Školní rok 2020 /21:

V Modré třídě máme zapsáno celkem 24 dětí, ve věku 4-6 let, 13 děvčat + 11 chlapců.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu: „Po celý rok se stonožkou Anežkou“, který je zpracován v souladu s RVP PV a ŠVP PV. Témata integrovaných bloků jsou rozpracována v týdenních plánech, které jsou vždy v pondělí vyvěšovány na nástěnce u schodů do modré třídy.


třídní učitelky:
Bc. Irena Kunová
Taťána Chvalinová

Hlášky dětí z loňského roku:

Rada kamarádovi:

„Popros si paní učitelku, ať Ti to pomůže zazipnout.“

„Když budeme křičet, tak si utratíme hlas a máme jenom jedny zbukýnky.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výtvarných a pracovních činnostech využíváme různorodý materiál, snažíme se, aby si děti vyzkoušely co nejvíce výtvarných technik přiměřených jejich věku (kresba, malba, tisk, modelování, koláž atp.)

Hudební činnosti doprovázíme hudebními nástroji: klavír, flétna, kytara, bubínky. Poskytujeme dětem bohatý repertoár písní a pohybových her se zpěvem, děti doprovází hudbu hrou na Orffovy nástroje nebo na tělo.

Pohybové činnosti se prolínají do ostatních činností v průběhu celého dne, v pohybových chvilkách, formou pohybových her, rozcviček a při nácviku písní a básní, které jsou rovněž doprovázeny pohybem.

V letošním roce se opět zapojíme do sokolského projektu pro předškolní děti „SE SOKOLEM DO SVĚTA“    

Environmentální činnosti zařazujeme hlavně při pobytech venku, děti získávají kladný vztah k přírodě a povědomí o důležitosti její ochrany. Na tento školní rok jsme zajistili opět i několik programů ve spolupráci se ZOO Liberec, Střediskem Divizna a Střevlík. 

Nabízíme dětem nadstandardní aktivity: „Zdravé dýchání se zobcovou flétnou", Bubnování pro radost, lyžařský výcvik, zpěv ve sboru Barvičky, účast na výtvarných soutěžích. Dále se zaměřujeme na logopedickou prevenci a mluvní průpravu, jejímž cílem je vést děti ke správnému používání mateřštiny. Při výuce využíváme interaktivní tabuli, která je nám k dispozici ve žluté třídě a nově také 3D panel v modré třídě.  Zaměřujeme se cíleně na environmentální výchovu dětí, snažíme se co nejvíce pobývat venku, samozřejmě s ohledem na počasí. Rodiče informujeme o zájmových aktivitách pomocí třídních nástěnek v šatně dětí a na schodišti vedoucím do Modré třídy, zároveň na webových stránkách školy.             

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM         

Tento celoroční projekt byl zařazen v rámci výchovného vzdělávání a je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Respektuje veškerá jeho pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání, vychází však také z konkrétních podmínek a možností školy.

Program navazuje na tyto záměry RVP PV: „vytvoření elementárního povědomí u dítěte o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvoření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.“ (citováno z RVP)

Každý člověk může svým chováním životní prostředí (svět kolem nás) ovlivnit.

Motto programu:

 1. Znám některé problémy životního prostředí, vím, jak sám mohu pomoci životní prostředí chránit.
 2. Chování v přírodě, v lese, na výletě apod.                
 3. Vím, jak pomoci zvířatům, sami to nedokážou
 4. Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích.
 5. Les a jeho význam
 6. Když se řekne „voda.“
 7. Venkov dříve a nyní, jak si lidé snažili usnadnit práci na poli a k čemu to vedlo?
 8. Zvířata mám rád, ale můžu se jich dotýkat, kdy a jak se mi zlíbí?
 9. Proč mám přírodu rád?

PROJEKT  MLUVNÍ  PRŮPRAVY

Učíme děti mluvit a vyprávět aneb Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících.

Cíl: Vést děti ke srozumitelné a znělé mluvě

Metoda: pomocí sedmi pohádek o kouzelnících, každý z nich ovládá jednu ze sedmi mluvních

dovedností

Využitý materiál: kniha“ Učíme děti mluvit“ + CD, Václav Martinec

Metodika“ Sedmička zdravé mateřštiny“ Václava Martince

Způsob provedení: Děti budou seznámeny s úvodní pohádkou z celku

Procvičování metodiky bude probíhat ve skupinách, během dne i při pobytu venku

ŘÍJEN: Úvodní příběh.

Seznámení s kouzelníkem Bijákem stoletým a jeho magickým kinematografem. Poznáme i šišlajícího Tomáše a kuňkající Bětku. Problém vyřeší kouzelník Biják a jeho sedm pomocníků – sedm Mágů Mluvené Mateřštiny

LISTOPAD: 1)Pohádka dýchací

O maxifuku čaroděje Větrníka .

(metodika -princip správného dýchání při mluvě)

PROSINEC: 2)Pohádka volací

O dalekonosném hlasu Mááááága dááálek dalekýýýých.

(metodika - volání do dálky, vokály krátké a dlouhé)

LEDEN: 3) Pohádka vystřelovací

O pistolníkovi Prskavkovi Prdlivkovi a o výbuchu v jeho kouzelných ústech

(metodika - lék na línou pusu, vokály tlusté a tenké

ÚNOR: 4) Pohádka krkolomná

O čaroději Pečlivkovi Přesňáčkovi

(metodika - princip dýchání a výslovnosti u souhlásek)

BŘEZEN: 5) Pohádka ptačí neboli muzikantská

O čarodějovi se zlatem v hrdle

(metodika - správná výslovnost hlásek abecedy)

DUBEN: 6)Pohádka divadelní

Kouzelník Principál je stvořitelem pohádkových postav i mluvících zvířátek

(metodika - proměny hlasu- barva hlasu, tempo a dynamika)

KVĚTEN: 7) Pohádka korunovační

O kouzelníku Bijákovi, králi všech pohádkových králů

(metodika – vyprávění pohádky)

Komunitní kruh:

Probíhá každé pondělí ráno, vyprávíme si o zážitcích dětí z předcházejících dnů, o tom, co děti zajímá, navozujeme téma týdne a hovoříme o aktivitách, kterých se budeme účastnit.

Pravidla třídy:

POŘÁDKOVÉ PRAVIDLO 

   Dřevěné kostky - Stavebnice       

Uklízíme po sobě, s hračkami zacházíme opatrně.

PRAVIDLO VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

   Stáhnout - Ruku dítěte a dospělého ruku na srdce — Stocková ilustrace

Chováme se hezky ke kamarádům, pomáháme si, mluvíme spolu o tom, co nás trápí.

PRAVIDLO KOMUNIKACE          

  ROUŠKA PANEL- velká červená pusa vyrobeno v EU

Mluvíme tiše, klidně, zdvořile, nasloucháme ostatním.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO          

  Stáhnout - Želva kreslená — Stocková ilustrace

Běháme jen venku, ve třídě chodíme pomalu, učíme se ovládat své pohyby.

PRAVIDLO PRO POSLECH V MÍSTNOSTI   

  Kreslené emotikony smajlík, takže ticho znamení — Stocková ilustrace

Umím se ztišit, dívat se na toho, koho poslouchám a následuji pokyny.

Co by mělo dítě v průběhu školního roku zvládnout

Věk 4 - 5 let

 • používat kapesník, obout a vyzout boty, správně používat lžíci (ve druhém pololetí postupně příbor), prostřít stůl a odnést po jídle nádobí
 • uložit oblečení na určené místo, protřepat polštářek a přeložit přikrývku, zapínat a rozepínat knoflíky, samostatně se umýt a utřít, česat se s dopomocí
 • přenášet lehké předměty a hračky, zapojovat se do úklidu třídy
 • vytrhávat jednoduché útvary z papíru, nalepovat, jednoduše manipulovat s nůžkami, mačkat papír, skládat, překládat růžek, navlékat korále, uvázat uzel na tkaničce
 • chodit po schodech nahoru a dolů se střídáním nohou, samostatně splnit jednoduchý úkol
 • znát své jméno a příjmení, bydliště, jména kamarádů, dětí z MŠ
 • poznat a pojmenovat několik květin, zvířat, ovoce, zeleninu, předměty denní potřeby
 • rozlišovat rozměry (dlouhý – krátký, velký – malý, široký – úzký)
 • znát 4 – 5 říkadel, zazpívat písničku s oporou o hlas dospělého, později samostatně
 • umístit předměty správně podle pokynů (před, nad, pod, vedle)
 • poznat kruh, čtverec a trojúhelník, poznat barvy na semaforu a co znamenají
 • pozdravit, požádat a poděkovat
 • uvolněně kreslit podle vlastní volby i zadání, manipulovat se štětcem a barvou, modelovací hmotou, znát základní barvy

Věk 5 - 6 let

 • znát své jméno a příjmení, adresu bydliště a MŠ, svůj věk, vyjmenuje členy své rodiny a zná jejich profesi, zná jména a příjmení svých učitelek v MŠ
 • pojmenovat  prostory doma, u lékaře, v MŠ, obchodě, pojmenuje známé budovy v okolí bydliště a MŠ
 • znát  pravidla chování na silnici (signalizace, dopravní značky, dopravní prostředky)
 • poznat vlajku ČR a prezidenta republiky
 • vyjmenovat názvy dnů v týdnu, roční období a charakterizovat počasí, časové období – ráno, dopoledne….
 • znát i vedlejší barvy a odstíny, nakreslit postavu, zvíře, dopravní prostředek, správně držet psací náčiní, modelovat složitější věci – lidskou postavu atp.
 • poznat a pojmenovat geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník
 • pojmenovat části lidského těla, dělit rostliny podle toho, kde rostou – luční, zahradní, zvířata podle toho, kde žijí – domácí, lesní…, pojmenuje oblečení a určí, k jakému počasí je vhodné
 • určit polohu hned před, hned za, první, poslední, uprostřed, řadit předměty podle velikosti
 • rozpoznat druhy materiálů – sklo, papír, dřevo atp. a jejich vlastnosti
 • používat číselnou řadu do 6 (event. do 10)
 • navazovat řečový kontakt s dospělými a vrstevníky, rozkládat slova na slabiky, poznat hlásku na začátku a konci slova, správně vyslovovat hláskové shluky, odvodit množné číslo, vystihnout základní charakterové vlastnosti hrdinů z příběhů a pohádek, soustředěně poslouchat čtený text, dokončit započatý příběh, porozumět vtipu, používat rozvité věty
 • vystoupit a sestoupit na žebřík, stát na jedné noze, vybíhat z dané mety, skákat do dálky i do výšky, házet jednoruč i obouruč na cíl, chytat
 • samostatně dodržovat pravidla hygieny a sebeobsluhy, jíst celým příborem, prostřít, zavázat kličku na tkaničce, stříhat, nalepovat, skládat papír
 • samostatně splnit náročnější úkol, zhodnotit své jednání, být ohleduplný, zdvořilý, udržovat pořádek ve svých věcech
 • samostatně zpívat píseň, přednášet báseň, vyjádřit hudbu pohybem, poznat známé písně, rozlišit pochod, ukolébavku

KONZULTAČNÍ HODINY S RODIČI       

dle ústní dohody s pedagogy

REŽIM DNE V MODRÉ TŘÍDĚ      

6,30  -    8,00 hod

postupný příchod dětí do oddělení, hry dle individuálního zájmu a volby dětí, výtvarná činnost

8,00 –    8,30 hod

komunitní kruh, tělovýchovná činnost

8,30   -   9,00 hod

hygiena, svačina

9,00  -    9,30 hod

řízená činnost dle plánů

9,30   - 11,30 hod

pobyt venku – tematické vycházky dle plánu, využití zahrady MŠ

11,30 – 12,15 hod

převlékání, hygiena, oběd

12,15 – 14,15 hod

hygiena, převlékání, odpočinek na lůžku (klidové činnosti pro děti s menší potřebou spánku)

14,45 – 16,30 hod

řízená činnost dle plánů

hry v zájmových koutcích

individuální činnost

pobyt na zahradě podle počasí

Specializované poradenství:

Pedagogicko psychologická poradna:

Truhlářská ul. 3, Liberec 2, tel:482 710 517, 485 113 006

Specálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:
 

E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 443
 

Logopedie:

Logopedické ordinace v Dětské poliklinice-Masarykova 699/9, Liberec

Mgr. Veronika Sládková-771 150 888

Mgr. Zdenka Janoušková-Masarykova 699/9, 460 01 Liberec, 606 547 105

Mgr. Berenika Pajkrtová-Masarykova 699/9, 460 01 Liberec,771 144 888

Mgr. Rossmanová-nemocnice Liberec, Husova 10, tel. 485 312 600
 

PaedDr. M.  Jancíková - B.Němcové 7, Jablonec n N., tel 605 230 152, areál Jedličkova ústavu Liberec, tel. 605 230 152, jancikovam@seznam.cz  

Mgr. H. Vacková - Husova 21/13, Liberec tel.775 293 332, vackova.helena@centrum.cz

Mgr. Petra Krčmářová - Na Pískovně 667/44, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, 46014,     tel. +420 737 942 766

 Mgr. Kateřina Povová, tel: +420 606 174 158