Školní rok 2022 - 23

 

   STONOŽKA ANEŽKA SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY

ČERVEN 2023  - ANEŽKA OSLAVUJE

Témata:

 • Slavíme svátek dětí
 • Moje rodina
 • Život u rybníčků, řek a moří
 • Křížem krážem republikou
 • Co už umím – planeta Země

Co se naučíme:

 • Oslavíme svátek dětí
 • Poznáme děti z mnoha zemí a řekneme si , jak jinde slaví Den dětí
 • Budeme se věnovat rodině a jejím členům – co pro nás rodina znamená a jaké může mít podoby
 • Zaměříme se na život u vody, rybníků a moří, prozkoumáme živočichy v nich – vyrobíme si malou Žabku
 • Procestujeme naši republiku, řekneme si a ukážeme hlavní město aj.
 • Seznámíme se s planetárním systémem, proletíme vesmírem
 • Procvičíme si číselnou řadu 1-10
 • Zopakujeme pojmy nad, pod, vedle, hned za, hned před…..
 • Budeme skládat slovíčka ze dřevěných písmenek
 • Zopakujeme si programování s včelkou BEEBOT

 Projekt: Se stonožkou Anežkou do školy: „ Slib předškoláka – prosím naučte a vymyslete s dětmi slib předškoláka“ – jednoduchý a krátký, který si děti zapamatují – budeme si je říkat při slavnostním loučení s předškoláky.

 •  Během června proběhne vyhodnocení projektů Sboru Barvičky, vesele pískání pro zdravé dýchání, bubnování pro radost a Se stonožkou Anežkou do školy.

Co nás čeká: viz webové stránky MŠ- Kalendář akcí

Básnička:

Naše Země

Naše Země ta se točí,

I když nemá nožičky,

Zvesela si neposkočí,

Shodila by hvězdičky.

Po vesmíru tiše Pluje,

S Merkurem si promluví,

Venuše ji pozdravuje,

O Zemi už každý ví.

JARO- Stonožka Anežka vítá sluníčko

KVĚTEN- Anežka a sluníčko

Témata:

Anežko, maminka má svátek

Pomáháme včelkám dělat med

Máme rádi zvířata – zvířátka ze ZOO

Ptáčci v korunách

Co nás čeká:

 • Naučíme se básničky a písničky pro naše maminky a babičky.
 • Procvičíme si popis osoby prostřednictvím naší maminky- za využití přídavných jmen.
 • Seznámíme se s lučním hmyzem a výrobou medu
 • Poznáváme a pojmenováváme jehličnaté, listnaté a ovocné stromy
 • Opakujeme a poznáváme druhy ptáčků
 • Vydáme se do cizích krajin poznávat exotická zvířata
 • Třídíme podle určených kritérií
 • Řadíme podle předlohy a určeného pravidla
 • Procvičujeme pojmy více, méně, stejně, o jeden více, …
 • Procvičujeme číselnou řadu 1 – 10 / k číslu přiřadit správný počet prvků/
 • Hrajeme si se slovy / hlásky na začátku a konci slova/

pracovní listy květen 23.pdf (960915)

S Anežkou do školy: Sběr bylin určených k výrobě čaje nebo koření (podběl, máta, meduňka, majoránka aj).

Akce:

3. 5. Návštěva tenisového klubu LTK Liberec projekt Tenis dětem 9:30 – 10:30

4. 5. 2023 – vystoupení sboru Barvičky - Kytička písniček 9:15 - 9:25

10. 5. besídka ke Dni matek 15:50 (ŽT)

16. 5. 2023 – Tenis dětem

18. 5. 2023 Focení dětí v MŠ od 9 hodin

+ případné další sledujte v sekci kalendář akcí

Básničky:

Včely:
Včely bzučí na zahrádce,
všechny mají plno práce.
Letí tam a zase zpět,
úly budou samý med.

Slon:

Do ZOO já chodím rád,

Bydlí tam můj kamarád.

Pochází až z Afriky

A je velmi Veliký.

Velké uši ten on má,

Chobotem mi zamává.

Kdo je to?

 

Duben  2023 - Anežčin batůžek

Témata:

Hody, hody doprovody

Anežko, stůj, červená!

