Školní rok 2020 - 21

Třídní vzdělávací program

Prosinec 2020

Zima – stonožka Anežka staví sněhuláky

Témata:

 • Když se čerti ženili
 • Vánoční zvyky
 • Těšíme se na Ježíška

Zahájení Adventu, poznáváme význam, tradice, zvyky a obyčeje

Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne

Vypracováváme pracovní listu k týdenním tématům

Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky

Určujeme hlásku na začátku slova

Umět samostatně převyprávět vyslechnutý text, zachytit hlavní myšlenku

Zpíváme, recitujeme – vánoční téma

Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji

Učíme se respektovat předehru, mezihru, ...

Plníme úkoly z programu "Se sokolem do života" s opičkou Haničkou

Učíme se řešit problémy

Procvičujeme soustředěnost, pozornost, paměť, logické myšlení, ...

Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat

Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

Plánované akce:

4.12. 2020  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "Den všech čertíků a andílků" - celý den

15.12. 2020 - dopolední vánoční nadílka pro děti

Pracovní listy: 202011231042.pdf (319367)

Co už umíme:

Písně:

Meluzína

Zajíci na klouzačce

Kapr

Sněhulák

Miminko

Básně:

Moje tělo

Listopad 2020 

Anežčin podzim ve školce – stonožka Anežka a my

Témata:

Barevný týden-proletíme duhou

Anežka zní své tělo-vím, co jím

Anežko, kde jsem se tu vzal?

Kouzelných pět smyslů

 • Porovnáváme předměty podle barvy, velikosti, druhu,
 • Porovnáváme délku, pojmy krátký, delší, nejdelší
 • Řešíme labyrinty, vytváříme cesty dle určené délky
 • Pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami
 • Osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   
 • pohlavních/
 • Učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí – zdravý životní styl, učíme se chránit své zdraví a zdraví druhých
 • Učíme se znát telefonní čísla záchranných složek a jak reagovat
 • Učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí
 • Učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování, poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost
 • Snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,
 • slovně reagovat
 • Seznamujeme se s knihami - projevovat zájem o knížky
 • Seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti
 • Rozvíjíme fyzickou zdatnost – pokračujeme v projektu „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku
 • Učíme se správně zacházet s drobným nářadím, výtvarnými pomůckami 

Plánované akce:

Veškeré akce jsou zatím zrušeny – nákaza Covid 19

O veškerých změnách budou podány včas informace na webových stránkách MŠ

pracovní listy ŽT listopad.pdf (440509)

Co už umíme:

Písničky:

Když prší

Jaro, léto, podzim, zima

Neposedné kapičky

Čarodějnice

Písnička o meluzíně

Básničky:

Drak

Ovoce a zelenina

Muchomůrka

Zavírám, zavírám les

Říjen 2020 - Anežčin podzim ve školce - malujeme podzim s Anežkou

Témata:

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Jak je rok dlouhý, kam utíká čas

Vyrábíme strašidýlka

 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě pomocí předložek
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, den, noc, dnes, včera, zítra, ...
 • Seznamujeme se s názvy geometrických tvarů, správně je pojmenovávat, vyhledávat
 • Vytváříme skupiny podle barvy, velikosti, tvaru - v prostoru i na ploše
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci, rozlišujeme poezii a prózu
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch a sluchovou paměť
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru, hrajeme na dětské hudební nástroje
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku
 • Cvičíme na lavičce, žíněnce, procvičujeme různé druhy lezení, skoků, chůze – projekt „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Plánované akce:

13.10. 2020 divadlo v MŠ – „Loupežnická pohádka“

21.10. 2020 návštěva knihovny ve Vesci – program „Pohádkové dobrodružství“

Zahájení projektu „Navlékáme korálky pro stonožku Anežkou“

Zahájení „Bubnování pro radost“

Co už umíme:

Básně:

Stonožka Anežka

Ovoce a zelenina

Písně:

Zpívejme si zpívejme

Maluje sluníčko

Velké malování

Zdravé tělo

pracovní listy: 202009290659.pdf (391176)

září 2020

Anežčin podzim ve školce

Témata:

Stonožka Anežka vítá kamarády

Stonožka Anežka průvodkyní školičkou

Plody podzimu na zahradě

Plody podzimu na poli - bramboriáda

 • poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky
 • orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ
 • dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/
 • poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich
 • důležitost pro život člověka
 • znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"
 • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin, …/, nasloucháme druhým
 • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
 • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku
 • a vozovce, neházet s hračkami, …/
 • poznáváme pravidla společného soužití
 • učíme se zacházet s různými materiály
 • kreslíme, malujeme
 • pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Pracovní listy: prac.listy 9.2020.pdf (324435)