Školní rok 2023/24:

V Modré třídě máme zapsáno celkem 23 dětí, ve věku 4-6 let, 14 děvčat + 9 chlapců.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu: „Po celý rok se stonožkou Anežkou“, který je zpracován v souladu s RVP PV a ŠVP PV. Témata integrovaných bloků jsou rozpracována v týdenních plánech, které jsou vždy v pondělí vyvěšovány na nástěnce u schodů do modré třídy.


třídní učitelky:
Kateřina Musilová
Alžběta Ondráčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výtvarných a pracovních činnostech využíváme různorodý materiál, snažíme se, aby si děti vyzkoušely co nejvíce výtvarných technik přiměřených jejich věku (kresba, malba, tisk, modelování, koláž atp.) a seznámily se i s netradičními výtvarnými technikami.

Hudební činnosti doprovázíme hudebními nástroji: klavír, flétna, kytara, bubínky. Poskytujeme dětem bohatý repertoár písní a pohybových her doplněných zpěvem, děti doprovází hudbu hrou na Orffovy nástroje nebo na tělo.

Pohybové činnosti se prolínají do ostatních činností v průběhu celého dne, v pohybových chvilkách, formou pohybových her, rozcviček a při nácviku písní a básní.

V letošním roce se opět zapojíme do sokolského projektu pro předškolní děti „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“.

Environmentální činnosti zařazujeme hlavně při pobytech venku, děti získávají kladný vztah k přírodě a povědomí o důležitosti její ochrany. Na tento školní rok jsme zajistili opět i několik programů ve spolupráci se ZOO Liberec, Střediskem Divizna a Střevlík. 

V roce 2016 získala MŠ certifikát „Zdravá školní jídelna“. S dětmi si povídáme o zdravém životním stylu, seznamujeme se s poznatky o zdravé výživě, o druzích potravin a jejich zpracování, vkládáme činnosti, které s tímto souvisejí.

Nabízíme dětem nadstandardní aktivity: „Veselé pískání pro zdravé dýchání", „Bubnování pro radost“, lyžařský výcvik, zpěv ve sboru Barvičky, účast na výtvarných soutěžích. Dále se zaměřujeme na logopedickou prevenci. Při výuce využíváme interaktivní 3D panel.  Zaměřujeme se cíleně na environmentální výchovu dětí, snažíme se co nejvíce pobývat venku, samozřejmě s ohledem na počasí. Rodiče informujeme o zájmových aktivitách pomocí třídních nástěnek v šatně dětí a na schodišti vedoucím do Modré třídy, zároveň na webových stránkách školy.             

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Velký důraz klademe na individuální přístup a úzkou komunikaci s rodiči. Po dohodě s třídními učitelkami mají rodiče možnost si společně se svými dětmi prohlédnout prostředí modré třídy.

Všechny informace rodiče dostávají prostřednictvím webových stránek MŠ a nástěnky v šatně. Denně budou ústně předávány potřebné informace mezi rodiči a učitelkami při předávání a přebírání dětí. Rodiče mají možnost podpořit veškeré akce třídy (sponzorské dary formou drobných dárků, kopírování, drobné opravy, pomoc při organizaci různých akcí apod.)

 

V letošním školním roce plánujeme tyto akce:

 • třídní schůzky s rodiči (2 x ročně)
 • společné tvoření dětí a rodičů – podzimní, jarní
 • barevný týden
 • focení dětí v MŠ – vánoční, jarní
 • rej čertů a andílků s mikulášskou nadílkou
 • vánoční besídka pro rodiče
 • lyžařský výcvik
 • karneval
 • rej čarodějnic
 • besídka ke Dni matek
 • Den dětí
 • Školní výlet

Akce jsou flexibilní, záleží vždy na momentálních schopnostech a zdravotním stavu dětí.

 

KONZULTAČNÍ HODINY  - dle ústní dohody s pedagogy   

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM         


Tento celoroční projekt byl zařazen v rámci výchovného vzdělávání a je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Respektuje veškerá jeho pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání, vychází však také z konkrétních podmínek a možností školy.

Program navazuje na tyto záměry RVP PV: „vytvoření elementárního povědomí u dítěte o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvoření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.“ (citováno z RVP)

Každý člověk může svým chováním životní prostředí (svět kolem nás) ovlivnit.

 CELOROČNÍ PROJEKTY

 

„S MAMINKOU, S TATÍNKEM Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Celoroční projekt naší třídy volně navazuje na celoroční projekt červené třídy „Čteme se stonožkou Anežkou“.

Popis:

V průběhu celého školního roku bude rodiči na každý měsíc dána jedna klasická česká pohádka. Úkolem rodiče bude ji svému dítěti alespoň 7krát přečíst (je vědecky dokázáno, že až po sedmém přečtení je dítě schopno pojmenovat hlavní postavy, svými slovy převyprávět děj apod.) a v daném termínu vypracovat „úkol“, který bude úzce souviset s danou pohádkou.

Pravidla:

1.)    Do projektu se dobrovolně zapojují všechny děti a rodiče z modré třídy.

2.)    Rodiny jsou informovány o úkolech a průběžné výsledky sledují na nástěnce k tomuto projektu určené (nástěnka na schodišti).

3.)    Na „projektové“ nástěnce a webových stránkách je vždy na konci měsíce vyvěšen úkol s termínem realizace (první pohádka a úkol bude vyvěšen na konci září).

4.)    Úkoly korespondují s tématy v TVP PV a jsou vymyšleny tak, aby bylo zapotřebí spolupráce rodičů s dítětem.

5.)    V průběhu září si dítě ve školce vybere a omaluje pohádkovou postavu, kterou má nejraději. Daná omalovánka bude sloužit jako úvodní stránka „Pohádkového úkolníčku“ (bude vložena do eurodesek).

Vyhodnocení: Na konci školního roku budou odměněny všechny rodinné týmy, které se celoročního projektu zúčastnily. „Pohádkový úkolníček“ si na konci školního roku odnesou děti domů.

„PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY“

Celoroční projekt „Putování za skřítky“ vychází ze ŠVP PV MŠ Jeřmanická a z Enviromentálního programu MŠ Jeřmanická.

V rámci tohoto projektu se s dětmi zaměříme na změn v oblasti flory související se střídáním ročního období a se získáním a upevněním vědomostí v této oblasti. Vše se bude odehrávat v okolí MŠ.

Pravidla:

1)      Během posledního zářijového týdne budou děti seznámeny s projektem, jeho náplní a „úkoly“ od Krále skřítků, které budeme během celého školního roku společně plnit.

2)      Každý měsíc společně navštívíme, kde se skřítci vyskytují podle druhu (lesní, vodní, městský, luční apod.) a splníme daný úkol.

3)      Na konci školního roku dostane každé zúčastněné dítě diplom a odměnu za splnění daných úkolů.

 

KOMUNITNÍ KRUH

Probíhá každé pondělí ráno, vyprávíme si o zážitcích dětí z předcházejících dnů (víkend, prázdniny apod.), o tom, co děti zajímá, navozujeme téma týdne a hovoříme o aktivitách, kterých se budeme účastnit.

 

Organizace dne modré TŘÍDy

6,30 – 9, 00 hod.

příchod do třídy, individuální činnosti, ranní činnosti dle tematických celků a volby dětí, komunikativní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

 

9,00 – 12,25 hod.

 

 

12,15 – 12,30 hod.

řízená činnost dle tematických celků, pobyt venku dle tematických celků, individuální činnost, sebeobslužné činnosti, hygiena, oběd

 

vyzvedávání dětí po obědě

12,25 – 16,30 hod.

sebeobslužná činnost, hygiena, odpočinek na lůžku, individuální činnosti pro děti s menší potřebou odpočinku, svačina, odpolední činnosti dle tematických celků a volby dětí, využití zahrady MŠ, logopedická prevence

 

 

PRAVIDLA TŘÍDY

POŘÁDKOVÉ PRAVIDLO 

 Uklízíme po sobě, s hračkami zacházíme opatrně.

PRAVIDLO VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

 Chováme se hezky ke kamarádům, pomáháme si, mluvíme spolu o tom, co nás trápí.

PRAVIDLO KOMUNIKACE          

  Mluvíme tiše, klidně, zdvořile, nasloucháme ostatním.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO          

  Běháme jen venku, ve třídě chodíme pomalu, učíme se ovládat své pohyby.

PRAVIDLO PRO POSLECH V MÍSTNOSTI   

  Umím se ztišit, dívat se na toho, koho poslouchám a následuji pokyny.

