Pěvecký sbor „Barvičky“


Pro děti ze žluté a modré třídy. Při výběru do sboru nerozhodují hlasové schopnosti, pouze zájem dětí. Pobyt ve sboru je pro děti radostí, zábavou.

Cíl                                                             

 • Seznámení se světem kultury a umění
 • Osvojení si dovedností, návyků a postojů k hudbě
 • Zvládat základní vokální a instrumentální dovednosti (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji,…), dodržet rytmus
 • Udržet správné držení těla, správně ovládat dech
 • Zbavit se ostychu, nebát se vystupovat na veřejnosti
 • Těšit se z hezkých zážitků

Prezentace

 • vystoupení sboru na vejnosi 3 - 4x za rok

Flétna

 

Probíhá 1x týdně, je určena pro děti z modré a žluté třídy. Podmínkou je vlastní flétna, kterou si děti mohou nechávat v MŠ, nebo brát domů a přinášet si ji na „hraní“.“Veselé pískání pro zdravé dýchání“ je činnost dobrovolná. Děti, které flétnu nebudou vlastnit, se „nácviku“ správného dýchání budou účastnit také. Při lekcích děti získávají kladný vztah k hudbě,osvojí si základní návyky při hře, znalosti z hudební nauky a osvojí si správné dýchání. Své hudební dovednosti Vám pak Vaše děti předvedou na besídkách.

Cíl

 • Není pouze výuka hry na flétnu, ale osvojení si správného dýchání
 • Získání kladného vztahu k hudbě
 • Osvojení si základních návyků při hře (pro děti je flétna první skutečný hudební nástroj)
 • Osvojení si základních znalostí z nauky (notová osnova, noty, pomlky, houslový klíč,..)
 • Získávání kladného vztahu k hudbě

Výtvarné a pracovní činnosti
 

Výtvarné: u dětí je vzbuzován zájem o výtvarné činnosti, postupně se plní v činnostech plánovaných - podle rámcového plánu a nahodilých - v průběhu dne. Rozvíjíme u dětí tvořivost, výtvarné vnímání a vyjadřování podle konkrétních i fantazijních představ, komunikaci o výsledcích.

Cílem: zvládnutí základních technik - kresba, malba, modelování, plošné a prostorové vytváření a konstruování, seznamování se s některými dalšími technikami a materiály

 vnímání vztahu k okolí, věcem okolo nás, přírodě a výtvarnému umění, životnímu prostředí

Činnosti kolektivní i individuální přispívají k uvolnění se, radostem, sebevědomí, učení se hodnotit běžné věci, jednání druhých nebo vlastní. Rozvíjíme grafické zručnosti k přípravě psaní před nástupem do ZŠ. Prolínání výtvarných činností s dalšími: hudebními, estetickými a poznávacími.

 

Pracovní: děti jsou vedeny k zájmu o pracovní činnosti vlastní i druhých, potřebě pomáhat a hodnotit výsledky činností, rozvíjení pracovních schopností, dovedností, aktivit, vztahu k práci, návyků odpovídajícím možnostem a potřebám dětí, plní se řízeně a průběžně ve všech činnostech během dne např. při sebeobsluze, úklidových pracích, s různými materiály - přírodninami ad.

Cílem: vedení ke vztahu k výsledkům činností, posilování vůle, získávání znalostí a dovedností.

Prolínání pracovních činností s dalšími: mravní, rozumovou, estetickou a tělesnou.

 

Výsledky dětí zdobí prostory MŠ, některé jsou posílány do soutěží a na výstavy        

                                                                                       

Lyžařský  výcvik dětí

 • pro přihlášené děti dle jejich zájmů a zároveň se souhlasem rodičů

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE LIBEREC POŘÁDÁ PRO DĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL KURZ LYŽOVÁNÍ VE VLASTNÍM LYŽAŘSKÉM STŘEDISKU "BEDŘICHOV" V JIZERSKÝCH HORÁCH.

Lyžařská škola SKP Liberec se zabývá výukou předškolních dětí v družstvu z Mateřských školek od roku 2003. Cvičení vedou instruktoři vyškolení pro výuku takto malých dětí, s mnohaletou praxí podle metodiky Českého svazu lyžařských škol. Výcvik probíhá na svahu, který je svým mírným sklonem ideální i pro úplné začátečníky. Rychlost vleku je regulovatelná. Termín konání dle výběru vedení Mateřské školky po dohodě s lyžařskou školou – od 17.1. - 21.1.2022 
 ODPOLEDNE 

Lyžařská škola SKP je držitelem certifikátu ČSLŠ - MŠTV, jehož je členem a je pojištěna v rámci ČSLŠ na úraz klientů při výuce a pojištěna na úraz způsobený při jízdě na lyžařském vleku...

Areál je vybaven  2x lyžařský vlek POMA, lanové vleky a skikolotoč…

Výuka lyžování je zaměřena hlavně na bezpečnost a schopnost dětí v co nejkratší době zvládat základy lyžování a dovednosti s tím spojené…

Veškeré informace najdete na www.skipolicie.cz    tel: 606 228 571     info@skipolicie.cz                                                     

CVIČENÍ S PRVKY JÓGY

Cvičení s prvky jógy je zájmová činnost, která probíhá pouze v červené třídě u nejmladších dětí. Cvičení probíhá 1 týdně názornou ukázkou učitelek formou napodobování zvířátek. Délka cvičení je cca 15-20min.

Cíl:

Cvičení podle posloupnosti

Naučíme děti správnému dýchání

Učíme se správnému držení těla

Seznámení s relaxačními cviky

Jednotlivé cviky jsou přizpůsobeny schopnostem všech dětí.

 

PLÁN CVIČENÍ:

Říjen

-seznámení s relaxační hudbou

-nácvik správného dýchání ve stoje, v kleče, v sedě, v leže

-nácvik správného držení těla pro další cvičení

-seznámení s motivační básničkou

Listopad

-upevňování správného dýchání ve všech polohách

-cvik – Strom ve větru, Zajíček

Prosinec

-upevňování správného dýchání

-upevňování správného držení těla

-upevňování naučených cviků

-cvik – Beruška, Motýlek

Leden

-uvolňování energie

-správné brániční dýchání

-upevňování naučených cviků

-cvik – Tygřík

Únor

-upevňování rovnováhy

-upevňování naučených cviků

-cvik – Plameňák

Březen

-posilování břišních a zádových svalů, krční páteře

-upevňování naučených cviků

-cvik – Krokodýl, Kobra

Duben-Květen

-upevňování známých cviků