Školní rok 2019 - 20

Třídní vzdělávací program

Máte doma předškoláka? Pokud ano, podrobnosti naleznete v souboru.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.pdf (236052)

Pozor, pozor, naše školička se otevírá!

Naše školka už nebude smutná, ale veselá, protože do ní přijdete vy, naše děti. Moc se na Vás těšíme, stonožce Anežce už bylo smutno a nám taky.

Tak ahoj v pondělí.

červen 2020

Témata:

Slavíme svátek dětí

Moje rodina, co děláme celý den

Život u rybníčků, řek a moří

Křížem krážem naší republikou

Vyrostl jsem ve školáka

 • Upevňujeme a prohlubujeme prosocionální postoje / přizpůsobivost, tolerance, respekt, .../
 • Učíme se odpovídat za své činnosti, rozhodovat o nich, zdůvodnit
 • Prohlubujeme poznatky o světě, jeho proměnách, všímáme si toho, co se kolem děje
 • Vytváříme pozitivní vztahy k intelektuálním činnostem a učení
 • Posuzujeme početnost, procvičujeme číselnou řadu do 10, opakujeme pojmy více, méně, stejně, číselnou řadu do 10
 • Upevňujeme znalost geometrických tvarů
 • Rozvíjíme prostorovou představivost
 • Rozvíjíme řečové schopnosti, výslovnost, mluvní projev
 • Upevňujeme znalosti v zacházení s výtvarnými a pracovními pomůckami, experimentujeme
 • Učíme se vyjádřit svoje prožitky, naslouchat druhému, hodnotit
 • Hrajeme na různorodé rytmické nástroje, učíme se nové písně, naučené opakujeme
 • Pokračujeme v rozvíjení jemné a hrubé motoriky
 • Sportujeme-rozvíjíme fyzickou zdatnost, zvládáme pohyb v různém prostředí, rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti

Plánované akce:

V souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19, veškeré akce zrušeny

Pracovní listy: 202005261114.pdf (318261)

 

květen 2020 

Témata:

Máme rádi zvířata-zvířátka ze ZOO

Ptáčci v korunách stromů

 • Poznáváme a pojmenováváme jehličnaté, listnaté a ovocné stromy
 • Opakujeme a poznáváme druhy ptáčků
 • poznáváme exotická zvířata, získáváme nové poznatky
 • třídíme podle určených kritérií
 • řadíme podle předlohy a určeného pravidla
 • procvičujeme pojmy více, méně, stejně, o jeden více, …
 • procvičujeme číselnou řadu 1-10 / umět poznat čísla/, k číslu přiřadit správný počet prvků
 • hrajeme si se slovy / hlásky na začátku a konci slova/
 • sestavujeme podle předlohy z písmen krátká slova a své jméno
 • zpíváme známé písně za doprovodu rytmických nástrojů, seznamujeme se s novými
 • sportujeme na školní zahradě
 • kreslíme, malujeme, …
 • procvičujeme jemnou i hrubou motoriku
 • procvičujeme výslovnost
 • upevňujeme hygienické návyky a opatření

Plánované akce a projekty:

Z důvodu nouzového režimu a omezeného provozu ukončujeme veškeré projekty a nadstandardní činnosti /flétna/ včetně plánovaných akcí.

Vyhodnocení proběhne začátkem měsíce června, všechny děti budou odměněny.

Pracovní listy: 202005141109.pdf (327615)

BŘEZEN 2020

Témata:

Jak a co se z čeho vyrábí

Otevíráme knihu

Život ve městě

U babičky na dvorku

Když se rodí jaro-sejeme semínka

 • učíme se řešit problémy na které dítě stačí
 • rozvoj všech smyslů, komunikativních dovedností, samostatně vyjadřovat myšlenky
 • uplatňovat základní společenské návyky, respektovat druhé
 • získané zkušenosti uplatňovat v praxi
 • rozvíjíme prostorovou představivost
 • učíme se chápat pojmy více, méně, stejně /porovnáváním, přiřazováním, …/
 • poznáváme druhy materiálu a jejich využití / získávání/
 • vážit si knih, čerpat ponaučení
 • umět soustředěně sledovat četbu-převyprávět
 • hrajeme si s písmeny /např. spojit obrázek s písmenem, …/
 • určujeme hlásku na začátku slova, umět napsat svoje jméno
 • zapamatovat si krátký text-nácvik říkanek
 • jaro a jeho znaky, názvy jarních květin, keřů, vliv počasí na přírodu
 • zahradnické činnosti-zakládáme bylinkovou zahrádku, ...
 • domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, význam, užitek, ...
 • učíme se zvládat výtvarné techniky, upevňujeme nácvik správného stříhání
 • umět po sobě uklidit, dokončit rozdělanou práci
 • rozvíjíme hudební dovednosti vokální, instrumentální, pohybové-nácvik písní, hra na hudební nástroje, tanec
 • rozvíjíme základní pohybové dovednosti, cvičíme na žebřinách, lavičce, žíněnce
 •  hrajeme si s míčem, skáčeme, podlézáme a přeskakujeme překážky, ...
 • hrajeme pohybové hry-dodržujeme pravidla, umět prohrát

