Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 - 2024

 

 čtvrtek 11. 5. 2023

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 je organizován v souladu se zřizovatelem MML.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2023/24

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace - po dohodě se zřizovatelem Statutární město Liberec a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 17. dubna - 10. května 2023

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

 1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

po vygenerování žádosti si můžete rezervovat čas zápisu dítěte do naší MŠ

 

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kontaktovat telefonicky a domluvit si termín:

 1. Vyzvednutí v mateřské škole
  V případě jakýchkoliv obtíží při práci v systému je na 3. 05. a 4. 5. 2023 stanoven termín pro vydávání žádostí v naší mateřské škole, ale pouze po telefonické domluvě – 731 449 196. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).

 

SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (ZÁPIS).

11. 05. 2023

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání – 11. 5. 2023 v době od 8,30 – 11,30, 12,30 – 15,30 hod

vygenerovanou a podepsanou žádost doneste do MŠ

 1. do datové schránky školy v termínu sběru žádostí (každá škola má svou datovou schránku),
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce.  Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 11. 5. 2023 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

12. 5.2023 – od 8,00 – 10,00 hod. možnost nahlédnutí do spisu v případě nejasností v kanceláři ředitelky. Nutno se telefonicky objednat na čísle 731 449 196

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 

Od 17. 5. 2023 můžete být kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky,
 • prostřednictvím SMS,
 • e-mailem.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2023 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu naší mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.