Dokumenty

 
 
 
 
 
 

Zřizovací listina.pdf (489789)

Příloha ke zřizovací listině ke dni 1.1.2023.pdf (783035)

Organizační řád 2022.pdf (1075113)

Školní řád MŠ 2018.pdf (924164)

Provozní řád 2022.pdf (715554)

Provozni rad SJ 2015.pdf (621918)

Směrnice č.9 o svobodném přístupu k informacím.pdf (746024)

Směrnice GDPR 2018.pdf (715642)

Potvrzení pro dlouhodobou nepřítomnost dítěte v.docx (10958

střednědobý výhled rozpočtu SML na roky 2020-2023 - MŠ Jeřmanická.pdf (119560) - Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dle platných Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML oznamuji, že dne 16. 6. 2020  rada Statutárního města Liberec, usnesením č. 549/2020, schválila střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

(V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MŠ Jeřmanická.pdf (710389)

Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2023.pdf (126210) -  dne 15. 11. 2022 rada města usnesením č. 1070/2022 schválila příspěvky zřizovatele, plán oprav a investic a odpisový plán naší MŠ na rok 2023

Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2022.pdf (267653) - dne 7. 12. 2021 rada města usnesením č. 1059/2021 schválila rozpočet naší mateřské školy na rok 2022.


Návrh rozpočtu mateřské školy Jeřmanická na rok 2021.pdf (592133) - dle usnesení rady města č. 1087/2020 ze dne 1. 12. 2020 byl návrh rozpočtu naší mateřské školy na rok 2021 schválen

Smlouvy

 
 
 
 
 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

-          zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

-          vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů