Žlutá třída – informace pro rodiče

Povinné předškolní vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy:

docházka je povinná, denně od 8. - 12. 00 hod.

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k

Třída předškolních dětí, věk 5 až 6,5 let, počet dětí 25.

 Třída je nadstandardně vybavena  prvotřídními hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací, Interiér třídy je účelně a s citem zařízen dřevěným dětským nábytkem. Pohybová herna poskytuje dětem bezpečný prostor k pohybu a nabízí možnost rozvoje pohybových dovedností použitím různorodého náčiní. V roce 12/2012 byla pořízena interaktivní tabule SMART.

Třídní učitelky:

Bc.Zdeňka Nevečeřalová  (ředitelka MŠ)
Jiřina Janoušková

 

 

                              

 

Vzdělávací program třídy

Práce s dětmi probíhá dle třídního vzdělávacího programu pro PV dle ŠVP PV "Po celý rok se stonožkou Anežkou", který je rozpracován do pěti oblastí:

Biologická - dítě a jeho tělo
Psychologická - dítě a jeho psychika
Interpersonální- dítě a ten druhý
Sociálně kulturní- dítě a společnost
Enviromentální - dítě a svět
 

Témata 4 integrovaných bloků,  JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, jsou rozpracována v týdenních vzdělávacích plánech. V nich navazujeme na zkušenosti z minulého školního roku, témata obohacujeme o nové prvky.Děti docházející do žluté třídy na konci školního roku ukončí předškolní vzdělávání, odcházejí do ZŠ. Proto vzdělávací nabídka a veškeré činnosti směřují k tomu, co by děti na konci předškolního vzdělávání měli vědět a znát / viz. „Desatero pro školáka“/. Rodiče jsou  informováni o výchovně vzdělávacích činnostech v týdenních plánech na nástěnkách v šatně, na webových stránkách. Při výchovně vzdělávacích činnostech používáme pracovní listy /rovněž k dispozici na web. str./, které rodiče mají možnost shlédnout a dozvědět se tak, co jejich dítě umí, co je potřeba procvičit, naučí se pracovat s interaktivní tabulí / pro budoucího školáčka velkým přínosem/. Cílem vzdělávání je rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické a sociální tak, aby se stali samostatnou osobností, dokázaly zvládat nároky běžného života. Rozvíjíme vědomosti, schopnosti a dovednosti, seznamujeme s hodnotami, přispíváme k samostatnému neagresivnímu vyjadřování postojů. Vedeme ke zdravému způsobu života, úctě a ohleduplnosti, ochotě si pomáhat, chránit si své zdraví, ale i ostatních. Učíme děti kladnému vztahu k přírodě, ochraně životního prostředí. Rozvíjíme děti v estetických oblastech, vedeme k vlastní iniciativě, tvořivosti a aktivitě. Do výchovného vzdělávacího programu je zařazena prevence proti dětské šikaně, protidrogová prevence, rómská problematika.

Režim dne

06.30 - 08.30 - příchod dětí do MŠ
08.00 - 08.40 - individuální činnosti, spontánní hry, ranní cvičení
08.40 - 09.00 - svačina
09.00 - 09.45 - řízené činnosti
09.45 - 11.45 - pobyt venku
11.50 - 12.10 - oběd
12.20 - 14.10 - odpočinek / nespavý režim, spánek podle potřeb dítěte /
14.20 - 16.30 - odpolední svačina, činnosti na procvičování, opakování, hry, odchod dětí z MŠ

Odpočinek dětí
V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledních hodin, se po hygieně a po čištění zoubků převlékají na židličce do pyžama a odcházejí do připravené postýlky. Před odpočinkem si děti vyslechnou čtenou pohádku nebo relaxační hudbu. Děti po obědě v MŠ spát nemusí, v režimu dne máme slovo odpočinek.. Odpočinek je pro děti předškolního věku důležitý, protože dopolední program v MŠ je poměrně akční a temperamentní, proto je dobré, když děti mají tímto způsobem možnost zklidnit se a odpočinout si. Navíc většina dětí usne naprosto přirozeně, ačkoliv maminky často tvrdí, že ,,od dvou let nezamhouřil(a) oko". Je to právě tím, že dítě se dopoledním programem v MŠ unaví a pak je naprosto přirozené, že si potřebuje odpočinout.

Dětem, které nespí, dopřáváme relaxaci u pohádky, poté jim nabízíme klidové aktivity. Ostatním dětem je dán dostatek času, aby se vyspaly a odpočinuly si dle individuální potřeby.

Celoroční projekt třídy: Projekt Navlékáme korálky s Anežkou.pdf (214624)

Zájmové aktivity – pravidelné činosti
 

Veselé pískání pro zdravé dýchání (flétna) - 1krát týdně
Pěvecký sbor „Barvičky“ - 1krát týdně
Týdenní lyžařský výcvik- bude upřesněno po dohodě s rodiči na třídních schůzkách
Návštěvy kulturních zařízeních (Naivní Divadlo Liberec, muzeum, galerie,…)

Návštěva botanické a zoologické zahrady

Návštěva ekologického střediska STŘEVLÍK a DIVIZNA

Pravidelné polodenní vycházky do přírody
Divadelní a výchovná vystoupení v MŠ (programy zaměřené na ekologii, dopravní výchovu, hudební vystoupení,…)
Návštěva dětského dopravního hřiště
Environmentální činnosti – akce ve spolupráci ekologického střediska „Divizna“, Střevlík, čmelák,…
Návštěva dětí u včelaře
Polodenní vycházky do přírody spojené s pozorováním a „bádáním“
Oslava narozenin dětí, celý den věnována pozornost oslavenci, drobné dárky, obdržení „hobla“
Komunitní kruh - 1krát týdně, dle potřeby i více, řešení aktuálních problémů
Pravidelné čištění zubů
Další účast na akcích dle aktuální nabídky

 

Akce třídy

Zapojení se do projektu "Zdravá výživa" - "zdravé pečení, sušení ovoce, výroba zeleninových a ovocných salátů a pod

Besídka pro rodiče - 2krát ročně (Vánoce, Den matek)
Tvoření rodičů s dětmi – 2krát ročně (podzimní a jarní tvoření
Vystoupení sboru „Barvičky“ na veřejnosti 3 - 4x za rok

Mikulášská nadílka s čertem a Mikulášem
Vánoční nadílka
Karneval
Oslava svátků čarodějnic
Oslava MDD
Noční spaní v MŠ spojené s opékáním buřtů, stezka odvahy
Rozloučení se školáky
Školní výlet
Návštěva 1.ročníku ZŠ Vesec
Sportovní olympiáda
Účast na výtvarných akcích a soutěžích
Prezentace dětských výrobků na výstavách „Vánoce a Velikonoce očima dětí“ – pořádá Magistrát města Liberce
Účast v soutěži „Pan Popela“ ve sběru druhotných surovin (papíru)
 

 

Pravidla žluté třídy
Jsou stanovena a doplňována učitelkami a dětmi.

Srdíčkové  – neubližujeme si

Kytičkové - chráníme přírodu

Želvičkové  – ve třídě chodíme pomalu

Autíčkové – uklízíme po sobě

Pusinkové – neříkáme ošklivá slova

Ručičkové  – při zatleskání se děti podívají na pí. učitelku

Měsíčkové  – odpočíváme potichu

 

 

Poradna pro rodiče, konzultační hodiny

Po předchozí domluvě s pedagogem je možné stanovit konzultační hodiny s rodiči, při řešení a odstranění drobných pedagogických problémů (výslovnost, motorika, leváctví a praváctví,…). Rodiče jsou pravidelně informování o činnostech a akcích dětí během týdne, pracovní listy dětí – písně, básně a veškeré další činnosti jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách pro rodiče, včetně odborných článků o výchově a vzdělávání.

 

Specializované poradenství
 

Pedagogicko psychologická poradna:

PeadDr. Pospíšilová - Truhlářská ul. 3, Liberec 2 , tel:482 710 517, 485 113 006

Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:
Mgr. Jehličková - E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 443

Logopedie:
Mgr. Mlčkovská - Letná 134/33 , Liberec 460 01, tel. 485 122 402
Mgr. Rossmanová - nemocnice Liberec, Husova 10, tel. 485 312 600
Mgr. Otavová - Gagarinova 776, Liberec 6, tel. 482 772 056 / 732 761 485
PaedDr. M.  Jancíková - B.Němcové 7 , Jablonec n N., tel 605 230 152 , jancikovam@seznam.cz  
Mgr. H. Vacková - Husova 21/13 , Liberec tel.775 293 332 , vackova.helena@centrum.cz 
Mgr. Petra Krčmářová - Na Pískovně 667/44, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, 46014,     tel. +420 737 942 766
Logopedická ambulance - Mgr. Zdenka Janoušková, Masarykova 9, 460 01 Liberec 1, tel.: +420 485 223 232
Mgr. Zdenka Janoušková, tel. 606 547 105
Mgr. Hana Piklová, tel. 607 913 019
Mgr. Kateřina Povová, tel: +420 606 174 158