Školní rok 2020 - 21

Třídní vzdělávací program

 

Červen 2021 - Léto, Anežko hurá na prázdniny

Témata:

 • Slavíme svátek dětí
 • Moje rodina
 • Život u rybníčků, řek a moří
 • Křížem krážem naší republikou, planeta Země
 • Co už umím, vyrostl jsem ve školáka

 

Upevňujeme a prohlubujeme prosocionální postoje / přizpůsobivost, tolerance, respekt, .../

Učíme se odpovídat za své činnosti, rozhodovat o nich, zdůvodnit

Prohlubujeme poznatky o světě, jeho proměnách, všímáme si toho, co se kolem děje

Vytváříme pozitivní vztahy k intelektuálním činnostem a učení

Posuzujeme početnost, procvičujeme číselnou řadu do 10, opakujeme pojmy více, méně, stejně, číselnou řadu do 10

Upevňujeme znalost geometrických tvarů

Rozvíjíme prostorovou představivost

Rozvíjíme řečové schopnosti, výslovnost, mluvní projev

Upevňujeme znalosti v zacházení s výtvarnými a pracovními pomůckami, experimentujeme

Učíme se vyjádřit svoje prožitky, naslouchat druhému, hodnotit

Hrajeme na různorodé rytmické nástroje – bubnujeme pro radost, …

Pokračujeme v rozvíjení jemné a hrubé motoriky

Sportujeme – rozvíjíme fyzickou zdatnost, zvládáme pohyb v různém prostředí, rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti

Co umíme:

Básně:

Čarodějnice

Včelka

Přání mamince

Moje maminka

Zvířátka v ZOO

Pracovní listy 6.2021.pdf (619315)

 

Květen 2021

Stonožka Anežka vítá sluníčko

Témata:

Anežko, maminka má svátek

Pomáháme včelkám dělat med

Máme rádi zvířata-zvířátka ze ZOO

Ptáčci v korunách stromů

 • Poznáváme a pojmenováváme jehličnaté, listnaté a ovocné stromy
 • Opakujeme a poznáváme druhy ptáčků
 • Poznáváme exotická zvířata, získáváme nové poznatky
 • Třídíme podle určených kritérií
 • Řadíme podle předlohy a určeného pravidla
 • Procvičujeme pojmy více, méně, stejně, o jeden více, …
 • Procvičujeme číselnou řadu 1 – 10/ k číslu přiřadit správný počet prvků/
 • Hrajeme si se slovy / hlásky na začátku a konci slova/
 • Učíme se nové říkanky – básničky
 • Sestavujeme podle předlohy z písmen krátká slova a své jméno
 • Sportujeme na školní zahradě
 • Kreslíme, malujeme, …
 • Procvičujeme jemnou i hrubou motoriku
 • Procvičujeme výslovnost
 • Upevňujeme hygienické návyky a opatření

Pracovní listy: 202104260950.pdf (493737)

 

Duben 2021

Jaro – Stonožka Anežka vítá sluníčko

Témata:

Anežko stůj, červená

Anežka vyráží na kolo-letní sporty

Anežka čaruje-program "Hravá věda"

 • rozvíjíme smysl pro povinnost ve hře, učení a práci
 • hodnotíme svoje možnosti a limity, hodnotíme svoje pokroky
 • pozorujeme, zkoumáme, experimentujeme
 • rozvíjíme vzdělávací dovednosti
 • rozvíjíme prostorové vnímání - vlevo - vpravo
 • seznamujeme se základními matematickými souvislostmi - číselná řada 1-6
 • rozvíjíme paměť, soustředěnost, pozornost - naučit se zpaměti krátký text, píseň
 • učíme se dodržovat rytmus, hrajeme na dětské hudební nástroje, poslech četby - zachytit hlavní myšlenku, zhodnotit, hovořit v krátkých větách se správnou výslovností
 • provádíme jednoduché úkony s pracovními pomůckami, výtvarné činnosti s různými materiály
 • vedeme k dokončení činností a následnému úklidu
 • učíme respektovat pravidla
 • rozvíjíme jemnou motoriku - pracovní listy, manipulace s didaktickým materiálem

Pracovní listy:202104081215.pdf (545585)

 

Březen 2021

Jaro – Stonožka Anežka vítá sluníčko

Témata:

Jak a co se z čeho vyrábí

Otevíráme knihu

Když se rodí jaro-sejeme semínka

U babičky na dvorku

Hody, hody, doprovody

 • učíme se řešit problémy, na které dítě stačí
 • rozvoj všech smyslů, komunikativních dovedností, samostatně vyjadřovat myšlenky
 • uplatňovat základní společenské návyky, respektovat druhé
 • získané zkušenosti uplatňovat v praxi
 • rozvíjíme prostorovou představivost
 • učíme se chápat pojmy více, méně, stejně /porovnáváním, přiřazováním, …/
 • poznáváme druhy materiálu a jejich využití / získávání/
 • vážit si knih, čerpat ponaučení
 • umět soustředěně sledovat četbu-převyprávět
 • hrajeme si s písmeny /např. spojit obrázek s písmenem, …/
 • určujeme hlásku na začátku slova, umět napsat svoje jméno
 • zapamatovat si krátký text-nácvik říkanek
 • jaro a jeho znaky, názvy jarních květin, keřů, vliv počasí na přírodu
 • zahradnické činnosti-zakládáme bylinkovou zahrádku, ...
 • domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, význam, užitek, ...
 • učíme se zvládat výtvarné techniky, upevňujeme nácvik správného stříhání
 • umět po sobě uklidit, dokončit rozdělanou práci
 • rozvíjíme hudební dovednosti vokální, instrumentální, pohybové-nácvik písní, hra na hudební nástroje, tanec
 • rozvíjíme základní pohybové dovednosti, cvičíme na žebřinách, lavičce, žíněnce
 •  hrajeme si s míčem, skáčeme, podlézáme a přeskakujeme překážky, ...
 • hrajeme pohybové hry - dodržujeme pravidla, umět prohrát

Plánované akce:

Sledování On-line divadelních představení – ND Liberec – dle nabídky

Pracovní listy: 202102221156.pdf (425001)

Co už umíme:

Písničky:

Zlatá rybka

Klouzanice

Písnička pro ptáčka

Kdo to Ťuká na okénko

My jsme malí muzikanti

Karneval

Básničky:

Chumelí

Masopust

 

Únor 2021

Témata:

Anežka muzicíruje

Projdeme se do pohádky

Maškarní merenda a Anežka

Dospěláci v práci

 • Poznáváme druhy hudebních nástrojů
 • Poslech hudby různých žánrů
 • Hrajeme na rytmické nástroje, učíme se nové písně
 • Zvyky a tradice-masopust, karneval
 • Rozvoj poznatků z nejrůznějších oblastí života-druhy povolání, znát povolání svých rodičů
 • Poslech pohádky, zhodnotit, čerpat ponaučení z přečteného textu
 • Učíme se zpaměti krátké texty
 • Vytváření skupin na základě společné vlastnosti, sjednocení, třídění ve skupině, vztah nadřazenosti a podřazenosti
 • Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky-skáčeme, házíme míčem, prolézáme a podlézáme různé překážky, hrajeme pohybové hry-dodržujeme pravidla
 • Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla
 • Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými výtvarnými materiály
 • Učíme se vážit práce druhých, ke své přistupovat zodpovědně
 • Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů
 • K úkolů přistupujeme zodpovědně
 • Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

Plánované akce:

Bobování na svahu u MŠ - bezpečnostní a hygienická opatření

Maškarní merenda 18.2. 2021 - volné téma

Pracovní listy:

PL únor 2021.pdf (565263)

Co už umíme:

Básně:

Koleda „Tři králové!

 Zima              

Písně:  

Koleda „Tři králové“

Kdo to ťuká na okénko

Závody ne ledě

Leden 2021

Zima – stonožka Anežka staví sněhuláky

Témata:

 • Kouzelné dveře do světa snění - My tři králové
 • Zima, zima, zimička - jak se v zimě oblékáme
 • Kamarádi z říše zvířat v nouzi
 • Zimní sporty, radovánky

Třídíme předměty podle požadované vlastnosti, z hlediska nadřazenosti a podřazenosti

Rozvíjíme prostorovou představivost

Samostatně zvládat jednoduché pracovní úkony, dokončit činnost

Vedeme rozhovor, učíme se správně formulovat otázky, slovně reagovat, dodržujeme pravidla konverzace

Umět vyprávět vlastními slovy krátkou pohádku, příběh

Hrajeme si se slovy - rytmizace, určování dlouhých a krátkých slabik, grafické znázornění, tvoření protikladů

Učíme se zvládat koordinaci ruky a oka, rozvíjíme jemnou motoriku / výtvarné činnosti, hry s didaktickým materiálem, .../

Procvičujeme hru na hudební nástroje

Učíme se nové písně a říkanky

Rozšiřujeme poznatky o změnách v přírodě - pomáháme zvířatům a ptákům

Učíme se porozumět projevům emocí a nálad, umět se vypořádat se zklamáním, prohrou, neúspěchem

Zlepšujeme tělesnou a pohybovou zdatnost

Učíme se soustředit na činnost, odhadnout své síly, ocenit výkony druhých

Učíme se samostatně rozhodovat o svých činnostech

Učíme se rozeznávat nebezpečí okolo nás / led, sníh, doprava, .../

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody - krmení zvířat, ptáčků, ...

