Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do mateřských škol zřizovaných SML. Žádosti prostřednictvím elektronického portálu bude možené generovat až od pondělí 27. 4. 2020.

Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze zápisu“ 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

I. fáze - vydávání žádostí (27. dubna 2020 - 11. května 2020)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (11. až 13. května 2020 dle pokynů jednotlivých mateřských škol) 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. 8. 2015.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2020, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat ředitelství MŠ.

B. Vyzvednutí v mateřské škole

ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2020 - 12 - 15 hod., termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy telefonicky tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte).


Vzhledem k mimořádné situci prosíme zákonné zástupce, aby si vždy dohodli konkrétní dobu návštěvy.

sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS)

11. 5. až 13. 5. 2020

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
 1. do datové schránky školy: smdkt2b
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu Mateřská škola, Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 – datum doručení nejdéle 13. 5. 2020, tzn. datum podání na poště nejdéle 11. 5. 2020.
 4. do schránky školy – u hlavního vchodu u parkoviště před MŠ - vždy mezi 8. 00 – 16. 00 hod. V tuto dobu bude schránka pravidelně vyprazdňována. Pokud zákonný zástupce zvolí tuto možnost, bude školou prostřednictvím e-mailu (je nutné ho uvést v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) informován o přijetí žádosti. Pokud zákonný zástupce potvrzovací e-mail neobdrží nejdéle ve dni následujícím po vhození do schránky školy je nutné školu o této skutečnosti neprodleně informovat a domluvit se na dalším postupu, tento postup je školou považován za specifický úkon vzhledem k aktuální situaci (nouzový stav)
 5. osobní podání 12. 5. 2020 /10 – 16 hod./: po telefonické domluvě termínu, tak aby nedocházelo ke koncentraci žadatelů
 6. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 

Velice vám děkuji za zařízení

Bc. Zdeňka Nevečeřalová

 

Preferujeme zápis bezkontaktní formou – neosobním způsobem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Poslední termín k přijímání žádostí je 13. 5. 2020 do 16 hod. - až do ukončení správního řízení nebudou další žádosti přijímány.

vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne: 15. 5. 2020, 8 - 10 hod. po telefonické domluvě s ředitelkou školy v budově mateřské školy v kanceláři ředitelky.

 

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 20. 5. 2020 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 18. 5. 2020 můžete být kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky,
 • prostřednictvím sms,
 • e-mailem.