Žlutá třída – informace pro rodiče

Povinné předškolní vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy:

docházka je povinná, denně od 8. - 12. 00 hod.

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k

Třída předškolních dětí, věk 5 až 6,5 let, počet dětí 24.

 

Hlášky dětí žluté třídy:

Jakoubku, ty jsi mě neslyšel? Ne, já jsem si vypnul uši.

Já mám bratrance Káju. Já mám taky bratranici Markétku.

Paní učitelko, ta růžová vrtěnka vám moc sluší, až budu velká, budu mít taky takovou.

 

Vážení rodiče,

   letní prázdniny skončily a opět nám začíná nový školní rok 2019/20. Chtěly bychom Vás přivítat v naší žluté třídě a popřát hodně společných příjemných zážitků.  Na webových stránkách MŠ a na nástěnkách v šatně dětí budete pravidelně informováni o výchovně vzdělávacích činnostech a všech pořádaných akcích.

Třídní učitelky:

Bc. Zdeňka Nevečeřalová (ředitelka MŠ)
Jiřina Janoušková

Třída předškolních dětí, věk 5 až 6,5 let, počet dětí 24. Třída je nadstandardně vybavena prvotřídními hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací, Interiér třídy je účelně a s citem zařízen dřevěným dětským nábytkem. Pohybová herna poskytuje dětem bezpečný prostor k pohybu a nabízí možnost rozvoje pohybových dovedností použitím různorodého náčiní. V roce 12/2012 byla pořízena interaktivní tabule SMART.

 

Vzdělávací program třídy

Práce s dětmi probíhá dle třídního vzdělávacího programu pro PV dle ŠVP PV "Po celý rok se stonožkou Anežkou", který je rozpracován do pěti oblastí:
Biologická-dítě a jeho tělo
Psychologická-dítě a jeho psychika
Interpersonální-dítě a ten druhý
Sociálně kulturní-dítě a společnost
Environmentální dítě a svět

Témata 4 integrovaných bloků, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, jsou rozpracována v týdenních vzdělávacích plánech. V nich navazujeme na zkušenosti z minulého školního roku, témata obohacujeme o nové prvky. Děti docházející do žluté třídy na konci školního roku ukončí předškolní vzdělávání, odcházejí do ZŠ. Proto vzdělávací nabídka a veškeré činnosti směřují k tomu, co by děti na konci předškolního vzdělávání měli vědět a znát. Informace o výchovně vzdělávacích činnostech jsou umísťovány na nástěnkách v šatně, na webových stránkách včetně pracovních listů. Rodiče tak mají možnost shlédnout a dozvědět se tak, co jejich dítě umí, co je potřeba procvičit, naučí se pracovat s interaktivní tabulí /pro budoucího školáčka velkým přínosem/. Cílem vzdělávání je rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické a sociální tak, aby se stali samostatnou osobností, dokázaly zvládat nároky běžného života. Rozvíjíme vědomosti, schopnosti a dovednosti, seznamujeme s hodnotami, přispíváme k samostatnému neagresivnímu vyjadřování postojů. Vedeme ke zdravému způsobu života, úctě a ohleduplnosti, ochotě si pomáhat, chránit si své zdraví, ale i ostatních. Učíme děti kladnému vztahu k přírodě, ochraně životního prostředí. Rozvíjíme děti v estetických oblastech, vedeme k vlastní iniciativě, tvořivosti a aktivitě. Do výchovného vzdělávacího programu je zařazena prevence proti dětské šikaně, protidrogová prevence, rómská problematika, sexuální výchova.

Režim dne

06.30 - 08.30 - příchod dětí do MŠ
08.00 - 08.40 - individuální činnosti, spontánní hry, ranní cvičení
08.40 - 09.00 - svačina
09.00 - 09.45 - řízené činnosti
09.45 - 11.45 - pobyt venku
11.50 - 12.10 - oběd
12.20 - 14.10 - odpočinek / nespavý režim, spánek podle potřeb dítěte /
14.20 - 16.30 - odpolední svačina, činnosti na procvičování, opakování, hry, odchod dětí z MŠ

Odpočinek dětí

V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledních hodin, se po hygieně a po čištění zoubků převlékají na židličce do pyžama a odcházejí do připravené postýlky. Před odpočinkem si děti vyslechnou čtenou pohádku nebo relaxační hudbu. Děti po obědě v MŠ spát nemusí, v režimu dne máme slovo odpočinek.. Odpočinek je pro děti předškolního věku důležitý, protože dopolední program v MŠ je poměrně akční a temperamentní, proto je dobré, když děti mají tímto způsobem možnost zklidnit se a odpočinout si. Navíc většina dětí usne naprosto přirozeně, ačkoliv maminky často tvrdí, že ,,od dvou let nezamhouřil(a) oko". Je to právě tím, že dítě se dopoledním programem v MŠ unaví a pak je naprosto přirozené, že si potřebuje odpočinout.

Dětem, které nespí, dopřáváme relaxaci u pohádky, poté jim nabízíme klidové aktivity. Ostatním dětem je dán dostatek času, aby se vyspaly a odpočinuly si dle individuální potřeby.

Celoroční projekty třídy

"Navlékáme korálky pro stonožku Anežku"- zaměření na rozvoj psychického vývoje, paměti, slovní zásoby, vědomostí Projekt Navlékáme korálky s Anežkou.pdf (292268)

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"- projekt pod záštitou MŠMT a je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, poznání.

"Zdravá výživa"

Informace o projektech na nástěnkách třídy

Akce třídy

Besídka pro rodiče – 2krát ročně (Vánoce, Den matek)
Tvoření rodičů s dětmi – 2krát ročně

Mikulášská nadílka s čertem a Mikulášem
Vánoční nadílka
Karneval
Oslava svátků čarodějnic
Oslava MDD
Noční spaní v MŠ spojené s opékáním buřtů, stezka odvahy
Rozloučení se školáky
Školní výlet
Návštěva 1.ročníku ZŠ Vesec
Účast na výtvarných akcích a soutěžích
Prezentace dětských výrobků na výstavách „Vánoce a Velikonoce očima dětí“ – pořádá Magistrát města Liberce
Účast v soutěži „Pan Popela“ ve sběru druhotných surovin (papíru)
Vystoupení sboru „Barvičky“ na veřejnosti / nemocnice LBC, před radnicí, v PKO, přehlídka dětských sborů "Kytička písniček,.../

Zájmové aktivity – pravidelné činnosti

Veselé pískání pro zdravé dýchání (flétna) - 1krát týdně

Pěvecký sbor „Barvičky“ - 1krát týdně
Týdenní lyžařský výcvik /dle zájmu rodičů/
Návštěvy kulturních zařízeních (Naivní Divadlo Liberec, muzeum, galerie,…)

Návštěva botanické a zoologické zahrady

Divadelní a výchovná vystoupení v MŠ (programy zaměřené na ekologii, dopravní výchovu, hudební vystoupení,…)
Návštěva dětského dopravního hřiště
Environmentální činnosti – akce ve spolupráci ekologického střediska „Divizna“
Návštěva dětí u včelaře

Další účast na akcích dle aktuální nabídky 

Pravidla žluté třídy

Jsou stanovena a doplňována učitelkami a dětmi.

Srdíčkové  – neubližujeme si

Kytičkové - chráníme přírodu

Želvičkové  – ve třídě chodíme pomalu

Autíčkové – uklízíme po sobě

Pusinkové – neříkáme ošklivá slova

Ručičkové  – při zatleskání se děti podívají na pí. učitelku

Měsíčkové  – odpočíváme potichu

Poradna pro rodiče, konzultační hodiny, spolupráce

Po předchozí domluvě s pedagogem je možné stanovit konzultační hodiny s rodiči, při řešení a odstranění drobných pedagogických problémů (výslovnost, motorika,…/. Rodiče jsou pravidelně informování o činnostech a akcích dětí během týdne. Pracovní listy dětí, písně, básně a veškeré další činnosti jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách pro rodiče, včetně odborných článků o výchově a vzdělávání.                                                                               MŠ vítá pomoc a zapojení rodičů do různých akcí, drobných oprav, či sponzorské dary - drobné dárky používané při různých příležitostech /soutěže, hledání pokladu a pod/.  Scházíme se pravidelně 2x ročně při odpoledním tvoření, na podzim a na jaře.           

Podzimní tvoření: projekt "Anežčin hbitý jazýček a čarovná tužka" - odborná beseda, edukační aktivity s rodiči a dětmi, budeme vyrábět barevný větrník.

Děti budou do MŠ potřebovat:

  • bačkory, ne pantofle a KROKSY
  • oblečení do třídy a na pobyt venku
  • náhradní oblečení /pro případ polití apod./
  • pláštěnku, holínky
  • pyžamko
  • od října kartáček na zuby a pastu
  • 1x měsíčně celé balení papírových kapesníků

Věci musí být označené, aby nedocházelo k výměně

Specializované poradenství:

Pedagogicko psychologická poradna:

Truhlářská ul. 3, Liberec 2, tel:482 710 517, 485 113 006

Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:
 

E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 443
 

Logopedie:

Logopedické ordinace v Dětské poliklinice-Masarykova 699/9, Liberec

Mgr. Veronika Sládková-771 150 888

Mgr. Zdenka Janoušková-Masarykova 699/9, 460 01 Liberec, 606 547 105

Mgr. Berenika Pajkrtová-Masarykova 699/9, 460 01 Liberec,771 144 888

Mgr. Rossmanová-nemocnice Liberec, Husova 10, tel. 485 312 600
Mgr. Otavová-Gagarinova 776, Liberec 6, tel. 482 772 056 / 732 761 485

PaedDr. M.  Jancíková - B.Němcové 7, Jablonec n N., tel 605 230 152, areál Jedličkova ústavu Liberec, tel. 605 230 152, jancikovam@seznam.cz  

Mgr. H. Vacková - Husova 21/13, Liberec tel.775 293 332, vackova.helena@centrum.cz

Mgr. Petra Krčmářová - Na Pískovně 667/44, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, 46014,     tel. +420 737 942 766

 Mgr. Kateřina Povová, tel: +420 606 174 158

Klienti z logopedické ambulance Mgr. Mlčkovské jsou přestěhováni na novou adresu-Masarykova 699/9, kontakt na čísle 608 174 158