Anežka vyráží na kolo-letní sporty

Anežka čaruje –hravá věda

duben 23 - pracovní listy.pdf (648476)

 • rozvíjíme smysl pro povinnost ve hře, učení a práci
 • hodnotíme svoje možnosti a limity, hodnotíme svoje pokroky
 • seznámíme se s tradicemi a symboly Velikonoc
 • vyrobíme si něco hezkého na velikonoční výzdobu
 • pozorujeme, zkoumáme, experimentujeme – čarujeme s  živly.
 • s kouzelnou vědou si zahrajeme na dobrodruhy a budeme dělat pokusy s vodou, vzduchem a ošálíme i zrak
 • vyzkoušíme si jak se čistí voda a řekneme si, proč je tak důležité s ní šetřit
 • rozvíjíme prostorové vnímání - vlevo - vpravo
 • seznamujeme se základními matematickými souvislostmi - číselná řada 1-6
 • rozvíjíme paměť, soustředěnost, pozornost - naučit se zpaměti krátký text, píseň
 • učíme se dodržovat rytmus, hrajeme na dětské hudební nástroje, poslech četby - zachytit hlavní myšlenku, zhodnotit, hovořit v krátkých větách se správnou výslovností
 • s Markétinou dopravní výchovou se podíváme na bezpečnost na silnici a chodníku
 • zopakujeme si dopravní značky
 • povíme si, které sporty provozujeme na jaře a v létě, jak se chovat bezpečně, abychom předešly úrazům.
 • užijeme si spoustu zábavy s čarodějnicemi a oslavíme Filipojakubskou noc
Bude nás také čekat Projektový den: POMOZ KAMARÁDOVI – budeme se učit jak dát první pomoc, jak přivolat ZZS, základy ošetření (zlomenina ruky, obvázání nohy, nalepení náplasti, zastavení krvácení, lékárnička, stabilizovaná poloha atd. přivolání pomoci – jak se zachovat v krizových situacích ( vše co bude dětem k užitku do budoucna, s čím se mohou setkat v reálném životě). Děti si na tento den přinesou velkého plyšáka a šátek ( více informací se dozvíte na nástěnce s předstihem). Plyšáka si  děti donesou, až na stanovené datum- prosím respektujte ho.

Se stonožkou Anežkou do školy: Vyrobení malého dopravního prostředku cca 10 cm z různých materiálů.

Básnička:

Přecházení silnice:

Při přechodu silnice,

Dávám pozor velice.

Než na zebru vykročím,

Do leva se otočím.

Ještě kouknu do prava,

 jestli stojí doprava.

Aut je třeba trošku se bát,

Přes silnici nespěchat.

 

     Anežka se probouzí- březen 2023

    cesta-velikonoce.pdf (285696)

Témata:

Jak a co se z čeho vyrábí

Otevíráme knihu

Když se rodí jaro-sejeme semínka

U babičky na dvorku

Život ve městě

Co se naučíme

 • učíme se řešit problémy, na které dítě stačí
 • rozvoj všech smyslů, komunikativních dovedností, samostatně vyjadřovat myšlenky
 • uplatňovat základní společenské návyky, respektovat druhé
 • zopakujeme si názvy jarních květin a naučíme se je vyhledávat v přírodě při vycházkách
 • přesuneme se na venkov a farmu, kde budeme poznávat zvířata a jejich mláďata, naučíme se užitek hospodářských zvířat
 • učíme se chápat pojmy více, méně, stejně /porovnáváním, přiřazováním, …/
 • poznáváme druhy materiálu a jejich využití / získávání/
 • březen je měsícem knihy, vydáme se proto do knihovny ve Vesci, kde je náležitě prozkoumáme.
 • Naučíme se s nimi zacházet a vyhledávat informace pomocí obrázků.
 • Na konci měsíce nás čeká výprava za dobrodružstvím města se všemi jeho výhodami i zápory.

pracovní listy březen 2023 .pdf (595170)

Projekt

Se stonožkou Anežkou do školy: Vybrat si jednu oblíbenou pohádkovou knihu, kterou si s rodiči přečtete, následně o ní budeme povídat v MŠ, nakreslit obrázek, který s přečtenou knihou souvisí (ten donést na výstavu do MŠ)

Co nás čeká (plánované akce):

 • Středa 8. 3. 2023 - návštěva dětské knihovny ve Vesci s vzdělávacím programem - ŽT od 9 hod.
 • Sobota 11. 3. 2023 - vystoupení sboru „Barvičky“ od 9.30 hod.v Experimentálním studiu v Lidových sadech při příležitosti „Velikonočních trhů a dílniček“ /podrobnější informace na nástěnce a osobně/
 • Třídní schůzky

úterý 14. 3. 2023 od 15.30 h – od 16 h. INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ PŘED ZÁPISEM DO ZŠ – se zástupci ze ZŠ Liberec, Česká 354

 • čtvrtek 23. 3. 2023 se uskuteční sběr papíru
 • Středa 29. 3. 2023 - návštěva IQ Landie od 8,15 hod. - planetárium v Liberci  - Pořad pro nejmenší astronomy - zdarma

Básnička:

Pampelišky
Kde se vzaly, tu se vzaly,
pampelišky v trávníčku,

ke sluníčku obracejí
svojí zlatou hlavičku.
Kde se vzali, tu se vzali
motýlkové, včeličky,
přiletěli, zulíbali
pampeliškám hlavičky.

 

Zima – stonožka Anežka staví sněhuláky

Únor 2023 - Barevný svět stonožky Anežky

Anežka muzicíruje

Projdeme se do pohádky

Maškarní bál s Anežkou

Dospěláci v práci

 • Poznáváme různé hudební nástroje a poznáváme jejich zvuk
 • Posloucháme různé druhy hudby (určujeme, která hudba je rychlá, pomalá, veselá, smutná aj.)
 • Budeme poznávat a opakovat klasické dětské pohádky – budeme se učit je interpretovat
 • Seznámíme se s postavami a budeme rozlišovat, které postavy jsou dobré a které zlé (s vysvětlením).
 • Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky - skáčeme, házíme míčem, prolézáme a podlézáme různé překážky, hrajeme pohybové hry - dodržujeme pravidla
 • V druhé polovině února si užijeme pirátský karneval
 • Povíme si něco málo o masopustu a jeho tradici
 • Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla
 • Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými výtvarnými materiály

pracovní listy únor 23.doc (1154560)

Projekt

Se stonožkou Anežkou do školy: Vyrobit si kostým na karneval

Veselé pískání pro zdravé dýchání: - bude probíhat každé úterý

Děti si mohou po dohodě s učitelkou nosit krátké pohádky, které budeme číst při poobědovém odpočinku (prosíme Vás o knížku, která by se dala přečíst za jeden týden – nejlépe s příběhem na pokračování).

Co nás čeká

15. 2. – Pirátský karneval

16. 2.  - Sběr papíru s panem Popelou

Co se naučíme:

Masopustní

Tydli, fydli, bumtarata,

Otevřete kmotře vrata!

Maškary k vám přišly, hej,

Začal masopustní rej.

Karkulka

Karkulka jde cupy, cup,

A vlk za ní dupy, dup.

Karkulka dnes pospíchá,

Vlk se pěkně zadýchá,

Vlk už zkrátka nemůže,

Karkulka ho přemůže.

Leden 2023 – stonožka Anežka v zimě

Témata:

Kouzelné dveře do světa snění - My tři králové

Zima, zima, zimička - jak se v zimě oblékáme

Kamarádi z říše zvířat v nouzi

Zimní sporty, radovánky

 • Třídíme předměty podle požadované vlastnosti, z hlediska nadřazenosti a podřazenosti
 • Rozvíjíme prostorovou představivost
 • Samostatně zvládat jednoduché pracovní úkony, dokončit činnost
 • Vyhledat obrázek v knize o zvířatech
 • Hrajeme si se slovy-rytmizace, určování dlouhých a krátkých slabik, grafické znázornění, tvoření protikladů
 • Učíme se zvládat koordinaci ruky a oka, rozvíjíme jemnou motoriku / výtvarné činnosti, hry s didaktickým materiálem, .../
 • Rozšiřujeme poznatky o změnách v přírodě - pomáháme zvířatům a ptákům
 • Učíme se samostatně rozhodovat o svých činnostech
 • Učíme se rozeznávat nebezpečí okolo nás / led, sníh, doprava, .../

Se stonožkou Anežkou do školy: leden – účast na ptačí hodince počítání ptáků na krmítku (více informací najdete na nástěnce v šatně nebo https://ptacihodinka.birdlife.cz), pokud tento úkol nestihnete, pak prosím namalovat libovolného ptáčka od krmítka na papír formát A5 (vyberte si jeden úkol, který s dětmi budete realizovat)

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody-krmení zvířat, ptáčků, ...

Podle sněhových možností - hry na sněhu, bobování na mírném svahu

pracovní listy leden .pdf (710482)

Co se budeme učit:

  Básnička

Oblečení:

Punčocháče, ponožky,

oblečeme na nožky. 

Ještě tričko, mikinu, vyzrajeme na zimu. 

Přesto všechno gaťata, ať jsme správná mrňata. 

Na hlavičku čepičku, na nožičku botičku.        

prosinec 2022

Témata:

 • Když se čerti ženili
 • Vánoční zvyky
 • Těšíme se na Ježíška

Zahájení Adventu, poznáváme význam, tradice, zvyky a obyčeje

Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne

Vypracováváme pracovní listu k týdenním tématům

Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky

Určujeme hlásku na začátku slova

Umět samostatně převyprávět vyslechnutý text, zachytit hlavní myšlenku

Zpíváme, recitujeme – vánoční téma

Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji

Učíme se respektovat předehru, mezihru, ...

Plníme úkoly z programu "Se sokolem do života" s opičkou Haničkou

Učíme se řešit problémy

Procvičujeme soustředěnost, pozornost, paměť, logické myšlení, ...

Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat

Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

pracovní listy 12.2022.pdf (792078)

Projekt Se stonožkou Anežkou do školy: Vyrobit malou ozdobu (max 10cm velkou) na vánoční větvičku do 10. prosince

Plánované akce:

1.12. – Vystoupení sboru Barviček – U radnice 15:00

5.12. 2022  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "Den všech čertíků a andílků" - celý den

15.12. 2022 - dopolední vánoční nadílka pro děti, Besídka od 16:00

Pracovní listy: viz. příloha

Co už umíme:

Písně:

Vánoce jsou tady

Bude zima

Půjdem spolu do Betléma

Pásli ovce valaši

Básně:

Hudry, hudry

Chumelí,

Vánoční

Sedm sněhuláků

 

Anežčin podzim ve školce

Listopad 2022  - stonožka Anežka a my

Témata:

Vyrábíme strašidýlka

Barevný týden-proletíme duhou

Anežka zní své tělo-vím, co jím

Anežko, kde jsem se tu vzal?

 

Porovnáváme předměty podle barvy, velikosti, druhu,

Porovnáváme délku, pojmy krátký, delší, nejdelší

Pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami

Osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   

pohlavních/

Učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí – zdravý životní styl, učíme se chránit své zdraví a zdraví druhých

Učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí

Učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování, poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost

Snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,

slovně reagovat

Seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti

Rozvíjíme fyzickou zdatnost – pokračujeme v projektu „Se sokolem do života“

pracovní listy Listopad.pdf (1385809)

Plánované akce:

1.11. projektový den Halloween

8.11. projektový den sv. Martin

10.11. První slovo platí, druhý leze z gatí (Honza Krejčík)

24.11. sběr papíru

25.11. putování za betlémskou hvězdou v MŠ

26.11. Vystoupení v lidových sadech – 9:30

 

Spolupráce s rodiči: Strašidýlko z dýně / donést knihu o lidském těle (stačí splnit pouze jeden úkol)

Co už umíme:

Písničky:

Skřítci podzimáčci

Jaro, léto, podzim, zima

V lese a další…..

Básničky:

Kaštany, Dny v týdnu

Dýně, Dušičky

 

Říjen - Malujeme podzim s Anežkou

Témata:

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Jak je rok dlouhý, kam utíká čas

Vyrábíme strašidýlka

 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě pomocí předložek
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, den, noc, dnes, včera, zítra, ...
 • Seznamujeme se s názvy geometrických tvarů, správně je pojmenovávat, vyhledávat
 • Vytváříme skupiny podle barvy, velikosti, tvaru - v prostoru i na ploše
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch a sluchovou paměť
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru, hrajeme na dětské hudební nástroje
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku
 • Cvičíme na lavičce, žíněnce, procvičujeme různé druhy lezení, skoků, chůze – projekt „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Pracovní listy -ŘÍJEN .pdf (2332861)

Plánované akce:

7.10.  – Návštěva ekologického střediska – DIVIZNA – VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY

11.10. Uč se pomocí lego duplo

19.10. Vánoční focení – pouze objednané foto

20.10. sběr papíru s panem Popelou

20.10. Povídání o chování

Zahájení projektu „Do školy se stonožkou Anežkou“

Zahájení „Bubnování pro radost“

Zahájen „Zdravé dýchání“

Zahájení „pěvecký sbor“

Co už umíme:

Básně:

Stonožka Anežka

Ovoce a zelenina

Písně:

Kamarád

O řepě

Září - Stonožka Anežka všechny vítá

Stonožka Anežka všechny vítá a provází je školičkou..1. 9. - 9. 9. 2022

Plody podzimu na zahradě………………….........………... 12. 9. -16. 9. 2022

Plody podzimu na poli - bramboriáda........................19. 9. - 23. 9. 2022  

Plody podzimu v lese………………….........……………… 26. 9. - 29. 9. 2022

 • poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky
 • orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ
 • dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/
 • poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich důležitost pro život člověka
 • znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"
 • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin, …/, nasloucháme druhým
 • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
 • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku a vozovce, neházet s hračkami, …/
 • poznáváme pravidla společného soužití
 • učíme se zacházet s různými materiály
 • kreslíme, malujeme
 • pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", rozvoj pohybových dovedností, poznání.

- čtvrtek 15. 9.  2022 od 15,30 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro rodiče

- ÚTERÝ 20. 9. 2022 - návštěva IQPARKu - název programu: Lidské smysly - ZDARMA

Pracovní listy 9.22.pdf (1042292)