Červená třída 

Vítáme všechny nové kamarády v naší třídě. Celým rokem vás budou provázet třídní učitelky:

Šerberová Eva, Kancová Miroslava a naše kamarádka Stonožka Anežka

Informace pro první dny v MŠ:

Každé z dětí bude mít po celý rok svou značku. Tu najdete na nástěnce po vstupu do šatny Červené třídy (ČT) – nástěnka Žabička. Každé z dětí má svou značkou označenou skříňku i přihrádku na holínky a pláštěnku.

 Co mít ve skříňce :           

 •  oblečení do třídy
 • oblečení na vycházku/zahradu (dle aktuálního ročního období)
 •  vhodnou obuv
 •  bačkůrky do třídy / né kroksy
 •  náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky/punčochy, tričko, tepláčky)

VŠECHNO OBLEČENÍ MUSÍ BÝT PODEPSANÉ A DĚTI SI JE MUSÍ POZNAT

Pyžámka a plyšového kamaráda si děti nechávají ve třídě na určeném místě. Ve třídě tolerujeme pouze plyšové hračky. Všechny ostatní hračky zůstávají doma nebo ve skříňce. Za ztrátu vlastních hraček nezodpovídáme.

PRVNÍ DEN:

Po příchodu do mateřské školy, nalezení své skříňky a převlečení se, vás uvítá ve třídě třídní učitelka, které sdělíte, kdy si vy nebo vámi oprávněná osoba vyzvednete dítě. Můžete se svým dítětem ve třídě pobýt a prohlédnout si vše, co potřebujete pro svůj vnitřní klid. Nejpozději v 8:20 budete požádáni, aby jste třídu opustili a učitelky se mohli věnovat dětem. Během celého roku nám s malými dětmi pomáhá „teta Simča“

Veškeré ostatní informace naleznete na nástěnce při vstupu do třídy. Všechny nástěnky naší třídy jsou označené červeným rámem.

Usnadněte svým dětem vstup do školky tím, že se s ním rozloučíte krátce a s úsměvem.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hlášky dětí z červené třídy:

 • Holčička na vycházce kolem oveček-p.ucitelko, ty ovečky mají na sobě pletenou nit!
 • Chlapeček v šatně při oblékání-p.ucitelko, já mám krátkou rukávu!

Co by se děti měli naučit

Děti v této třídě by si měly zdokonalit především sebeobslužné činnosti, zvládnout správné držení tužky i lžíce, upevnit číselnou řadu do 3 a poznávání základních barev. Dále vedeme děti především k rozvoji komunikačních schopností a respektování ostatních, stejně jako k rozvoji všestranných schopností a dovedností dětí.

Konzultační hodiny s rodiči – dle ústní dohody s pedagogy

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, další rozvíjení jeho dovedností a vědomostí, adaptace dítěte na nové prostředí. Zaměřujeme se především na rozvoj a upevňování sebeobslužných činností a dovedností, spolupráce v kolektivu. Výchovně vzdělávací činnost je naplňována formou her v tematických týdenních (dle potřeby i delších, předem jsou vyvěšovány v šatnách dětí – co děláme)) blocích, které jsou přizpůsobovány momentálním a konkrétním dovednostem a schopnostem dětí. Součástí týdenních bloků, jsou i cvičení s prvky jógy, které pomáhají dětem k celkovému zklidnění těla a upevňování soustředění, správnému dýchání, jde o napodobování pohybů zvířátek. Cvičení je obohaceno jednotlivými říkadly a obrázky pro větší motivaci dětí. Délka cvičení je cca 15-20 minut.

Pravidla třídy:

Srdíčkové - všechny děti jsou kamarádi, bez rozdílů 

Kytičkové  - staráme se o všechny rostliny a necháváme je volně růst

ručičkové  - učíme se naslouchat. Když kamarád mluví, potichu posloucháme

hračkové  -  všechny hračky mají své místo, hračky neničíme, jsou pro všechny kamarády

měsíčkové   - učíme se odpočívat a relaxovat, respektujeme, že odpočívají kamarádi       

 

Režim dne

6,30  -    8,10 hod

postupný příchod dětí do oddělení, hry dle individuálního zájmu, dle tematického celku a  volby dětí, výtvarná činnost

8,10 –    8,30 hod

komunitní kruh, tělovýchovná chvilka

8,30   -   9,00 hod

hygiena, svačina

9,00  -    9,20 hod

řízená činnost dle plánů, individuální činnost

9,30   - 11,30 hod

pobyt venku – tematické vycházky dle plánu, využití zahrady MŠ dle počasí

11,40 – 12,25 hod

převlékání, hygiena, oběd

12,25 – 14,15 hod

hygiena, převlékání, odpočinek na lůžku, individuální zaměstnání pro děti s menší potřebou odpočinku (klidové hry s mozaikami, drobnými stavebnicemi..)

