Rochlici

14. 12. 2023 - dopolední vánoční nadílka pro děti

pracovní listy 12.2023.pdf (988044)

 

LISTOPAD – stonožka Anežka a my

Témata:

Kouzelných pět smyslů 30. 10 -3.11. 2023

Barevný týden-proletíme duhou 6. 11 - 10. 11. 2023

Anežka zní své tělo-vím, co jím 13. 11. - 17. 11. 2023

Anežko, kde jsem se tu vzal?  20. 11. - 24. 11. 223

 • Porovnáváme předměty podle barvy, velikosti, druhu,
 • Porovnáváme délku, pojmy krátký, delší, nejdelší
 • Řešíme labyrinty, vytváříme cesty dle určené délky
 • Pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami
 • Osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   
 • pohlavních/
 • Učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí – zdravý životní styl, učíme se chránit své zdraví a zdraví druhých
 • Učíme se znát telefonní čísla záchranných složek a jak reagovat
 • Učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí
 • Učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování, poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost
 • Snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,
 • slovně reagovat
 • Seznamujeme se s knihami — projevovat zájem o knížky
 • Seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti
 • Rozvíjíme fyzickou zdatnost – pokračujeme v projektu „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku
 • Učíme se správně zacházet s drobným nářadím, výtvarnými pomůckami 

Plánované akce:

Barevný týden od 6. 11 do 10.11. 2023

Pondělí – Modrofialový den

Úterý – Žlutý den

Středa – Zelený den

Čtvrtek – Bílý den

Pátek – Červený den

Stonožka Anežka si pro Vás v projektu "Malý čtenář" - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou´´ připravila další úkol na listopad. Prosíme do středy 15. 11. 2023 Přinést do MŠ knihu o lidském těle, pojmenovat části lidského těla

Středa 22. 11. 2023 od 9 hod - návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci - tematická beseda - "Vánoce" – Sebou pití v uzavíratelné láhvi, malou dobrůtku, pro děti starší 6 let 2 lísky na MHD, návrat na oběd.

Čtvrtek 30. 11. 2023 od 15 hod. - vystoupení pěveckého sboru BARVIČKY před radnicí v rámci každoročního adventního programu – bližší informace pro děti zpívající ve sboru budou vyvěšeny na nástěnce.

Co už umíme:

Písničky:

Vyletěl si pyšný drak

V lese

Hodiny

Dýně

Básničky:

Drak na provázku

Kaštany

Dny v Týdnu

Halloween

pracovni listy listopad ŽT.pdf (725057)

 

Říjen 2023 - malujeme podzim s Anežkou

Témata:

Drakiáda – co umí vítr a déšť………………..2. 10. - 7. 10. 2023

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem…9. 10. - 13. 10. 2023

Jak je dlouhý rok – kam utíká čas…………16. 10. - 20. 10. 2023

Vyrábíme strašidýlka……………..………… 23. 10. - 27. 10. 2023

 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě pomocí předložek
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, den, noc, dnes, včera, zítra, ...
 • Seznamujeme se s názvy geometrických tvarů, správně je pojmenovávat, vyhledávat
 • Vytváříme skupiny podle barvy, velikosti, tvaru - v prostoru i na ploše
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch a sluchovou paměť
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru, hrajeme na dětské hudební nástroje
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku
 • Cvičíme na lavičce, žíněnce, procvičujeme různé druhy lezení, skoků, chůze – projekt „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Plánované akce:

 • čtvrtek 5. 10. 2023 – preventivně vzdělávací program - Policejní pohádky – zdarma
 • Úterý 10. 10. 2023  od 15 hod. - společné podzimní tvoření rodičů s dětmi 
 • čtvrtek 12. října od 10,30 hodin – hudební pohádkový příběh na MŠ - Já jsem muzikant
 • úterý 17. 10. 2023 - od 9 hod. návštěva ekologického střediska DIVIZNA v Lidových sadech Liberec - vzdělávací program "Příběh neobyčejného semínka"
 • středa 25 10. 23 - od 8 hod. - vánoční focení dětí – svůj zájem hlaste u třídních učitelek
   

Zahájení projektu "Malý čtenář - navlékáme korálky se stonožkou Anežkou" – úkol na říjen – VYROBIT NEBO NAKRESLIT DRÁČKA – termín do 5. 10.2023

Zahájení „Bubnování pro radost“

Zahájen „Zdravé dýchání“

Zahájení „pěvecký sbor“

Co už umíme:

Básně:

Stonožka Anežka

Brambora

Jablíčko

Písně:

Kamarád

Pod naším okýnkem

Lečo

V lese

pracovní listy 10.2023.pdf (440420)

PRACOVNÍ LISTY ŘÍJEN.docx (2095647)


září 2023 - Anežčin podzim ve školce

Témata:

Stonožka Anežka vítá kamarády a provádí je školičkou 1. 9. – 8. 9. 2023

Plody podzimu na zahradě 11. 9. – 15. 9. 2023

Plody podzimu na poli – bramboriáda 18. 9. – 22. 9. 2023

Plody podzimu v lese – 25. 9. – 29. 2023

 • poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky
 • orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ
 • dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/
 • poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich
 • důležitost pro život člověka
 • znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"
 • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin, …/, nasloucháme druhým
 • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
 • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku
 • a vozovce, neházet s hračkami, …/
 • poznáváme pravidla společného soužití
 • učíme se zacházet s různými materiály
 • kreslíme, malujeme
 • pozorujeme přírodu

Plánované akce:

13. 9. 2023 Odpadkový den

19. 9 od 15:30 – Třídní schůzky ve žluté třídě

26. 9. 2023 - návštěva IQ Landie - planetárium v Liberci od 8,15 hod. - Modul - Vesmír pro nejmenší

- Zahájení projektu:

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Zdravá školní jídelna

pracovni listy zari.docx (2022312)