Informace o nás
 

Trojtřídní mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Činnost organizace je vymezena § 3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. MŠ je zařazená do sítě škol, předškolních a školských zařízení (škola zřizovaná Magistrátem města Liberec), součástí mateřské školy je školní jídelna (příprava jídla i výdej).

Mateřská škola má kapacitu 75 dětí, které jsou rozděleny do třech tříd ve dvou pavilonech, z nichž jeden je dvoupodlažní.

Budova školy se skládá ze tří částí - budova (pavilon) A, B a C. Celá budova školy je obklopena zahradou a v přední části je malé parkoviště, které zároveň slouží jako úložiště popelnic.

Výhodou mateřské školy je, že všechna zařízení jsou umístěna v jednom objektu.

Budova C

Prostorové řešení budovy
 
V budově je umístěna jedna třída - žlutá. Vstup do této budovy je vybaven bezbariérovým přístupem. V budově je třída, která slouží pro předškolní děti. Prostorové řešení této budovy je: vstupní šatna pro děti, šatna pro pedagoga, koupelna se sprchou a WC, herna (lehárna), jídelna (pracovna), herní koutek, výtvarna, kabinet pomůcek (veškeré didaktické pomůcky a sportovní náčiní),  kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, vstupní dveře na zahradu, zázemí pro sklad lehátek, úklidová místnost.

Materiální vybavení  
Tato budova je vybavena nadstandardně. V šatnách jsou nové šatní skříně, dřevěný nábytek v pracovně (jídelně), vlastní PC v kreslírně pro potřeby pedagoga. Tato třída byla tento rok vybavena novou interaktivní tabulí. Materiální, didaktické i herní pomůcky jsou dostačující pro uspokojení potřeb každého dítěte.
 

Budova B
 

Prostorové řešení budovy

Tato budova je spojovací mezi budovou A a C. Prostorové řešení budovy je: kabinet didaktických pomůcek pro vzdělávání, archiv, kancelář hospodářky, společenská místnost (knihovna, zázemí pro provozní zaměstnance), kancelář ředitelky školy, prádelna, sušárna, mandl, kuchyň, sklad potravin, sklad pro mycí a čistící prostředky, šatna zaměstnanců, WC a sprcha.

 

Materiální vybavení

Tato budova je zázemí pro vedení školy a zároveň pro stravování dětí v MŠ. Kuchyň je vybavena nadstandardně a je dostačující pro potřeby školy. V této budově je umístěna informační nástěnka pro zaměstnance školy. Tato budova slouží pro nakládání potravin a příjem zboží pro kuchyň a kanceláře a zároveň má samostatný vchod pro příjímání klientů školy. Samostatný vchod je i ze zadní části, který slouží pro provozní personál – možnost sušení prádla.

 

Budova A

 

Prostorové řešení budovy

Budova A je dvoupodlažní a jsou v ní umístěny dvě třídy – červená a modrá. K budově vede samostatný vchod, který slouží pro obě třídy. Prostorové řešení budovy: Přízemí - vstupní šatna pro obě třídy, zázemí před třídou, šatna a WC pro pedagogy, koupena se sprchou a WC, úklidová místnost, kreslící koutek, herní koutek, pracovna (jídelna), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, herna (lehárna), vstupní dveře na zahradu, zázemí pro sklad lehátek.

Nadzemí - zázemí před třídou, kabinet a šatna s WC pro pedagogy, koupelna s WC a sprchou, kreslící koutek, herní koutek, pracovna ( jídelna), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, herna ( lehárna), zázemí pro sklad lehátek

 

Materiální vybavení

Budova je také nadstandardně vybavena dřevěným nábytkem, kvalitními didaktickými a herními pomůckami. Každá třída má svůj PC a tiskárnu pro užívání pedagogů.

 

Škola je nadstandardně vybavena prvotřídními hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací. Interiéry tříd jsou účelně a s citem zařízeny dřevěným dětským nábytkem. Pohybová herna poskytuje dětem bezpečný prostor k pohybu a nabízí možnost rozvoje pohybových dovedností použitím různorodého náčiní.

Hudební činnosti jsou doplněny hrou na hudební nástroje -  kompletním vybavením Orffovým instrumentářem, flétnami, kytarami, Casiem a pianiny ve všech třídách.

 

Hygienické a sebeobslužné návyky děti získávají v umývárnách a šatnách, které jsou barevně rozlišeny (dle barev tříd) a slouží každé třídě zvlášť. Součástí hygienického zázemí jsou imobilní WC a sprchy.

Škola je vybavena pračkou a sušárnou prádla, které poskytují komfortní okamžitou službu při znečištění prádla. 

 

Zahrada

 

Prostorové řešení

Zahrada se nachází v zadní části budovy a rozdělena je na dvě části pro každý pavilon zvlášť. Na zahradu vedou dva vchody, jeden pro budovu A a druhý pro budovu C, v budově C je ze zadní části přístup do skladu pomůcek a sportovního náčiní, součástí tohoto prostoru je WC a umyvadlo. Druhý tento sklad slouží pro budovu A a slouží opět pro obě třídy.

 

Materiální vybavení

Budova C využívá část zahrady, která je vybavena pro předškolní děti houpačkou, klouzačkou, pískovištěm a nevě kolotočem. Na okraji zahrady jsou houpací zvířátka upevněné do země. Tato třída má velmi dostačující materiál pro uspokojení potřeb dětí.

Budova A využívá dvě části zahrady, jedna je pro prostřední třídu – na této části je umístěn velký prolézací hrad na písečném podkladu, součástí je klouzačka. Pro věkově nejmladší  třídu dětí je zahrada uzpůsobena – pískoviště s přístřeškem proti dešti a slunci. Obě tyto části spojuje zatravněné hřiště. Nově tato část byla dovybavena kyvadlovou čtyřsedačkovou houpačkou.

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy (dle zřizovací listiny MŠ)

 • Poskytování vzdělání a výchovy dětí podle § 3 zákona číslo 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je součástí výchovně vzdělávací soustavy.

Odpovídající předmět činnosti: (dle zřizovací listiny MŠ)

 • Poskytuje vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
 • Zajišťuje provoz školní jídelny a stravování dětí a zaměstnanců školy v souladu s § 119 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Výchovně-vzdělávací oblast

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí (dle ŠVP PV mateřské školy).

Koncepce školy vychází ze Školního vzdělávacího programu PV „ Po celý rok se stonožkou Anežkou“, který respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Třídní výchovně vzdělávací programy podporují identitu školy, jsou tematicky členěny do integrovaných bloků a plně respektují individuální potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Současně preferují spolupráci rodiny prožitkovým učením v odpoledních tematických dílnách a společných aktivitách organizovaných školou.

Nadání dětí a jejich rozvoj je cíleně podporováno v nadstandardních aktivitách, které škola dětem nabízí v zájmových činnostech, jejichž součástí je i předplavecký a lyžařský výcvik, zdravé dýchání s flétničkou, pěvecký sbor Barvičky, aj (viz sekce zájmové aktivity).

Předností mateřské školy je zejména podpora individualizované výchovy a vzdělávání, konzultace s rodiči, otevřené projekty, environmentální programy.

MOTTO MŠ: „Spokojené a šťastné dítě“

Vize:

 • rozvíjet zdravé, sebevědomé a samostatné dítě, které zkoumá a objevuje svět radostnou a přirozenou cestou prožitkového učení,
 • společně utvářet podmínky pro komunikaci všech lidí, která je podmínkou pro učení, spolupráci a zvláště pak podmínkou participativního řízení školy.

Plnění vize v těchto oblastech:

 • vybudování oboustranné důvěry, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupráce s rodiči,
 • příprava dětí na přechod do školy,
 • stabilizace pracovního prostředí a vytvoření takových podmínek, které podněcují rozvoj osobnosti nejen dětí, ale všech spoluúčastných na výchovně vzdělávacím procesu,
 • zvýšení informovanosti o sobě i o možnostech naší školy prostřednictvím webových stránek naší školy
 • prezentace MŠ na veřejnosti,
 • vytvořit harmonickou, pestrou a přátelskou atmosféru mezi všemi účastníky ve škole,
 • esteticky vybavená škola plná pohody a zájmu rodičů podílet se na programu, činnosti školy a jejím rozvoji