Pěvecký sbor „Barvičky“


Tato aktivita je určena primárně dětem ze žluté třídy, velmi ale vítáme i zájemce z modré třídy.

Hlavní důraz při výběru dětí do sboru neklademe na hlasové schopnosti, ale na zájem o zpěv a chuť se společně učit nové dovednosti, včetně různých doprovodů k písním na dětské hudební nástroje. Prioritou pro nás je, aby děti navštěvovaly pěvecký sbor rády, měly radost ze svých pokroků a úspěchů a vytvářely si tak kladný vztah k hudbě a hudebním dovednostem.  

Cíle                                                             

 • Osvojení si základních návyků a dovedností při zpěvu (osvojit si správné držení těla při zpěvu, správné dýchání, umět zpívat s výrazem – hlasitě, potichu, postupně přidávat na hlase a ubírat, dodržet tempo i rytmus zpívaných písní atp.)
 • Osvojení si nových dovedností při hře na rytmické hudební nástroje (naučit se rytmicky přesně doprovázet zpívané písně, umět při hře i sám improvizovat atp.)
 • Naučit se zpívat ve skupině (umět vnímat i zpěv ostatních, zvládat společné nástupy atp.)
 • Naučit se svůj zpěv prezentovat na veřejnosti (zbavit se ostychu při vystupování, naučit se vhodnému chování při prezentaci písní a hry na nástroje)
 • Rozšířit si okruh známých písní
 • Bližší seznámení se světem kultury a umění (rozšíření okruhu známých písní, které jsou děti schopny reprodukovat)
 • Vytváření kladného vztahu k hudbě a hudebním dovednostem

Prezentace

 • vystoupení sboru na veřejnosti 3 - 4x ročně

 

Veselé pískání pro zdravé dýchání s flétnou

 

Tato aktivita probíhá 1x týdně v modré a žluté třídě. Podmínkou je přinesení si vlastní flétny, její přinesení je ale dobrovolné. Děti, které flétnu nevlastní, se této aktivity účastní také, nemohou ale provádět některé hravé prvky s flétnou, kterými jsou dechová cvičení proložena.

Některými získanými dovednosti se budou děti prezentovat také při slavnosti pro maminky.

Cíle

 • osvojení si správného dýchání při různých dechových cvičeních
 • seznámení se s flétnou – pro většinu dětí je to první skutečný nástroj, se kterým se seznámí
 • Osvojení si základních návyků při hře (správný postoj, držení flétny, dýchání a zvládnutí samotné hry prvních tónů)
 • Hra různých rytmů na 1-2 tóny
 • Osvojení si základních znalostí z nauky (notová osnova, noty, pomlky, houslový klíč atp.)
 • Získávání kladného vztahu k hudbě

 

Výtvarné a pracovní činnosti
 

Výtvarné: u dětí je vzbuzován zájem o výtvarné činnosti, ty se postupně plní v činnostech plánovaných – podle rámcového plánu a nahodilých – v průběhu dne. Rozvíjíme u dětí tvořivost, výtvarné vnímání a vyjadřování podle konkrétních i fantazijních představ, komunikaci o výsledcích.

Cílem: zvládnutí základních technik – kresba, malba, modelování, plošné a prostorové vytváření a konstruování, seznamování se s některými dalšími specifickými technikami a materiály, vnímání vztahu k okolí, k věcem okolo nás, přírodě a výtvarnému umění, životnímu prostředí.

Činnosti kolektivní i individuální přispívají k uvolnění se, radosti, získávání sebevědomí, učení se hodnotit běžné věci, jednání druhých nebo vlastní. Rozvíjíme grafické zručnosti k přípravě psaní před nástupem do ZŠ. Snažíme se o prolínání výtvarných činností s dalšími: hudebními, estetickými a poznávacími.

