Žlutá třída – informace pro rodiče

 

Povinné předškolní vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy:

docházka je povinná, denně od 8. - 12. 00 hod.

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-kP1340990.JPG (3437228)

Třída předškolních dětí, věk 5 až 6,5 let, počet dětí 24.

Vážení rodiče,

letní prázdniny skončily a opět nám začíná nový školní rok 2022/213. Chtěly bychom Vás přivítat v naší žluté třídě a popřát hodně společných příjemných zážitků.  Na webových stránkách MŠ a na nástěnkách v šatně dětí budete pravidelně informováni o výchovně vzdělávacích činnostech a všech pořádaných akcích.

Třídní učitelky:

Bc. Zdeňka Nevečeřalová (ředitelka MŠ)
Mgr. Martina Heinzová

Třída předškolních dětí, věk 5 až 6,5 let, počet dětí 24. Třída je nadstandardně vybavena prvotřídními hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací, Interiér třídy je účelně a s citem zařízen dřevěným dětským nábytkem. Pohybová herna poskytuje dětem bezpečný prostor k pohybu a nabízí možnost rozvoje pohybových dovedností použitím různorodého náčiní. Ve třídě se nachází interaktivní tabule SMART. Třída je vybavena také kostkovištěm.

Vzdělávací program třídy

Práce s dětmi probíhá dle třídního vzdělávacího programu pro PV dle ŠVP PV "Po celý rok se stonožkou Anežkou", který je rozpracován do pěti oblastí:
Biologická - dítě a jeho tělo
Psychologická - dítě a jeho psychika
Interpersonální - dítě a ten druhý
Sociálně kulturní - dítě a společnost
Environmentální dítě a svět

Témata 4 integrovaných bloků, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, jsou rozpracována v týdenních vzdělávacích plánech. V nich navazujeme na zkušenosti z minulého školního roku, témata obohacujeme o nové prvky. Děti docházející do žluté třídy na konci školního roku ukončí předškolní vzdělávání, odcházejí do ZŠ. Proto vzdělávací nabídka a veškeré činnosti směřují k tomu, co by děti na konci předškolního vzdělávání měli vědět a znát. Informace o výchovně vzdělávacích činnostech jsou umísťovány na nástěnkách v šatně, na webových stránkách včetně pracovních listů. Rodiče tak mají možnost shlédnout a dozvědět se tak, co jejich dítě umí, co je potřeba procvičit, naučí se pracovat s interaktivní tabulí /pro budoucího školáčka velkým přínosem/. Cílem vzdělávání je rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické a sociální tak, aby se stali samostatnou osobností, dokázaly zvládat nároky běžného života. Rozvíjíme vědomosti, schopnosti a dovednosti, seznamujeme s hodnotami, přispíváme k samostatnému neagresivnímu vyjadřování postojů. Vedeme ke zdravému způsobu života, úctě a ohleduplnosti, ochotě si pomáhat, chránit si své zdraví, ale i ostatních. Učíme děti kladnému vztahu k přírodě, ochraně životního prostředí. Rozvíjíme děti v estetických oblastech, vedeme k vlastní iniciativě, tvořivosti a aktivitě. Do výchovného vzdělávacího programu je zařazena prevence proti dětské šikaně, protidrogová prevence, romská problematika, sexuální výchova.

Režim dne

06.30 - 08.30 - příchod dětí do MŠ
08.00 - 08.40 - individuální činnosti, spontánní hry, ranní cvičení
08.40 - 09.00 - svačina
09.00 - 09.45 - řízené činnosti
09.45 - 11.45 - pobyt venku
11.50 - 12.10 - oběd
12.20 - 14.10 - odpočinek /nespavý režim, spánek podle potřeb dítěte/
14.20 - 16.30 - odpolední svačina, činnosti na procvičování, opakování, hry, odchod dětí z MŠ

Odpočinek dětí

V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledních hodin, se po hygieně převlékají na židličce do pyžama a odcházejí do připravené postýlky. Před odpočinkem si děti vyslechnou čtenou pohádku nebo relaxační hudbu. Děti po obědě v MŠ spát nemusí, v režimu dne máme slovo odpočinek. Odpočinek je pro děti předškolního věku důležitý, protože dopolední program v MŠ je poměrně akční a temperamentní, proto je dobré, když děti mají tímto způsobem možnost zklidnit se a odpočinout si. Navíc většina dětí usne naprosto přirozeně, ačkoliv maminky často tvrdí, že, od dvou let nezamhouřil/a oko". Je to právě tím, že dítě se dopoledním programem v MŠ unaví a pak je naprosto přirozené, že si potřebuje odpočinout.

Dětem, které nespí, dopřáváme relaxaci u pohádky, poté jim nabízíme klidové aktivity. Ostatním dětem je dán dostatek času, aby se vyspaly a odpočinuly si dle individuální potřeby.

Celoroční projekty třídy

„Do školy se stonožkou Anežkou“ - projekt zaměřený na spolupráci s rodiči - Do školy se stonožkou Anežkou.pdf (608651)

„Se Sokolem do světa“ - celoroční projekt ve spolupráci s Českou obcí sokolskou zaměřený na rozvoj pohybových dovedností a poznání – (v sekci projekty)

„Bubnování pro radost“ – projekt zaměřený na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace rukou, rytmické cítění -  Bubnování pro radost projekt 20-21.pdf (193647)

"Zdravá výživa"

V roce 2016 získala MŠ certifikát „Zdravá školní jídelna“ – činnosti zaměřené na zdravou výživou, získání poznatků o zdravé výživě a životním stylu, o druzích potravin a jejich zpracování, o pracovních činnostech.

Akce třídy

Besídka pro rodiče – 2x ročně (Vánoce, Den matek)
Tvoření rodičů s dětmi – 2x ročně

Mikulášská nadílka s čertem a Mikulášem
Vánoční nadílka
Karneval
Oslava svátků čarodějnic
Oslava MDD
Noční spaní v MŠ spojené s opékáním buřtů, stezka odvahy
Rozloučení se školáky
Školní výlet
Návštěva 1. ročníku ZŠ Vesec
Účast na výtvarných akcích a soutěžích
Prezentace dětských výrobků na výstavách „Vánoce a Velikonoce očima dětí“ – pořádá Magistrát města Liberce
Vystoupení sboru „Barvičky“ na veřejnosti /nemocnice LBC, před radnicí, v PKO, přehlídka dětských sborů "Kytička písniček“, …/

Zájmové aktivity – pravidelné činnosti

Veselé pískání pro zdravé dýchání (flétna) – 1x týdně

Pěvecký sbor „Barvičky“ – 1x týdně
Týdenní lyžařský výcvik /dle zájmu rodičů/
Návštěvy kulturních zařízeních (Naivní Divadlo Liberec, muzeum, galerie, …)

Návštěva botanické a zoologické zahrady

Divadelní a výchovná vystoupení v MŠ (programy zaměřené na ekologii, dopravní výchovu, hudební vystoupení, …)
Návštěva dětského dopravního hřiště
Environmentální činnosti – akce ve spolupráci ekologického střediska „Divizna“
Návštěva dětí u včelaře

Další účast na akcích dle aktuální nabídky 

 

Pravidla žluté třídy

POŘÁDKOVÉ PRAVIDLO     

Uklízíme po sobě, s hračkami zacházíme opatrně.

PRAVIDLO VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ   

Chováme se hezky ke kamarádům, pomáháme si, mluvíme spolu o tom, co nás trápí.

PRAVIDLO KOMUNIKACE     

Mluvíme tiše, klidně, zdvořile, nasloucháme ostatním.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO   

Běháme jen venku, ve třídě chodíme pomalu, učíme se ovládat své pohyby.

PRAVIDLO PRO POSLECH V MÍSTNOSTI            

Umím se ztišit, dívat se na toho, koho poslouchám a následuji pokyny.

 

Poradna pro rodiče, konzultační hodiny, spolupráce

Po předchozí domluvě s pedagogem je možné stanovit konzultační hodiny s rodiči, při řešení a odstranění drobných pedagogických problémů (výslovnost, motorika, …/. Rodiče jsou pravidelně informování o činnostech a akcích dětí během týdne. Pracovní listy dětí, písně, básně a veškeré další činnosti jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách pro rodiče, včetně odborných článků o výchově a vzdělávání.                                                                              

 MŠ vítá pomoc a zapojení rodičů do různých akcí, drobných oprav, či sponzorské dary-drobné dárky používané při různých příležitostech /soutěže, hledání pokladu a pod/.  Scházíme se pravidelně 2x ročně při odpoledním tvoření, na podzim a na jaře.           

 

Děti budou do MŠ potřebovat:

  • bačkory, ne pantofle a KROKSY
  • oblečení do třídy a na pobyt venku
  • náhradní oblečení /pro případ polití apod./
  • pláštěnku, holínky
  • pyžamko
  • 1x měsíčně celé balení papírových kapesníků

Věci musí být označené, aby nedocházelo k výměně

Specializované poradenství:

Pedagogicko psychologická poradna:

Truhlářská ul. 360/3, Liberec 2, tel:482 710 517, 485 113 006, www. pppliberec.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:
 E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 443
 

Klinická logopedie POKEC s. r. o.

Liberec, Masarykova 699/9, tel. 606 174 158

www.logopediepokec.cz/kontakt

Mgr. Veronika Toráková (Sládková), Mgr. Zdenka Janoušková, Mgr. Lenka Němcová

 

PaeDR. Mária Jancíková, areál Jedličkova ústavu Liberec, www.logopedie-jancikova.cz, tel. 605 230 152

 

Logopedie Krajská nemocnice Liberec

Mgr. Hana Nováková, tel. 485 312 718

Mgr. Jana Rossmanová, tel. 485 312 600

 

Soukromé ordinace

Mgr. Helena Vacková, www.jazykzazuby.cz, tel. 775 293