Podle sněhových možností - hry na sněhu, bobování na mírném svahu

/Pokud situace dovolí/

Co už umíme:

Písně: vánoční koledy a písně s vánoční tématikou

Říkanky: vánoční říkanky a koledy

Pracovní listy202012141150.pdf (397093)

Prosinec 2020

Zima – stonožka Anežka staví sněhuláky

Témata:

 • Když se čerti ženili
 • Vánoční zvyky
 • Těšíme se na Ježíška

Zahájení Adventu, poznáváme význam, tradice, zvyky a obyčeje

Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne

Vypracováváme pracovní listu k týdenním tématům

Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky

Určujeme hlásku na začátku slova

Umět samostatně převyprávět vyslechnutý text, zachytit hlavní myšlenku

Zpíváme, recitujeme – vánoční téma

Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji

Učíme se respektovat předehru, mezihru, ...

Plníme úkoly z programu "Se sokolem do života" s opičkou Haničkou

Učíme se řešit problémy

Procvičujeme soustředěnost, pozornost, paměť, logické myšlení, ...

Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat

Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

Plánované akce:

4.12. 2020  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "Den všech čertíků a andílků" - celý den

15.12. 2020 - dopolední vánoční nadílka pro děti

Pracovní listy: 202011231042.pdf (319367)

Co už umíme:

Písně:

Meluzína

Zajíci na klouzačce

Kapr

Sněhulák

Miminko

Básně:

Moje tělo

Listopad 2020 

Anežčin podzim ve školce – stonožka Anežka a my

Témata:

Barevný týden-proletíme duhou

Anežka zní své tělo-vím, co jím

Anežko, kde jsem se tu vzal?

Kouzelných pět smyslů

 • Porovnáváme předměty podle barvy, velikosti, druhu,
 • Porovnáváme délku, pojmy krátký, delší, nejdelší
 • Řešíme labyrinty, vytváříme cesty dle určené délky
 • Pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami
 • Osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   
 • pohlavních/
 • Učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí – zdravý životní styl, učíme se chránit své zdraví a zdraví druhých
 • Učíme se znát telefonní čísla záchranných složek a jak reagovat
 • Učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí
 • Učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování, poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost
 • Snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,
 • slovně reagovat
 • Seznamujeme se s knihami - projevovat zájem o knížky
 • Seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti
 • Rozvíjíme fyzickou zdatnost – pokračujeme v projektu „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku
 • Učíme se správně zacházet s drobným nářadím, výtvarnými pomůckami 

Plánované akce:

Veškeré akce jsou zatím zrušeny – nákaza Covid 19

O veškerých změnách budou podány včas informace na webových stránkách MŠ

pracovní listy ŽT listopad.pdf (440509)

Co už umíme:

Písničky:

Když prší

Jaro, léto, podzim, zima

Neposedné kapičky

Čarodějnice

Písnička o meluzíně

Básničky:

Drak

Ovoce a zelenina

Muchomůrka

Zavírám, zavírám les

Říjen 2020 - Anežčin podzim ve školce - malujeme podzim s Anežkou

Témata:

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Jak je rok dlouhý, kam utíká čas

Vyrábíme strašidýlka

 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě pomocí předložek
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, den, noc, dnes, včera, zítra, ...
 • Seznamujeme se s názvy geometrických tvarů, správně je pojmenovávat, vyhledávat
 • Vytváříme skupiny podle barvy, velikosti, tvaru - v prostoru i na ploše
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci, rozlišujeme poezii a prózu
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch a sluchovou paměť
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru, hrajeme na dětské hudební nástroje
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku
 • Cvičíme na lavičce, žíněnce, procvičujeme různé druhy lezení, skoků, chůze – projekt „Se sokolem do života“
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Plánované akce:

13.10. 2020 divadlo v MŠ – „Loupežnická pohádka“

21.10. 2020 návštěva knihovny ve Vesci – program „Pohádkové dobrodružství“

Zahájení projektu „Navlékáme korálky pro stonožku Anežkou“

Zahájení „Bubnování pro radost“

Co už umíme:

Básně:

Stonožka Anežka

Ovoce a zelenina

Písně:

Zpívejme si zpívejme

Maluje sluníčko

Velké malování

Zdravé tělo

pracovní listy: 202009290659.pdf (391176)

září 2020

Anežčin podzim ve školce

Témata:

Stonožka Anežka vítá kamarády

Stonožka Anežka průvodkyní školičkou

Plody podzimu na zahradě

Plody podzimu na poli - bramboriáda

 • poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky
 • orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ
 • dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/
 • poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich
 • důležitost pro život člověka
 • znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"
 • učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin, …/, nasloucháme druhým
 • učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky
 • učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti
 • učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku
 • a vozovce, neházet s hračkami, …/
 • poznáváme pravidla společného soužití
 • učíme se zacházet s různými materiály
 • kreslíme, malujeme
 • pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Pracovní listy: prac.listy 9.2020.pdf (324435)