 

Pracovní: děti jsou vedeny k zájmu o pracovní činnosti vlastní i činnosti druhých, potřebě pomáhat a hodnotit výsledky činností, rozvíjení pracovních schopností, dovedností, aktivit, vztahu k práci, návyků odpovídajícím možnostem a potřebám dětí, plní se řízeně a průběžně ve všech činnostech během dne např. při sebeobsluze, úklidových pracích, při manipulaci s různými materiály – přírodninami atd.

Cílem: vedení ke vztahu k výsledkům činností, posilování vůle, získávání znalostí a dovedností.

Snažíme se o prolínání pracovních činností s dalšími: mravní, rozumovou, estetickou a tělesnou.

 

Výsledky dětí zdobí prostory MŠ, některé jsou posílány do soutěží a na výstavy.        

                                                                                       

Lyžařský výcvik dětí

Jedná se o zprostředkování jednorázové zimní týdenní aktivity pro přihlášené děti dle jejich zájmu a zároveň se souhlasem rodičů.

 

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE LIBEREC POŘÁDÁ PRO DĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL KURZ LYŽOVÁNÍ VE VLASTNÍM LYŽAŘSKÉM STŘEDISKU "BEDŘICHOV" V JIZERSKÝCH HORÁCH.

Lyžařská škola SKP Liberec se zabývá výukou lyžování předškolních dětí od roku 2003. Cvičení vedou instruktoři s mnohaletou praxí, vyškolení pro výuku takto malých dětí. Pracují podle metodiky Českého svazu lyžařských škol. Výcvik probíhá na svahu, který je svým mírným sklonem ideální i pro úplné začátečníky. Rychlost vleku je regulovatelná. Termín konání dle výběru vedení Mateřské školky po dohodě s lyžařskou školou –  od 22.1 2024 až 26.1 2024 ODPOLEDNE 

 

Lyžařská škola SKP je držitelem certifikátu ČSLŠ – MŠTV, jehož je členem a je pojištěna v rámci ČSLŠ na úraz klientů při výuce a pojištěna na úraz způsobený při jízdě na lyžařském vleku...

Areál je vybaven 2x lyžařský vlek POMA, lanové vleky a skikolotoč…

 

Cílem výuky lyžování je v co nejkratší době zvládnout základy lyžování a nácvik dovedností s tím spojených. Při výuce je kladen velký důraz na bezpečnost dětí.

Veškeré informace najdete na www.skipolicie.cz    Jednatel – p. Jansa Jaroslav tel: 606 277522     info@skipolicie.cz

                                                    

CVIČENÍ S PRVKY JÓGY

Cvičení s prvky jógy je zájmová činnost, která probíhá pouze v červené třídě u nejmladších dětí. Cvičení probíhá 1 týdně názornou ukázkou učitelek formou napodobování zvířátek. Délka cvičení je cca 15-20min.

Cíle

Cvičení podle posloupnosti

Naučíme děti správnému dýchání

Učíme se správnému držení těla

Seznámení s relaxačními cviky

Jednotlivé cviky jsou přizpůsobeny schopnostem všech dětí.

 

PLÁN CVIČENÍ

Říjen

-seznámení s relaxační hudbou

-nácvik správného dýchání ve stoje, v kleče, v sedě, v leže

-nácvik správného držení těla pro další cvičení

-seznámení s motivační básničkou

Listopad

-upevňování správného dýchání ve všech polohách

-cvik – Strom ve větru, Zajíček

Prosinec

-upevňování správného dýchání

-upevňování správného držení těla

-upevňování naučených cviků

-cvik – Beruška, Motýlek

Leden

-uvolňování energie

-správné brániční dýchání

-upevňování naučených cviků

-cvik – Tygřík

Únor

-upevňování rovnováhy

-upevňování naučených cviků

-cvik – Plameňák

Březen

-posilování břišních a zádových svalů, krční páteře

-upevňování naučených cviků

-cvik – Krokodýl, Kobra

Duben-Květen

-upevňování známých cviků