14,15 – 16,30 hod

hygiena, převlékání, svačina

řízená činnost odpoledních plánů, drobné výtvarné či pracovní činnosti v návaznosti na týdenní téma, využití zahrady MŠ dle počasí, individuální činnosti, logopedická prevence

Spolupráce s rodiči:

Velký důraz klademe na individuální přístup a úzkou komunikaci s rodiči. Rodiče mají možnost po dohodě s třídními učitelkami navštívit třídu a jakýmkoliv způsobem se zapojit do dění v ní. Rodiče mají možnost podpořit veškeré akce třídy, ať již sponzorskými dary formou drobných dárků, nebo kopírováním, drobnými opravami či pomoci při organizaci akcí.

V letošním roce plánujeme tyto akce:

 • Třídní schůzky s rodiči (2x ročně)
 • Focení dětí na MŠ – vánoční, jarní
 • Barevný týden
 • Vánoční besídka
 • Karneval
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Pálení čarodějnic
 • Besídka ke Dni matek
 • Den dětí
 • Celodenní výlet
 • Sportovní odpoledne s tatínky – Chata Pláně
 • Celoroční projekty – Anežčiny knoflíky, Čteme se stonožkou Anežkou
 • Celoroční sběr papíru – Soutěžíme s Panem Popelou

Projekty:

 „ BUBNUJEME CELÝ ROK“

 Hra na bubínky je  jednou z forem výuky, jejímž cílem je komplexní rozvíjení všech dovedností a vědomostí. Hlavním cílem hry je celkové zklidnění organismu, soustředění a rozvíjení smyslového vnímaní, především hmatu a sluchu. Mezi další cíle patří logopedická prevence -upevňování rytmizace, dechová cvičení, rozvíjení předmatematických dovedností – upevňování prostorové orientace, početních představ, rozvíjení paměti, hrubé a jemné motoriky.

Hra na bubínky bude probíhat ve třídě nejmladších dětí a to pravidelně vždy 1x týdně v pátek.

 

„ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU“

Tento projekt vychází z celorepublikového projektu „ Celé Česko čte dětem“. Vedeme tak děti k pozitivnímu vztahu ke knize, rozvíjíme jejich fantazii a rozumové dovednosti.

PRAVIDLA:

Během září si děti vytvoří hlavičku Stonožky Anežky

Každý měsíc bude mít každá rodina k dispozici 1článek( tělíčko) do kterého vypíše názvy kníh nebo pohádek, které četli a dané „tělíčko přilepí ke své stonožce. 1 tělíčko-1měsíc

Minimální počet stránek je 20 z knihy na pokračování, nebo 2-3 pohádky za měsíc

Na konci šk. roku bude mít každá stonožka ideálně 9 článků svého těla, za které budou všechny zúčastněné rodiny odměněny.

 

„ANEŽČINY KNOFLÍKY“

Cíle:

-              Upevňování vztahu dítě x rodina, rodina x MŠ

-              Rozvíjení kreativního myšlení

-              Získávání povědomí o environmentální výchově

POPIS A PRAVIDLA:

Do projektu se dobrovolně zapojují všechny děti a rodiny z Červené třídy. Soutěží se o knoflíky a následně každé pololetí o korunu STONOŽKY ANEŽKY. Tu získává dítě s nejvyšším počtem nasbíraných knoflíků. Formou malého dárku jsou odměněny všechny ostatní děti se svými rodinami. Rodiny jsou informovány o úkolech a následné výsledky průběžně sledují ve svých „pokladničkách“, které jsou umístěny při vstupu do třídy.

Na nástěnce v šatně a webových stránkách jsou vždy na začátku měsíce vyvěšeny úkoly s termínem realizace. Všechny úkoly jsou ohodnoceny počtem knoflíků.

 Úkoly jsou vždy zaměřené k tématům daného měsíce a jsou plánovány tak, aby byla potřeba spolupráce celé rodiny.


Specializované poradenství:

Pedagogicko psychologická poradna:

Truhlářská ul. 3, Liberec 2, tel:482 710 517, 485 113 006

Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:

E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 443

Logopedie:

Logopedické ordinace v Dětské poliklinice-Masarykova 699/9, Liberec

Mgr. Veronika Sládková-771 150 888

Mgr. Zdenka Janoušková-Masarykova 699/9, 460 01 Liberec, 606 547 105

Mgr. Berenika Pajkrtová-Masarykova 699/9, 460 01 Liberec,771 144 888

Mgr. Rossmanová-nemocnice Liberec, Husova 10, tel. 485 312 600
Mgr. Otavová-Gagarinova 776, Liberec 6, tel. 482 772 056 / 732 761 485

PaedDr. M.  Jancíková - B.Němcové 7, Jablonec n N., tel 605 230 152, areál Jedličkova ústavu Liberec, tel. 605 230 152, jancikovam@seznam.cz  

Mgr. H. Vacková - Husova 21/13, Liberec tel.775 293 332, vackova.helena@centrum.cz

Mgr. Petra Krčmářová - Na Pískovně 667/44, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, 46014,     tel. +420 737 942 766

 Mgr. Kateřina Povová, tel: +420 606 174 158

Klienti z logopedické ambulance Mgr. Mlčkovské jsou přestěhováni na novou adresu-Masarykova 699/9, kontakt na čísle 608 174 158