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody¨

18.3.2020-návštěva IQ Parku-program „Lidské smysly“

24.3.2020 -odpolední tvoření s rodiči

28.3.2020-sobotní vystoupení sboru v Experimentálním studiu

Pracovní listy:

202002241131.pdf (467141)

Co už umíme:

Písničky:

Nepořádný krtek

My jsme malí muzikanti

Vrabec v zimě

Písničky na vystoupení / sbor/

Básničky:

Zimní radovánky

Zima

 

únor 2020

Témata:

 1. Anežka muzicíruje
 2. Projdeme se do pohádky
 3. Maškarní merenda a Anežka
 4. Dospěláci v práci
 • Poznáváme druhy hudebních nástrojů
 • Poslech hudby různých žánrů
 • Hrajeme na rytmické nástroje, učíme se nové písně
 • Zvyky a tradice-masopust, karneval
 • Rozvoj poznatků z nejrůznějších oblastí života-druhy povolání, znát povolání svých rodičů
 • Poslech pohádky, zhodnotit, čerpat ponaučení z přečteného textu
 • Učíme se zpaměti krátké texty
 • Vytváření skupin na základě společné vlastnosti, sjednocení, třídění ve skupině, vztah nadřazenosti a podřazenosti
 • Rozvíjíme pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky-skáčeme, házíme míčem, prolézáme a podlézáme různé překážky, hrajeme pohybové hry-dodržujeme pravidla
 • Učíme se ovládat pohybový aparát, zachovávat správné držení těla
 • Rozvíjíme jemnou motoriku, stříháme, skládáme papír, modelujeme, malujeme, pracujeme s různými výtvarnými materiály
 • Učíme se vážit práce druhých, ke své přistupovat zodpovědně
 • Odhadujeme své síly, hodnotíme svou činnost i kamarádů
 • K úkolů přistupujeme zodpovědně
 • Učíme se ovládat své chování, být tolerantní

Plánované akce:

Prodloužené vycházky do přírody-plnění environmentálního programu-proměny přírody, péče o zvěř a ptáky v zimě, ...

Návštěva Naivního divadla-pohádka „Bajaja“-11.2. 2020

Maškarní merenda 19.2. 2020 -volné téma

Pracovní listy:

202001271202.pdf (411499)

Co už umíme:

Básně:

 Zima

5 smyslů            

Písně:   

Předškolák

Písnička o usmíván

Zajíci na klouzačce

 

Leden 2020- žlutá třída

Témata:

Kouzelné dveře do světa snění-My tři králové

Co děláme celý den-kam utíká čas

Zima, zima, zimička-jak se v zimě oblékáme

Kamarádi z říše zvířat v nouzi

Zimní sporty, radovánky

 • Třídíme předměty podle požadované vlastnosti, z hlediska nadřazenosti a podřazenosti
 • Rozvíjíme prostorovou představivost
 • Samostatně zvládat jednoduché pracovní úkony, dokončit činnost
 • Vedeme rozhovor, učíme se správně formulovat otázky, slovně reagovat, dodržujeme pravidla konverzace
 • Umět vyprávět vlastními slovy krátkou pohádku, příběh
 • Hrajeme si se slovy-rytmizace, určování dlouhých a krátkých slabik, grafické znázornění, tvoření protikladů
 • Učíme se zvládat koordinaci ruky a oka, rozvíjíme jemnou motoriku / výtvarné činnosti, hry s didaktickým materiálem, .../
 • Procvičujeme hru na hudební nástroje
 • Učíme se nové písně a říkanky
 • Rozšiřujeme poznatky o změnách v přírodě-pomáháme zvířatům a ptákům
 • Učíme se porozumět projevům emocí a nálad, umět se vypořádat se zklamáním, prohrou, neúspěchem
 • Zlepšujeme tělesnou a pohybovou zdatnost
 • Učíme se soustředit na činnost, odhadnout své síly, ocenit výkony druhých
 • Učíme se samostatně rozhodovat o svých činnostech
 • Učíme se rozeznávat nebezpečí okolo nás / led, sníh, doprava, .../

Plánované akce:

20.-24.1. 2020 -lyžařský výcvik 

Prodloužené vycházky do přírody-krmení zvířat, ptáčků, ...

Podle sněhových možností-hry na sněhu, bobování na mírném svahu

Pracovní listy ŽT.pdf (521078)

Co už umíme:

Písně:

- písničky na vánoční akce dětí

Říkanky:

- říkanky na vánoční vystoupení dětí

PROSINEC 2019

Témata :

Když se čerti ženili

Vánoční zvyky

Těšíme se na Ježíška

 • Zahájení Adventu, poznáváme  význam, tradice, zvyky a obyčeje
 • Vytváříme skupiny dle určených vlastností-barva, tvar, velikost, druh, umět zdůvodnit proč prvek do skupiny patří, proč ne
 • Malujeme, stříháme, lepíme, navlékáme - vyrábíme vánoční přáníčka, ozdoby, dárky
 • Provádíme- jednoduché analyticko-syntetické činnosti, rozklad slov na slabiky, pokus spelovat jednoslabičná slova
 • Umět samostatně vyprávět děj podle obrázků i bez
 • Zpíváme, recitujeme - připravujeme vánoční pásmo na besídku
 • Procvičujeme zacházení s dětskými hudebními nástroji
 • Učíme se respektovat předehru, mezihru,...
 • Vystupujeme na veřejnosti - nebát se, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Plníme úkoly z programu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" s opičkou Haničkou
 • Učíme se řešit problémy
 • Procvičujeme soustředěnost, pozornost,...
 • Rozvíjíme citové vztahy, schopnost je plně prožívat
 • Procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku

Plánované akce :

3.12.2019 - odpolední vystoupení sboru pře libereckou radnicí od 15.00 hod.

5.12. 2019  -  Mikulášská nadílka v MŠ - dopoledne

                     -  "Den všech čertíků a andílků" - celý den

12.12. 2019 - dopolední vánoční nadílka pro děti

                      - vánoční besídka pro rodiče odpoledne spojená s posezením u kávy a cukroví

17.12. 2019 "Pojďme spolu do Betléma" - návštěva výstavky betlémů v kostele v Rochlicích

 

Prohlídka vánočního Liberce spojená s návštěvou radnice- výstava dětských prací-vánoce - termín bude upřesněn

Pracovní listy : 201911271252.pdf (407890)

Co už umíme :

- písně a básně na vystoupení sboru "Barvičky"

- písně a básně na vánoční besídku

Básně:

Moje tělo

Človíček

Písně:

Miminko

Kolik je na světě věcí

 

listopad 2019

Témata:

Barevný týden-proletíme duhou

Anežka zní své tělo-vím, co jím

Anežko, kde jsem se tu vzal?

Kouzelných pět smyslů

 

·         opakujeme a upevňujeme znalost geometrických tvarů, vytváříme skupiny podle předem určeného    pravidla, porovnáváme početnost, třídíme

·         pojmenováváme základní a doplňkové barvy, hry s barvami

·         osvojujeme si poznatky o těle / pojmenovat viditelné části a některé vnitřní orgány včetně   

·         pohlavních/

·         učíme se, co je našemu zdraví prospěšné, co naopak škodí / výživa, sport…/

·         přijatelnou formou se seznamujeme se zrozením nového života

·         učíme se chránit své osobní soukromí, bránit se projevů ubližování a ponižování

·         snažíme se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovat své myšlenky,

·         slovně reagovat

·         učíme se chránit před nebezpečnými vlivy, vytvářet zdravé a bezpečné prostředí

·         seznamujeme se s knihami-projevovat zájem o knížky

·         seznamujeme se s novými písničkami a říkankami, učíme se zvládat základní hudební dovednosti

·         rozvíjíme fyzickou zdatnost, zvládáme základní pohybové dovednosti – hrajeme si s míčem,

·         rozvíjíme různé druhy lezení, provádíme zdravotní cviky

·         poznáváme sami sebe, získáváme důvěru ve své schopnosti, rozvíjíme ohleduplnost,

·         toleranci, učíme se spolupracovat

·         rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku

·         učíme se správně zacházet s drobným nářadím, výtvarnými pomůckami 

Plánované akce:

16.11. 2019 - sobotní vystoupení sboru "Barvičky v Lidových Sadech od 9.30 hod.

