Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 - 2023

  10. 5. 2022 - 8 - 11,30 a 12,30 - 16 hod.

              = příjem vyplněných žádostí

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 je organizován v souladu se zřizovatelem MML.

Informace, návod, kritéria k přijetí a přihlášku najdete v zápisovém portále zapisyms.liberec.cz

Návod dle zřizovatele - uvádíme v postupných krocích:

 1. Vydávání žádostí

od 19. 4. do 9. 5. 2022 - se můžete zaregistrovat na portálu zapisyms.liberec.cz /systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete/ vyplňte si zde přihlášku do MŠ, vytiskněte si ji – pokud podáváte přihlášku do více mateřských škol, tak ji vytiskněte vícekrát.

Nevíte si s přihláškou rady či nemáte možnost se připojit k internetu? Přijďte dne 3. 5. – 4. 5. mezi 9 -11 hod. do kanceláře ředitelky školy. Pomůžeme Vám!

Termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy telefonicky tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte)

 1. Nechte si potvrdit lékařské potvrzení o povinném očkování – je přílohou přihlášky
 
 1. Způsob odevzdání přihlášky: 

sběr žádostí - zápis – 10. 5. 2022– vygenerovanou a podepsanou žádost doneste do MŠ

po vygenerování žádosti si můžete rezervovat čas zápisu dítěte do naší MŠ

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022 – 23 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017

při podání žádosti předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 

 • V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Poslední termín k přijímání žádostí je 10. 5. 2022 do 16 hod. - až do ukončení správního řízení nebudou další žádosti přijímány.

 

 1. 13. 5.2022 – od 8,00 – 10,00 hod. možnost nahlédnutí do spisu v případě nejasností 8 - 10 hod. v kanceláři ředitelky. Nutno se telefonicky objednat na čísle 731 449 196

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 1. Vyhodnocování žádostí, kontrola očkování, ověřování bydliště

Od 16. 5. 2022 můžete být kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky,
 • prostřednictvím SMS,
 • e-mailem.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal/a žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

DALŠÍ KROKY:

V případě, že jste k nám přijati a nechcete k nám nastoupit, je třeba písemně provést zpět vzetí přihlášky, možno v naší školce nebo ve školce kam jste rozhodli, že vaše dítě nastoupí. Toto je třeba bez odkladu. ať dáte šanci odmítnutým dětem.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

 

 

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:                         čtvrtek 9. června 2022

 vztahuje se na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona /tj. 10. 5. 22/