Červená třída 

Vítáme všechny nové kamarády v naší třídě. Celým rokem vás budou provázet třídní učitelky:

Šerberová Eva, Kancová Miroslava a naše kamarádka Stonožka Anežka

Informace pro první dny v MŠ:

Každé z dětí bude mít po celý rok svou značku. Tu najdete na nástěnce po vstupu do šatny Červené třídy (ČT) – nástěnka Žabička. Každé z dětí má svou značkou označenou skříňku i přihrádku na holínky a pláštěnku.

Co mít ve skříňce :

 • oblečení do třídy
 • oblečení na vycházku/zahradu (dle aktuálního ročního období), vhodnou obuv
 • bačkůrky do třídy / né kroksy
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky/punčochy, tričko, tepláčky)

VŠECHNO OBLEČENÍ MUSÍ BÝT PODEPSANÉ A DĚTI SI JE MUSÍ POZNAT

PRVNÍ DEN:

Po příchodu do mateřské školy  se vás ujme první kmenová učitelka z Červené třídy. Pomůže vám zorientovat se v šatně a vy jí odevzdáte veškere dokumenty, které přinesete, případně je dodatečně vyplníte.

Své dítě následně předáte druhé kmenové učitelce ve třídě, kde s ním můžete pobýt. Nejpozději však svůj odchod naplánujte na 8:15 hod.

Veškeré ostatní informace naleznete na nástěnce při vstupu do třídy. Všechny nástěnky naší třídy jsou označené červeným rámem!!!

Usnadněte svým dětem vstup do školky tím, že se s ním rozloučíte krátce a s úsměvem.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Co by se děti měli naučit

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, další rozvíjení jeho dovedností a vědomostí, adaptace dítěte na nové prostředí. Zaměřujeme se především na rozvoj a upevňování sebeobslužných činností a dovedností, spolupráce v kolektivu. Výchovně vzdělávací činnost je naplňována formou her v tematických týdenních (dle potřeby i delších, předem jsou vyvěšovány v šatnách dětí – co děláme)) blocích, které jsou přizpůsobovány momentálním a konkrétním dovednostem a schopnostem dětí. Součástí týdenních bloků, jsou i cvičení s prvky jógy, které pomáhají dětem k celkovému zklidnění těla a upevňování soustředění, správnému dýchání. Dále také bubnování, které rovněž pomáhají k uvolnění celého organismu, působí jako logopedická prevence.

Konzultační hodiny – individuální dle ústní dohody s třídními učitelkami

 

Pravidla třídy:

Srdíčkové - všechny děti jsou kamarádi, bez rozdílů 

Kytičkové  - staráme se o všechny rostliny a necháváme je volně růst

ručičkové  - učíme se naslouchat. Když kamarád mluví, potichu posloucháme

hračkové  -  všechny hračky mají své místo, hračky neničíme, jsou pro všechny kamarády

měsíčkové   - učíme se odpočívat a relaxovat, respektujeme, že odpočívají kamarádi       

Organizace dne

6,30 – 9, 00 hod.

Příchod do třídy, individuální činnosti, ranní činnosti dle tematických celků a volby dětí, komunikativní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

9,00 – 12,25 hod.

 

 

12,15 -12,30 hod.

 Řízená činnost dle tematických celků, pobyt venku dle tematických celků, individuální činnost, sebeobslužné činnosti, hygiena, oběd

Vyzvednutí dětí po obědě

12,25 – 16,30 hod.

 Sebeobslužná činnost, hygiena, odpočinek na lůžku, individuální činnosti pro děti s menší potřebou odpočinku, svačina, odpolední činnosti dle tematických celků a volby dětí, využití zahrady MŠ, logopedická prevence

 

Spolupráce s rodiči:

Velký důraz klademe na individuální přístup a úzkou komunikaci s rodiči. Rodiče mají možnost po dohodě s třídními učitelkami navštívit třídu a jakýmkoliv způsobem se zapojit do dění v ní. Rodiče mají možnost podpořit veškeré akce třídy, ať již sponzorskými dary formou drobných dárků, nebo kopírováním, drobnými opravami či pomoci při organizaci akcí.

 

V letošním roce plánujeme tyto akce:

Třídní schůzky s rodiči (2x ročně)

Focení dětí na MŠ – vánoční, jarní

Barevný týden

Vánoční besídka

Karneval

Jarní tvoření s rodiči

Pálení čarodějnic

Besídka ke Dni matek

Den dětí

Pirátský den

Celodenní výlet

Sportovní odpoledne s tatínky – Chata Pláně

Akce jsou flexibilní, vždy záleží na momentálních schopnostech a zdravotním stavu dětí

 

Celoroční projekty

„ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU“

Tento projekt vychází z celorepublikového projektu „ Celé Česko čte dětem“. Vedeme tak děti k pozitivnímu vztahu ke knize, rozvíjíme jejich fantazii a rozumové dovednosti.

PRAVIDLA:

 • Během září si děti vytvoří hlavičku Stonožky Anežky
 • Každý měsíc bude mít každá rodina k dispozici 1článek (tělíčko) do kterého vypíše názvy knih nebo pohádek, které četli a dané „tělíčko přilepí ke své stonožce. 1 tělíčko-1měsíc
 • Minimální počet stránek je 20 z knihy na pokračování, nebo 2-3 pohádky za měsíc
 • Na konci šk. roku bude mít každá stonožka ideálně 9 článků svého těla, za které budou všechny zúčastněné rodiny odměněny.

 

„DĚTI DĚTEM“

Projekt vychází ze ŠVP PV MŠ Jeřmanická, kdy se MŠ snaží spolupracovat s různými organizacemi a snaží se o rozšiřování další spolupráce.

V rámci tohoto projektu budou děti z Červené třídy spolupracovat s MŠ Francova Lhota, okr. Vsetín

PRAVIDLA:

 • Během října odejde motivační dopis z obou MŠ psaný kmenovou učitelkou pro děti spřátelené MŠ se žádostí o přátelskou komunikaci a poselstvím k průběhu nového školního roku pro děti
 • Minimálně 1x za 2 měsíce odešlou děti do spřátelené MŠ dopis, obrázky, video, email….s pozdravy a popisem svého života a akcí v MŠ.
 • Témata ke komunikaci: -  běžný život v MŠ

- akce pořádané v i mimo MŠ

- slovní hříčky, přebrepty a vtipné glosy,

- fotky, kreslené obrázky

 • Na konci školního roku odešlou děti kamarádům, jako poděkování „odměnu“ ve formě vlastnoručně vyrobených diplomů, medailí, …… případných drobných dárečků

„ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ“

              Cílem projektu je upevňování mezilidských vztahů, vzájemné komunikace MŠ - rodina, rodina - dítě, dítě - MŠ, dále o rozvíjení komunikačních schopností dětí, sociálního začlenění a pozitivního emočního cítění.

 • Každá rodina si „rezervuje“ víkend se Stonožkou Anežkou (nejpozději však pondělí před následujícím víkendem)
 •  Na daný víkend si dítě vezme Stonožku Anežku na návštěvu domů
 • V pondělí po „rezervovaném“ víkendu se vrátí Stonožka Anežka do MŠ a v rámci komunikativního kruhu  dítě poví své zážitky a pocity
 •  Úkolem každé rodiny je zdokumentovat daný víkend, a to formou krátkého písemného vyprávění a obrázku (celkový formát min. A4), který bude následně vložen do kroniky
 •  Za daný víkend získá rodina 10 knoflíků do své pokladničky. Pokladničky jsou umístěny u vstupu do třídy
 • Rodiny si mohou brát Stonožku Anežku na návštěvu opakovaně, pokud je volný termín a nikdo z rodin, které se ještě nezúčastnily, o něj neprojeví zájem

 Specializované poradenství:

 • Pedagogicko psychologická poradna ( PPP) :

Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, 482 710 517

http://www.pppliberec.cz/

 • Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči (SPC):

E.Krásnohorské 921,  Liberec 14

https://www.spcliberec.cz/kontakty

 • Klinická logopedie POKEC s.r.o.

Masarykova 699/9, Liberec , +420 606 174 158

https://logopediepokec.cz/

 • Logopedie Krajská nemocnice Liberec

Husova 10,460 01 Liberec

Mgr. Rossmanová, tel. 485 312 600

Mgr. Hana Nováková, tel. 485 312 718