20.11. 2019 - ekologický program v Divizně "Vodníkovy hádanky"

28.11. 2019 - "Putování za betlémskou hvězdou"-hudební program v MŠ

Pracovní listy:  201910231010.pdf (518733)

Co už umíme:

Písničky:

Ptáčci a zrcadlo

Písnička o meluzíně

Pekla vdolky

Kalamajka

Písničky na vystoupení sboru "Barvičky"

Básničky:

Brambora

Ježek

ŘÍJEN 2019

Témata :

Plody podzimu na poli

Plody podzimu v lese

Co umí vítr a déšť - "Drakiáda"

Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem

Jak je rok dlouhý

Vyrábíme strašidélka

 • Poznáváme a určujeme druhy jehličnatých a listnatých stromů, jejich plody,význam lesa, ochrana
 • Opakujeme znalost druhů zeleniny
 • Podzim a jeho znaky, správně pojmenovat přírodní jevy
 • Procvičujeme prostorovou orientaci vzhledem ke své osobě, příslovce míst
 • Učíme se správně pojmenovat časové pojmy-ráno,dopoledne, poledne,odpoledne...,den,noc, dnes,včera, zítra,...
 • Třídíme podle druhu, opakujeme názvy geometrických tvarů, pojmy více, méně, stejně
 • Učíme se kultivované a výrazné recitaci, rozlišujeme poezii a prózu
 • Soustředěně vnímat text, čerpat ponaučení z četby
 • Rozvíjíme fonematický sluch - rozklad slov ba slabiky
 • Rozvíjíme zrakovou paměť formou hry s obrázky
 • Učíme se nové písně - respektovat předehru, mezihru,..., při zpěvu hrajeme ne dětské hudební nástroje
 • Rozlišujeme různé druhy hudby
 • Malujeme, stříháme, lepíme, používáme různých druhů materiálu
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky motoriky
 • Plníme úkoly z projektu "Svět nekončí za vrátky,cvičíme se zvířátky"-hod na cíl, do dálky, skoky, přelézání překážek
 • Rozvíjíme pozitivní vztahy k přírodě, citlivost a ohleduplnost k druhým, podporujeme přirozené poznávací city, tvořivost, fantazii, představivost

Plánované akce:

1..10. 2019 "Jak kočička s pejskem pouštěli draka - divadelní představení v MŠ 

10.10. 2019 od 15.30 hod. "Anežčin hbitý jazýček a čarovná tužka"- odpolední program pro rodiče a děti zaměřený na rozvoj motoriky a výslovnosti spojený  tvořením - od 15.30 hod.

16.10. 209 vánoční focení dětí - dle zájmu

22.10. 2019 program "Máme rádi zvířata" v MŠ

Prodloužená vycházka do lesa za skřítkem Tajchmánkem - zamykáme les

pracovní listy 10.2019.pdf (440420)

Co už umíme:

Písně:                                                                                                 Básně:

Zpívejme si zpívejme                                                                   Stonožka Anežka

Pojď si hrát                                                                                     Zelenina

Trháme jablíčka

 

září 2019

Témata :

 • Stonožka Anežka vítá kamarády
 • Stonožka Anežka průvodkyní školičkou¨
 • Plody podzimu na zahradě
 • Plody podzimu na poli - bramboriáda

poznáváme nové kamarády, prostředí, pí učitelky a jejich jména, své nové značky

orientujeme se ve školním prostředí a okolí MŠ

dozvídáme se nové věci / to je pro nás zajímavé/

poznáváme a upevňujeme znalosti názvů ovocných stromů a jejich plodů, zeleniny, jejich

důležitost pro život člověka

znát význam pojmu „zdravý životní styl“, zapojení do programu "Zdravá výživa"

učíme vyjadřovat samostatně své myšlenky / dojmy z prázdnin,…/, nasloucháme druhým

učíme nazpaměť krátký text – nové říkanky a básničky

učíme se nové písně, doprovázíme se na dětské hudební nástroje

rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti

učíme se dodržovat pravidla bezpečné hry a pohybu v prostoru i venku / chůze po chodníku

a vozovce, neházet s hračkami,…/

poznáváme pravidla společného soužití

učíme se zacházet s různými materiály

kreslíme, malujeme

pozorujeme přírodu

Plánované akce:

- prodloužené vycházky do přírody

- zahájení projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Projekt pod záštitou MŠMT, je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, poznání.

Pracovní listy : 201908270824.pdf (617231)