 

CO BY MĚLO DÍTĚ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU ZVLÁDNOUT

Věk 4 - 5 let

·         používat kapesník, obout a vyzout boty, správně používat lžíci (ve druhém pololetí postupně příbor), prostřít stůl a odnést po jídle nádobí

·         uložit oblečení na určené místo, protřepat polštářek a přeložit přikrývku, zapínat a rozepínat knoflíky, samostatně se umýt a utřít, česat se s dopomocí

·         přenášet lehké předměty a hračky, zapojovat se do úklidu třídy

·         vytrhávat jednoduché útvary z papíru, nalepovat, jednoduše manipulovat s nůžkami, mačkat papír, skládat, překládat růžek, navlékat korále, uvázat uzel na tkaničce

·         chodit po schodech nahoru a dolů se střídáním nohou, samostatně splnit jednoduchý úkol

·         znát své jméno a příjmení, bydliště, jména kamarádů, dětí z MŠ

·         poznat a pojmenovat několik květin, zvířat, ovoce, zeleninu, předměty denní potřeby

·         rozlišovat rozměry (dlouhý – krátký, velký – malý, široký – úzký)

·         znát 4 – 5 říkadel, zazpívat písničku s oporou o hlas dospělého, později samostatně

·         umístit předměty správně podle pokynů (před, nad, pod, vedle)

·         poznat kruh, čtverec a trojúhelník, poznat barvy na semaforu a co znamenají

·         pozdravit, požádat a poděkovat

·         uvolněně kreslit podle vlastní volby i zadání, manipulovat se štětcem a barvou, modelovací hmotou, znát základní barvy

Věk 5 - 6 let

·         znát své jméno a příjmení, adresu bydliště a MŠ, svůj věk, vyjmenuje členy své rodiny a zná jejich profesi, zná jména a příjmení svých učitelek v MŠ

·         pojmenovat  prostory doma, u lékaře, v MŠ, obchodě, pojmenuje známé budovy v okolí bydliště a MŠ

·         znát  pravidla chování na silnici (signalizace, dopravní značky, dopravní prostředky)

·         poznat vlajku ČR a prezidenta republiky

·         vyjmenovat názvy dnů v týdnu, roční období a charakterizovat počasí, časové období – ráno, dopoledne….

·         znát i vedlejší barvy a odstíny, nakreslit postavu, zvíře, dopravní prostředek, správně držet psací náčiní, modelovat složitější věci – lidskou postavu atp.

·         poznat a pojmenovat geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

·         pojmenovat části lidského těla, dělit rostliny podle toho, kde rostou – luční, zahradní, zvířata podle toho, kde žijí – domácí, lesní…, pojmenuje oblečení a určí, k jakému počasí je vhodné

·         určit polohu hned před, hned za, první, poslední, uprostřed, řadit předměty podle velikosti

·         rozpoznat druhy materiálů – sklo, papír, dřevo atp. a jejich vlastnosti

·         používat číselnou řadu do 6 (event. do 10)

·         navazovat řečový kontakt s dospělými a vrstevníky, rozkládat slova na slabiky, poznat hlásku na začátku a konci slova, správně vyslovovat hláskové shluky, odvodit množné číslo, vystihnout základní charakterové vlastnosti hrdinů z příběhů a pohádek, soustředěně poslouchat čtený text, dokončit započatý příběh, porozumět vtipu, používat rozvité věty

·         vystoupit a sestoupit na žebřík, stát na jedné noze, vybíhat z dané mety, skákat do dálky i do výšky, házet jednoruč i obouruč na cíl, chytat

·         samostatně dodržovat pravidla hygieny a sebeobsluhy, jíst celým příborem, prostřít, zavázat kličku na tkaničce, stříhat, nalepovat, skládat papír

·         samostatně splnit náročnější úkol, zhodnotit své jednání, být ohleduplný, zdvořilý, udržovat pořádek ve svých věcech

·         samostatně zpívat píseň, přednášet báseň, vyjádřit hudbu pohybem, poznat známé písně, rozlišit pochod, ukolébavku

 

SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ

Pedagogicko psychologická poradna:

Truhlářská ul. 3, Liberec 2, tel:482 710 517, 485 113 006, www.pppliberec.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči:

E.Krásnohorské 921, Liberec 14, tel: 482 416 440 – 443

 

Klinická logopedie POKEC s. r. o.

Liberec, Masarykova 699/9, tel. 606 174 158

www.logopediepokec.cz/kontakt

Mgr. Veronika Toráková (Sládková), Mgr. Zdenka Janoušková, Mgr. Lenka Němcová

 

PaeDr. Mária Jancíková, areál Jedličkova ústavu Liberec, www.logopedie-jancikova.cz,

tel. 605 230 152
 

Logopedie Krajská nemocnice Liberec

Mgr. Hana Nováková, tel. 485 312 718

Mgr. Jana Rossmanová, tel. 485 312 600

 

Soukromé ordinace

Mgr. Helena Vacková, www.jazykzazuby.cz, tel. 775 293 332

Mgr. Lucie Bašová, www.logopedie-hrou.cz, tel. 733 786 669