Informace o nás
 

Naše mateřská škola se nachází na sídlišti ve Vesci, na adrese Jeřmanická 487/27, Liberec 25.  Od 1.1.2003 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, se zápisem v Obchodním rejstříku. Činnost organizace je vymezena § 3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. MŠ je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení, zřizovatelem je Statutární město Liberec, sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec.

 

Mateřská škola je trojtřídní, třídy jsou pojmenovány barvami shodnými s nátěrem jednotlivých pavilónů. V roce 2002 prošla MŠ rozsáhlými stavebními úpravami a v současné době má kapacitu 75 dětí. Ve třídách jsou vzdělávány děti stejné věkové kategorie. Součástí mateřské školy je vlastní školní jídelna, zaměřená na zdravou stravu. V roce 2016 získala jídelna certifikát „Zdravá školní jídelna“.

 

Budova školy se skládá ze tří částí - pavilonů A, B a C, které jsou vzájemně propojeny dlouhou spojovací chodbou uvnitř budovy. Každý pavilon má svůj vlastní vchod, který je opatřen bezpečnostními samozavírači. Budova samotná je pak zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem, nově byl také kolem celé budovy a v šatnách dětí instalován kamerový systém.

1/ Budova A – je dvoupodlažní a jsou v ní umístěny dvě třídy – ČERVENÁ a MODRÁ. V přízemí se nachází ČERVENÁ třída, sloužící nejmenším dětem, v patře pak třída MODRÁ, pro děti střední věkové kategorie. Obě třídy mají velkou učebnu a hernu, ve které se každý den rozkládají po obědě lehátka, sloužící dětem k odpočinku. Učebny obou tříd jsou rozděleny na několik tematických částí-koutků včetně „výtvarny“. Součástí tříd jsou také samostatné toalety a umývárny pro děti, šatna s toaletou pro pedagogy, úklidová místnost, místnost určená na skladování lehátek a kuchyňka pro výdej jídla s mycím centrem. Z červené třídy je také umožněn přímý vstup na terasu zahrady. Obě třídy mají společný vchod a šatnu.

 

2/ Budova B – spojuje budovu A s budovou C a je zároveň hospodářským zázemím a zázemím pro vedení školy. Nachází se zde centrální kuchyň, sklady, mandl se sušárnou a prádelnou, zázemí pro vedení MŠ, hospodářku a provozní zaměstnance, sklad učebních pomůcek a školní knihovna.

 

3/ Budova C – v níž se nachází třída předškolních dětí – ŽLUTÁ. Pavilon má svůj vchod, který má i boční bezbariérový přístup. I tato třída má velkou učebnu, které slouží zároveň jako jídelna a hernu, ve které se každý den po obědě rozkládají lehátka, určená k odpočinku dětí. Součástí třídy je také samostatná kreslírna, sklad pomůcek a samozřejmě hygienické zařízení – toalety a umývárna pro děti a šatna. Z herny je rovněž umožněn přímý vstup na zahradu.

 

Zahrada obklopuje budovu mateřské školy z obou stran. Větší plocha zahrady směřuje na jih. Je poměrně rozlehlá, a tak umožňuje, aby každá z tříd měla svoji část zahrady s jinými herními prvky. Ty samozřejmě mohou využívat i ostatní třídy. Jsou zde pískoviště, skluzavky, domečky, houpačky, kolotoč a dvě pružinová houpadla. Na zahradě jsou i bylinkové záhonky, o které s dětmi pečujeme a kompostér. Hračky jsou ukládány do dvou hračkáren, jejichž součástí jsou i toalety s umyvadly. V případě příznivého počasí nám uzpůsobení zahrady umožňuje ji využívat i pro řízené činnosti, které bychom za běžných okolností prováděly uvnitř. Zároveň zahrada poskytuje dětem dostatek volného pohybu a vyžití na čerstvém vzduchu. V letním období také, díky vzrostlým stromům, dostatek stínu a osvěžení.

 

Všechny třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikáty, které jsou průběžně dokupovány. MŠ je vybavena i moderními IT technologiemi. V MODRÉ třídě pracují děti pravidelně s interaktivním BOXED 3 PANELEM a ve ŽLUTÉ třídě na interaktivní tabuli.  Všechny třídy jsou také vybaveny robotickými včelkami Bee bot, které rozvíjejí myšlení, prostorovou orientaci a slouží dále jako doplňková pomůcka při řadě dalších vzdělávacích aktivit. Z dalších nadstandardních pomůcek, které je třeba zmínit, jsou pomůcky pro hudební činnosti. Kromě klavíru v každé třídě, jsou všechny třídy vybaveny bubínky pro všechny děti a mají bohatý výběr Orffových nástrojů, včetně těch méně typických /např. Boomwhackers, hudební zvonky, aj./ I při výtvarných činnostech se snažíme, aby děti měly co nejpestřejší nabídku materiálů a pomůcek, se kterými se setkají. Za zmínku stojí například strojek Big Shot pro kreativní tvoření.

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy (dle zřizovací listiny MŠ)

 • Poskytování vzdělání a výchovy dětí podle § 3 zákona číslo 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je součástí výchovně vzdělávací soustavy.

Odpovídající předmět činnosti: (dle zřizovací listiny MŠ)

 • Poskytuje vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
 • Zajišťuje provoz školní jídelny a stravování dětí a zaměstnanců školy v souladu s § 119 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Výchovně-vzdělávací oblast

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí (dle ŠVP PV mateřské školy).

Koncepce školy vychází ze Školního vzdělávacího programu PV „Po celý rok se stonožkou Anežkou“, který respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Třídní výchovně vzdělávací programy podporují identitu školy, jsou tematicky členěny do integrovaných bloků a plně respektují individuální potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Současně preferují spolupráci rodiny prožitkovým učením v odpoledních tematických dílnách a společných aktivitách organizovaných školou.

Nadání dětí a jejich rozvoj je cíleně podporováno v nadstandardních aktivitách, které škola dětem nabízí v zájmových činnostech, jejichž součástí je zdravé dýchání s flétničkou, pěvecký sbor Barvičky, lyžařský výcvik aj (viz sekce zájmové aktivity).

Předností mateřské školy je zejména podpora individualizované výchovy a vzdělávání, konzultace s rodiči, otevřené projekty, environmentální programy.

MOTTO MŠ: „Spokojené a šťastné dítě“

Vize:

 • rozvíjet zdravé, sebevědomé a samostatné dítě, které zkoumá a objevuje svět radostnou a přirozenou cestou prožitkového učení,
 • společně utvářet podmínky pro komunikaci všech lidí, která je podmínkou pro učení, a spolupráci, zvláště pak podmínkou participativního řízení školy.

Plnění vize v těchto oblastech:

 • vybudování oboustranné důvěry, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupráce s rodiči,
 • příprava dětí na přechod do školy,
 • stabilizace pracovního prostředí a vytvoření takových podmínek, které podněcují rozvoj osobnosti nejen dětí, ale všech spoluúčastných na výchovně vzdělávacím procesu,
 • zvýšení informovanosti o sobě i o možnostech naší školy prostřednictvím webových stránek naší školy
 • prezentace MŠ na veřejnosti,
 • vytvořit harmonickou, pestrou a přátelskou atmosféru mezi všemi účastníky ve škole,
 • esteticky vybavená škola plná pohody a zájmu rodičů podílet se na programu, činnosti školy a jejím rozvoji