Dokumenty

 
 
 
 
 
 
 

Zřizovací listina.pdf (489789)

příloha ke zřiovací listině ke dni 1.1.2021.pdf (959694)

Organizační řád 2018.pdf (1085405)

Školní řád MŠ 2018.pdf (924164)

Směrnice č.19 - Provozní řád 2020.pdf (659299)

Provozni rad SJ 2015.pdf (621918)

Směrnice č.9 o svobodném přístupu k informacím.pdf (746024)

Směrnice GDPR 2018.pdf (715642)

Potvrzení pro dlouhodobou nepřítomnost dítěte v.docx (10958

střednědobý výhled rozpočtu SML na roky 2020-2023 - MŠ Jeřmanická.pdf (119560) - Oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dle platných Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML oznamuji, že dne 16. 6. 2020  rada Statutárního města Liberec, usnesením č. 549/2020, schválila střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

(V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)


Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2023.pdf (126210) -  dne 15. 11. 2022 rada města usnesením č. 1070/2022 schválila příspěvky zřizovatele, plán oprav a investic a odpisový plán naší MŠ na rok 2023

Návrh rozpočtu mateřské školy na rok 2022.pdf (267653) - dne 7. 12. 2021 rada města usnesením č. 1059/2021 schválila rozpočet naší mateřské školy na rok 2022.


Návrh rozpočtu mateřské školy Jeřmanická na rok 2021.pdf (592133) - dle usnesení rady města č. 1087/2020 ze dne 1. 12. 2020 byl návrh rozpočtu naší mateřské školy na rok 2021 schválen

Smlouvy

 
 
 
 
 

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

-          zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

-          vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů