Školní rok 2019 - 20

Třídní vzdělávací program

Máte doma předškoláka? Pokud ano, podrobnosti naleznete v souboru.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.pdf (236052)

BŘEZEN 2020

Témata:

Jak a co se z čeho vyrábí

Otevíráme knihu

Život ve městě

U babičky na dvorku

Když se rodí jaro-sejeme semínka

 • učíme se řešit problémy na které dítě stačí
 • rozvoj všech smyslů, komunikativních dovedností, samostatně vyjadřovat myšlenky
 • uplatňovat základní společenské návyky, respektovat druhé
 • získané zkušenosti uplatňovat v praxi
 • rozvíjíme prostorovou představivost
 • učíme se chápat pojmy více, méně, stejně /porovnáváním, přiřazováním, …/
 • poznáváme druhy materiálu a jejich využití / získávání/
 • vážit si knih, čerpat ponaučení
 • umět soustředěně sledovat četbu-převyprávět
 • hrajeme si s písmeny /např. spojit obrázek s písmenem, …/
 • určujeme hlásku na začátku slova, umět napsat svoje jméno
 • zapamatovat si krátký text-nácvik říkanek
 • jaro a jeho znaky, názvy jarních květin, keřů, vliv počasí na přírodu
 • zahradnické činnosti-zakládáme bylinkovou zahrádku, ...
 • domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, význam, užitek, ...
 • učíme se zvládat výtvarné techniky, upevňujeme nácvik správného stříhání
 • umět po sobě uklidit, dokončit rozdělanou práci
 • rozvíjíme hudební dovednosti vokální, instrumentální, pohybové-nácvik písní, hra na hudební nástroje, tanec
 • rozvíjíme základní pohybové dovednosti, cvičíme na žebřinách, lavičce, žíněnce
 •  hrajeme si s míčem, skáčeme, podlézáme a přeskakujeme překážky, ...
 • hrajeme pohybové hry-dodržujeme pravidla, umět prohrát

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody¨

18.3.2020-návštěva IQ Parku-program „Lidské smysly“

24.3.2020 -odpolední tvoření s rodiči

28.3.2020-sobotní vystoupení sboru v Experimentálním studiu

Pracovní listy:

202002241131.pdf (467141)

Co už umíme:

Písničky:

Nepořádný krtek

My jsme malí muzikanti

Vrabec v zimě

Písničky na vystoupení / sbor/

Básničky:

Zimní radovánky

Zima

 

únor 2020

Témata:

 1. Anežka muzicíruje
 2. Projdeme se do pohádky
 3. Maškarní merenda a Anežka
 4. Dospěláci v práci
 • Poznáváme druhy hudebních nástrojů
 • Poslech hudby různých žánrů
 • Hrajeme na rytmické nástroje, učíme se nové písně
 • Zvyky a tradice-masopust, karneval
 • Rozvoj poznatků z nejrůznějších oblastí života-druhy povolání, znát povolání svých rodičů
 • Poslech pohádky, zhodnotit, čerpat ponaučení z přečteného textu
 • Učíme se zpaměti krátké texty
 • Vytváření skupin na základě společné vlastnosti, sjednocení, třídění ve skupině, vztah nadřazenosti a podřazenosti
 • Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky-skáčeme, házíme míčem, prolézáme a podlézáme různé překážky, hrajeme pohybové hry-dodržujeme pravidla
 • Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla
 • Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými výtvarnými materiály
 • Učíme se vážit práce druhých, ke své přistupovat zodpovědně
 • Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů
 • K úkolů přistupujeme zodpovědně
 • Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody-plnění environmentálního programu-proměny přírody, péče o zvěř a ptáky v zimě, ...

Návštěva Naivního divadla-pohádka „Bajaja“-11.2. 2020

Maškarní merenda 19.2. 2020 -volné téma

Pracovní listy:

202001271202.pdf (411499)

Co už umíme:

Básně:

 Zima

5 smyslů            

Písně:   

Předškolák

Písnička o usmíván

Zajíci na klouzačce

 

Leden 2020- žlutá třída

Témata:

Kouzelné dveře do světa snění-My tři králové

Co děláme celý den-kam utíká čas

Zima, zima, zimička-jak se v zimě oblékáme

Kamarádi z říše zvířat v nouzi

Zimní sporty, radovánky

 • Třídíme předměty podle požadované vlastnosti, z hlediska nadřazenosti a podřazenosti
 • Rozvíjíme prostorovou představivost
 • Samostatně zvládat jednoduché pracovní úkony, dokončit činnost
 • Vedeme rozhovor, učíme se správně formulovat otázky, slovně reagovat, dodržujeme pravidla konverzace
 • Umět vyprávět vlastními slovy krátkou pohádku, příběh
 • Hrajeme si se slovy-rytmizace, určování dlouhých a krátkých slabik, grafické znázornění, tvoření protikladů
 • Učíme se zvládat koordinaci ruky a oka, rozvíjíme jemnou motoriku / výtvarné činnosti, hry s didaktickým materiálem, .../
 • Procvičujeme hru na hudební nástroje
 • Učíme se nové písně a říkanky
 • Rozšiřujeme poznatky o změnách v přírodě-pomáháme zvířatům a ptákům
 • Učíme se porozumět projevům emocí a nálad, umět se vypořádat se zklamáním, prohrou, neúspěchem
 • Zlepšujeme tělesnou a pohybovou zdatnost
 • Učíme se soustředit na činnost, odhadnout své síly, ocenit výkony druhých
 • Učíme se samostatně rozhodovat o svých činnostech
 • Učíme se rozeznávat nebezpečí okolo nás / led, sníh, doprava, .../

Plánované akce:

20.-24.1. 2020 -lyžařský výcvik 

Prodloužené vycházky do přírody-krmení zvířat, ptáčků, ...

Podle sněhových možností-hry na sněhu, bobování na mírném svahu

Pracovní listy ŽT.pdf (521078)

Co už umíme:

Písně:

- písničky na vánoční akce dětí

Říkanky:

- říkanky na vánoční vystoupení dětí

PROSINEC 2019

Témata :

Když se čerti ženili

Vánoční zvyky

Těšíme se na Ježíška

 • Zahájení Adventu, poznáváme  význam, tradice, zvyky a obyčeje
 • Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne
 • Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky
 • Provádíme- jednoduché analyticko-syntetické činnosti, rozklad slov na slabiky, pokus spelovat jednoslabičná slova
 • Umět samostatně vyprávět děj podle obrázků i bez
 • Zpíváme, recitujeme - připravujeme vánoční pásmo na besídku
 • Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji
 • Učíme se respektovat předehru, mezihru,...
 • Vystupujeme na veřejnosti - nebát se, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Plníme úkoly z programu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" s opičkou Haničkou
 • Učíme se řešit problémy
 • Procvičujeme soustředěnost, pozornost,...
 • Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat
 • Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

Plánované akce :

3.12.2019 - odpolední vystoupení sboru pře libereckou radnicí od 15.00 hod.

5.12. 2019  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "Den všech čertíků a andílků" - celý den

12.12. 2019 - dopolední vánoční nadílka pro děti

                      - vánoční besídka pro rodiče odpoledne spojená s posezením u kávy a cukroví

17.12. 2019 "Pojďme spolu do Betléma" - návštěva výstavky betlémů v kostele v Rochlicích

 

Prohlídka vánočního Liberce spojená s návštěvou radnice- výstava dětských prací-vánoce - termín bude upřesněn

Pracovní listy : 201911271252.pdf (407890)

Co už umíme :

- písně a básně na vystoupení sboru "Barvičky"

- písně a básně na vánoční besídku

Básně:

Moje tělo

Človíček

Písně:

Miminko

Kolik je na světě věcí

 

listopad 2019

Témata:

Barevný týden-proletíme duhou

Anežka zní své tělo-vím, co jím

Anežko, kde jsem se tu vzal?

Kouzelných pět smyslů

 

·         opakujeme a upevňujeme znalost geometrických tvarů, vytváříme skupiny podle předem určeného    pravidla, porovnáváme početnost, třídíme

·         pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami

·         osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   

·         pohlavních/

·         učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí / výživa, sport…/

·         přijatelnou formou se seznamujeme se zrozením nového života

·         učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování

·         snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,

·         slovně reagovat

·         učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí

·         seznamujeme se s knihami-projevovat zájem o knížky

·         seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti

·         rozvíjíme fyzickou zdatnost, zvládáme základní pohybové dovednosti – hrajeme si s míčem,

·         rozvíjíme různé druhy lezení, provádíme zdravotní cviky

·         poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost,

·         toleranci, učíme se spolupracovat

·         rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku

·         učíme se správně zacházet s drobným nářadím, výtvarnými pomůckami 

Plánované akce:

16.11. 2019 - sobotní vystoupení sboru "Barvičky v Lidových Sadech od 9.30 hod.

20.11. 2019 - ekologický program v Divizně "Vodníkovy hádanky"

28.11. 2019 - "Putování za betlémskou hvězdou"-hudební program v MŠ

Pracovní listy:  201910231010.pdf (518733)

Co už umíme:

Písničky:

Ptáčci a zrcadlo

Písnička o meluzíně

Pekla vdolky

Kalamajka

Písničky na vystoupení sboru "Barvičky"

Básničky:

Brambora

Ježek

ŘÍJEN 2019

Témata :

Plody podzimu na poli

Plody podzimu v lese

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Jak je rok dlouhý

Vyrábíme strašidélka

 • Poznáváme a určujeme druhy jehličnatých a listnatých stromů, jejich plody,význam lesa, ochrana
 • Opakujeme znalost druhů zeleniny
 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě, příslovce míst
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy-ráno,dopoledne, poledne,odpoledne...,den,noc, dnes,včera, zítra,...
 • Třídíme podle druhu, opakujeme názvy geometrických tvarů, pojmy více, méně, stejně
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci, rozlišujeme poezii a prózu
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch - rozklad slov ba slabiky
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru,..., při zpěvu hrajeme ne dětské hudební nástroje
 • Rozlišujeme různé druhy hudby
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky motoriky
 • Plníme úkoly z projektu "Svět nekončí za vrátky,cvičíme se zvířátky"-hod na cíl, do dálky, skoky, přelézání překážek
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Plánované akce:

1..10. 2019 "Jak kočička s pejskem pouštěli draka - divadelní představení v MŠ 

10.10. 2019 od 15.30 hod. "Anežčin hbitý jazýček a čarovná tužka"- odpolední program pro rodiče a děti zaměřený na rozvoj motoriky a výslovnosti spojený  tvořením - od 15.30 hod.

16.10. 209 vánoční focení dětí - dle zájmu

22.10. 2019 program "Máme rádi zvířata" v MŠ

Prodloužená vycházka do lesa za skřítkem Tajchmánkem - zamykáme les

pracovní listy 10.2019.pdf (440420)

Co už umíme:

Písně:                                                                                                 Básně:

Zpívejme si zpívejme                                                                   Stonožka Anežka

Pojď si hrát                                                                                     Zelenina

Trháme jablíčka

 

září 2019

Témata :

 • Stonožka Anežka vítá kamarády
 • Stonožka Anežka průvodkyní školičkou¨
 • Plody podzimu na zahradě
 • Plody podzimu na poli - bramboriáda

poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky

orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ

dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/

poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich

důležitost pro život člověka

znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"

učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin,…/, nasloucháme druhým

učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky

učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje

rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti

učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku

a vozovce, neházet s hračkami,…/

poznáváme pravidla společného soužití

učíme se zacházet s různými materiály

kreslíme, malujeme

pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- prodloužené vycházky do přírody

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Projekt pod záštitou MŠMT, je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Pracovní listy : 201908270824.pdf (617231)