Červená třída 

Vítáme všechny nové kamarády v naší třídě. Celým rokem vás budou provázet třídní učitelky:

Šerberová Eva, Kancová Miroslava a naše kamarádka Stonožka Anežka

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Co by se děti měli naučit

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, další rozvíjení jeho dovedností a vědomostí, adaptace dítěte na nové prostředí. Zaměřujeme se především na rozvoj a upevňování sebeobslužných činností a dovedností, spolupráce v kolektivu. Výchovně vzdělávací činnost je naplňována formou her v tematických týdenních (dle potřeby i delších, předem jsou vyvěšovány v šatnách dětí – co děláme)) blocích, které jsou přizpůsobovány momentálním a konkrétním dovednostem a schopnostem dětí. Součástí týdenních bloků, jsou i cvičení s prvky jógy, které pomáhají dětem k celkovému zklidnění těla a upevňování soustředění, správnému dýchání. Dále také bubnování, které rovněž pomáhají k uvolnění celého organismu, působí jako logopedická prevence.

Konzultační hodiny – individuální dle ústní dohody s třídními učitelkami

 

Pravidla třídy:

Srdíčkové - všechny děti jsou kamarádi, bez rozdílů 

Kytičkové  - staráme se o všechny rostliny a necháváme je volně růst

ručičkové  - učíme se naslouchat. Když kamarád mluví, potichu posloucháme

hračkové  -  všechny hračky mají své místo, hračky neničíme, jsou pro všechny kamarády

měsíčkové   - učíme se odpočívat a relaxovat, respektujeme, že odpočívají kamarádi       

Organizace dne

6,30 – 9, 00 hod.

Příchod do třídy, individuální činnosti, ranní činnosti dle tematických celků a volby dětí, komunikativní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

9,00 – 12,25 hod.

 

 

12,15 -12,30 hod.

 Řízená činnost dle tematických celků, pobyt venku dle tematických celků, individuální činnost, sebeobslužné činnosti, hygiena, oběd

Vyzvednutí dětí po obědě

12,25 – 16,30 hod.

 Sebeobslužná činnost, hygiena, odpočinek na lůžku, individuální činnosti pro děti s menší potřebou odpočinku, svačina, odpolední činnosti dle tematických celků a volby dětí, využití zahrady MŠ, logopedická prevence

 

Spolupráce s rodiči:

Velký důraz klademe na individuální přístup a úzkou komunikaci s rodiči. Rodiče mají možnost po dohodě s třídními učitelkami navštívit třídu a jakýmkoliv způsobem se zapojit do dění v ní. Rodiče mají možnost podpořit veškeré akce třídy, ať již sponzorskými dary formou drobných dárků, nebo kopírováním, drobnými opravami či pomoci při organizaci akcí.

V letošním roce plánujeme tyto akce:

 • Třídní schůzky s rodiči (2x ročně)
 • Focení dětí na MŠ – vánoční, jarní
 • Barevný týden
 • Vánoční besídka
 • Karneval
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Čarodějnice
 • Besídka ke Dni matek
 • Den dětí
 • Pirátský den
 • Ponožkový den
 • Pyžamový den
 • Dušičky
 • Odpolední joga pro rodiče
 • Celodenní výlet
 • Sportovní odpoledne s tatínky – Liberecká Výšina

Akce jsou flexibilní, vždy záleží na momentálních schopnostech a zdravotním stavu dětí

Celoroční projekty

„ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU“

Tento projekt vychází z celorepublikového projektu „ Celé Česko čte dětem“. Vedeme tak děti k pozitivnímu vztahu ke knize, rozvíjíme jejich fantazii a rozumové dovednosti.

PRAVIDLA:

 • Během září si děti vytvoří hlavičku Stonožky Anežky
 • Každý měsíc bude mít každá rodina k dispozici 1článek (tělíčko) do kterého vypíše názvy knih nebo pohádek, které četli a dané „tělíčko přilepí ke své stonožce. 1 tělíčko-1měsíc
 • Minimální počet stránek je 20 z knihy na pokračování, nebo 2-3 pohádky za měsíc
 • Na konci šk. roku bude mít každá stonožka ideálně 9 článků svého těla, za které budou všechny zúčastněné rodiny odměněny.

„DĚTI DĚTEM“

Projekt vychází ze ŠVP PV MŠ Jeřmanická, kdy se MŠ snaží spolupracovat s různými organizacemi a snaží se o rozšiřování další spolupráce.

V rámci tohoto projektu budou děti z Červené třídy spolupracovat s MŠ Francova Lhota, okr. Vsetín

PRAVIDLA:

 • Během října odejde motivační dopis z obou MŠ psaný kmenovou učitelkou pro děti spřátelené MŠ se žádostí o přátelskou komunikaci a poselstvím k průběhu nového školního roku pro děti
 • Minimálně 1x za 2 měsíce odešlou děti do spřátelené MŠ dopis, obrázky, video, email….s pozdravy a popisem svého života a akcí v MŠ.
 • Témata ke komunikaci: -  běžný život v MŠ

- akce pořádané v i mimo MŠ

- slovní hříčky, přebrepty a vtipné glosy,

- fotky, kreslené obrázky

 • Na konci školního roku odešlou děti kamarádům, jako poděkování „odměnu“ ve formě vlastnoručně vyrobených diplomů, medailí, …… případných drobných dárečků

CELOROČNÍ PROJEKT – ANEŽČINY KNOFLÍKY“

Cíle :

 • Upevňování vztahu dítě x rodina, rodina x MŠ
 • Rozvíjení kreativního myšlení
 • Získávání povědomí o environmentální výchově

Popis a pravidla:

 Do projektu se dobrovolně zapojují všechny děti a rodiny z Červené třídy. Soutěží se o knoflíky a následně na konci školního roku o korunu STONOŽKY ANEŽKY. Tu získává dítě s nejvyšším počtem nasbíraných knoflíků. Formou malého dárku jsou odměněny všechny ostatní děti se svými rodinami. Rodiny jsou informovány o úkolech a následné výsledky průběžně sledují ve svých „pokladničkách“, které jsou umístěny při vstupu do třídy.

Na nástěnce v šatně a webových stránkách jsou vždy na začátku měsíce vyvěšeny úkoly s termínem realizace. Všechny úkoly jsou ohodnoceny počtem knoflíků.

 Úkoly jsou vždy zaměřené k tématům daného měsíce a jsou plánovány tak, aby byla potřeba spolupráce celé rodiny.

Říjen – vyrobit papírového draka

Listopad – v rámci barevného týdne přijít oblečeni v dané barvě dne

Prosinec –vyrobit sněhuláka ve 3D

Leden – nakreslit obrázek svého oblíbeného zimního sportu a napsat min. 5 dalších zimních sportů

Únor – vyrobit lojovou „kouli“

Březen – vyrobit květinu ve 3D

 Duben –namalovat, vystřihnout, nalepit, vyrobit  jakýkoliv dopravní prostředek

Květen – vyrobit zvířátko ze ZOO – využít recyklovatelný materiál – 3D

 

 Specializované poradenství:

 • Pedagogicko psychologická poradna ( PPP) :

Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, 482 710 517

https://www.pppliberec.cz/

 • Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči (SPC):

E.Krásnohorské 921,  Liberec 14

https://www.spcliberec.cz/kontakty

 • Klinická logopedie POKEC s.r.o.

Masarykova 699/9, Liberec , +420 606 174 158

https://logopediepokec.cz/

 • Logopedie Krajská nemocnice Liberec

Husova 10,460 01 Liberec

Mgr. Rossmanová, tel. 485 312 600

Mgr. Hana Nováková, tel. 485 312 718