Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 

Zřizovací listina.pdf (489789)

Příloha ke zřizovací listině - ke dni 1.1.2018.pdf (186111)

Organizační řád 2018.pdf (623532)

Školní řád MŠ 2018.pdf (924164)

Směrnice č.19 - Provozní řád 2015.pdf (372860)

Provozni rad SJ 2015.pdf (621918)

Směrnice ke stravování dětí v MŠ Jeřmanická Liberec.pdf

Směrnice č.9 o svobodném přístupu k informacím.pdf (746024)

Směrnice GDPR 2018.pdf (715642)

Potvrzení pro dlouhodobou nepřítomnost dítěte v.docx (10958

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019.pdf (2413130) - dle rozhodnutí rady města č. 253/2019 ze dne 19.3.2019 byl návrh rozpočtu naší mateřské školy na rok 2019 schválen

Smlouvy

 
 
 
 
 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

-          zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

-          vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů