Školní rok 2022 - 23

  

   JARO- Stonožka Anežka vítá sluníčko

     Anežka se probouzí- březen 2023

NAŠE CÍLE

 • Rozlišit a pojmenovat materiály a výrobky, které nás běžně obklopují, upevnit si znalosti o tříděném odpadu.
 • Osvojit si elementární předčtenářské dovednosti, seznámit se s pojmy vztahujícími se ke knihám
 • Osvojit si elementární poznatky o jarním období, přispět k pochopení návaznosti dějů v přírodě, seznámit s nejzákladnějšími poznatky o rostlinách, včetně názvů základních květin
 • Získávat poznatky o domácích a hospodářských zvířatech, poznávat mláďata, umět je pojmenovat, sluchové rozlišování zvuků
 • Vnímat znaky města a vesnice, pokusit se popsat jednotlivé obrázky města a vesnice

TÉMATA

 1. JAK A CO SE Z ČEHO VYRÁBÍ – 27. 2. – 3. 3. 2023
 • Rozvoj smyslového vnímání – třídíme odpad – barevné kontejnery
 • Stonožka Anežka z nosičů CD
 • Rytmické hraní – seznámení s písní „Třídíme odpad“, doprovod na dětské nástroje a papírové bubínky
 1. OTEVÍRÁME KNIHU – 6. 3. – 10. 3. 2023
 • Nácvik básně –„Okousaná knížka“ – J. Žáček
 • Práce s nůžkami – správný úchop, stříhání dle linie a návodu učitelky
 • Nácvik písně – melodizace a rytmizace básně „Okousaná knížka“
 1. KDYŽ SE RODÍ JARO – SEJEME SEMÍNKA – 13. 3. – 17. 3. 2023
 • PH – „Uvíjíme věneček“ – seznamování s jarními i jinými květinami, rostlinami
 • Nácvik nové písně „Na jaře..“ – upevňování hry na papírové bubínky
 • Pozorování při pobytu venku klíčení rostlin, popř. výroba herbáře
 1. U BABIČKY NA DVORKU – 20. 3. – 24. 3. 2023
 • Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat – přiřazování – hra „Na dvorečku“
 • „Kdo promluvil“ – napodobování hlasů zvířat – hra „Na zvířátka“
 • Seznámení s pohádkou „O slepičce a kohoutkovi“ a její následná dramatizace
 1. ŽIVOT VE MĚSTĚ – 27. 3. – 31. 3. 2023
 • „Město, ve kterém žiji“, umět pojmenovat město, kde bydlím, popř. znát svoji adresu
 • Seznámení s básní „Liberec“, rytmizace
 • Výroba města Liberec z krabiček
 • Doprovod na bubínky a jiné i netradiční nástroje – hra na muzikanty, opakování všech známých písní

CO NÁS ČEKÁ:

 • Prodloužená vycházka na poštu – odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty
 • Prodloužená vycházka do Rochlice – co se kde prodává – informace na nástěnce
 • 21.3. – Ponožkový den

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Dechové hry – střídání silného a slabého výdechu
 • Motorika – cvičení mimických svalů, napodobování zvuků s ohmatáváním hrdla – vibrace
 • Artikulace – hláska z

CVIČENÍ S JOGOU

 • Posilování břišních, zádových a stehenních svalů
 • Upevňování naučených cviků
 • Nácvik cviků „Loďka“ a „Mlýnek

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ  - dle harmonogramu – děti s rodiči si berou stonožku Anežku domů na celý, předem domluvený, víkend

DĚTI DĚTEM

Napsat a odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Procvičování hry v menších skupinách
 • Nácvik střídání zpěvu a hry ve velké skupině

 

únor 2023 - BAREVNÝ SVĚT STONOŽKY ANEŽKY

NAŠE CÍLE

Rozvíjení slovního a hlasového projevu před skupinou. Pocitové a estetické vnímání sebe sama, umět rozpoznávat realitu od pohádkové fixe.  Seznamovat se s tradicemi.  Pochopení důležitosti všech povolání a jejich přínos pro společnost.

TÉMATA 

1/ ANEŽKA MUZICÍRUJE – 30. 1. – 3. 2. 2023

 • Pozorně vyslechnout příběh „ Anežka muzikant“ – pokus o jednoduchou reprodukci
 • Seznámení s písní „Já jsem muzikant“
 • Práce s lepidlem – co jsou noty a k čemu slouží. Správně je umístit do notové osnovy
 • Seznámení s písní „Muzikantská rodina“ a opakování písní, které již děti znají

2/ PROJDEME SE DO POHÁDKY – 6. 2. - 10. 2. 2023

 • Moje oblíbená pohádka – seznámení s tradicemi českých pohádek – popis obrázku
 • Dramatizace známé pohádky -  „Perníková chaloupka“
 • Kolektivní práce – dolepování „perníčků“ na chaloupku
 • Píseň „Červená Karkulka“ s pantomimickým vyjádřením příběhu + papírové bubínky           

3/ MAŠKARNÍ BÁL SE STONOŽKOU ANEŽKOU – 13. 2. – 17. 2. 2023

 • Seznámení s básní „Karneval“
 • Výroba masek z papíru
 • „Karneval v MŠ“ – na téma postavy z českých pohádek

4/ DOSPĚLÁCI V PRÁCI – 20. 2. – 24. 2. 2023

 • Čím bych chtěl být – rozvoj slovní zásoby, umět vyjádřit svůj názor, přání
 • Seznámení s říkadlem „Pekař peče housky“
 • Hry na povolání, opakování známých básní a písní

CO NÁS ČEKÁ:

 • Prodloužená vycházka na poštu – odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty
 • 15. 2. 2023 – „Maškarní rej v MŠ“
 • Prodloužená vycházka do Rochlice – co se kde prodává – informace na nástěnce

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  - dech. hry – dlouhý nádech, krátký výdech a obráceně, procvičování dechové výdrže, artikulace – hlásky l, c, s

CVIČENÍ S PRVKY JÓGY – upevňovat známé cviky a správné dýchání, zařazovat cviky nové – „Plameňák“ – upevňovat rovnováhu

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

DĚTI DĚTEM  - napsat a odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ – dle harmonogramu si rodiče zajistí stonožku Anežku, která s jejich rodinou prožije všechny víkendové aktivity

Leden 2023 - STONOŽKA ANEŽKA V ZIMĚ

Naše cíle:

Získat povědomí o základních znacích zimy a naučit se vybrat správné oblečení pro dané období (zima). Umět samostatně vyjádřit své myšlenky a popsat předmět, obrázek. Vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně.Získání povědomí o nutnosti pečovat o zvířata v zimních měsících. Umět rozeznat hrozící nebezpečí spojené se sněhem a ledem.

1/ MY TŘI KRÁLOVÉ – KOUZELNÉ DVEŘE DO SVĚTA SNĚNÍ – 2. 1. – 6. 1. 2023

 • Seznámení s legendou „O třech králích“
 • Seznámení s koledou „My tři králové“
 • Tři králové – výtvarné činnosti – lepení, stříhání, samostatně pracovat
 • Koledování – umět vystoupit ve skupině i samostatně

2/ ZIMA, ZIMIČKA – JAK SE V ZIMĚ OBLÉKÁME – 9. 1. – 13. 1. 2023

 • Seznámení s tématem „Zima“ – seznámení s básní „Rukavičky“
 • Práce s klovatinou – „Moje čepice“ – seznámení s novou technikou
 • Seznámení s písní „Zimní radost“ – vyjádření písně pantomimou, napodobit pohyb dle pokynů učitelky

3/ KAMARÁDI Z ŘÍŠE ZVÍŘAT V NOUZI

 • Seznámení s básní „Sýkorka“ – rozklad slov na slabiky
 • Soustředěný poslech pohádky „O krmítku“
 • Výtvarné činnosti – kolektivní práce – koláž „Ptáčci u krmítka“
 • Seznámení s tanečkem „Vrabec a sýkorka“
 • Projektový den „Za lesními kamarády“ – přesunuto z prosince

4/ ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY

 • Seznámení se zimními sporty – hra „Na sportovce“ – názorná ukázka sportovních potřeb, kdo a jak je používá
 • Umět svými slovy popsat situaci nebo obrázek související s tématem – rozvoj komunikačních dovedností
 • Práce s temperovými barvami – malba „Sněhulák“
 • Opakování známých písní se zimní tematikou za použití doprovodu na papírové bubínky, seznámení s písní „Dva mrazíci“

CVIČENÍ S JÓGOU –uvolňování energie, upevňování naučených cviků, posilování svalů trupu, uvolňování bederní páteře, protahování zádových svalů, posilování rukou

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

 • dechové hry v kombinaci s hlasovým cvičením – fonace různých zvuků
 • motorika – ovládání stran jazyka – mistička, trubička
 • artikulace – h, ch, k, g

BUBNUJEME CELÝ ROK

Upevňování základních úderů, nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem

Seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

PROJEKTY TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU– připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ – dle harmonogramu si berou děti a rodiče stonožku Anežku domů na předem domluvený víkend

DĚTI DĚTEM 

Napsat a poslat dopis, popřípadě fotodokumentaci z vánočních oslav na naší MŠ, dětem a učitelkám z MŠ Francova Lhota

CO NÁS ČEKÁ

 • Projektový den – „Za lesními kamarády“ - ekovycházka ke krmelci spojená s nadílkou pro zvířátka a zavěšením lojových koulí pro ptáčky – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva HomeCreditArény  – seznámení se s největším sportovištěm s ledovou plochou v Liberci – dle možností¨
 

PROSINEC 2022 - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 28. 11. –  2. 12. 2022

      Seznámení s básní „Mikuláši, andílku“

      Píseň „Čertovská polka“ - nácvik písničky pro Mikuláše

      5. 12. 2022 - ČERTÍ REJ V MASKÁCH – nadílka s Mikulášem

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 5. 12. – 16. 12. 2022

     Seznamován í s vánočními tradicemi

     Výroba dárků a přání pro kamarády z Francovy Lhoty a pro rodiče

     Poslech koled z CD, opakování písní s vánoční a zimní tematikou

     Nácvik písní a koled na vánoční besídku pro rodiče – Zpívání v zahradě

     15. 12. 2O20 – „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti

      Projektový den – Za lesními kamarády - ekovycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro                

      zvířátka – dle možností a počasí

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 19. 12. – 23. 12. 2022

      Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo

      Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních

      citových prožitků

      Opakování všech známých písní se zimní a vánoční tematikou

      Prodloužená vycházka – návštěva vánočních trhů před libereckou radnicí

CVIČENÍ S JÓGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, zlepšování pružnosti kyčlí a pánve, cvik – motýlek, žába

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – dechové hry – nácvik hlubokého nádechu a výdechu s prodlužováním výdechového sloupce – ve všech polohách.

Oromotorika – různé pohyby jazyka, ovládání jazyka ve všech polohách – vysouvání, kroužení, kmitání

Artikulace – ť, ď, ň, mě, vě, pě

BUBNUJEME CELÝ ROK

Upevňování základních úderů, nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem

Seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

PROJEKTY TŘÍDY

                            

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

 

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ – dle harmonogramu si berou děti a rodiče stonožku Anežku domů na předem domluvený víkend

 

DĚTI DĚTEM - Napsat a poslat dopis, vyrobit vánoční dárečky (antistresové balonky) pro děti z MŠ Francova Lhota

 CO NÁS ČEKÁ

 • 5. 12. 2022 – „ČERTÍ REJ“
 • 15. 12. 2022 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ
 • Projektový den – „Za lesními kamarády“ - ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva centra Liberce – vnímání atmosféry vánočního města, návštěva výstavy na radnici „Vánoce očima dětí“ – dle možností

Listopad 2022- Stonožka Anežka a my

Naše cíle:

 • Uvědomění si soudržnosti  života lidí s přírodou
 • Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě.
 • Seznámení se se znaky podzimního období a jeho vlivu na nás jako člověka.

Podtémata:

 1. KOUZELNÝCH 5 SMYSLŮ – 31.10-4.11.2022(Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BYL DANÝ TÝDDEN VYMĚNĚN S TÝDNEM „ VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA“)
 • Hrátky se zvukem
 • Zvukové pexeso
 • Kouzelná krabička

       2. PROLETÍME DUHOU – BAREVNÝ TÝDEN – 7.11. -11.11.2022

 • Píseň – Pastelky
 • Hrátky se světlem

        3. ANEŽKA ZNÁ SVÉ TĚLO – VÍM,CO JÍM -  14.11.-18.11.2022

 • Vaříme šípkový čaj
 • Hra – Hlava, ramena,…
 • Hra – Rádio

        4. ANEŽKO, KDE JSEM SE TU VZAL – 21.11.- 25.11.2022

 • Píseň – Človíček
 • PH - Vajíčko

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • -dech.hry –prodlužování lehkého výdechu
 • - motorika –masáž dásní jazykem, nácvik tenze – špičatý jazyk, povolený, placka
 • - artikulace – f,v,t,d,n

 

CVIČENÍ S PRVKY JOGY

 • -upevňování správného dýchání ve všech polohách
 • - uvolňování krční páteře
 • -cvik – „ Zvoneček“, „Zajíček

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Upevňování základních úderů
 • Pokus o rytmizaci

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit DRUHÝčlánek těla stonožky Anežky – kolečka jsou připravena při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Pokračujeme v dopisování se spřátelenou školkou. Příprava na výrobu dárků k Vánocům.

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Možnost rodičů si „zarezervovat“ stonožku Anežku na některý z následujících víkendů.  Na daný víkend si odnesou spolu s dětmi stonožku domů a budou s ní sdílet všechny naplánované aktivity. Následně v pondělí přinesou do školky stonožku zpět i s dokumentací společně stráveného víkendu (foto, příběh, kresby….).

CO NÁS ČEKÁ

2.11.- DUŠIČKY – projektový den v rámci minimálně preventivního programu

25.11. – PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU – divadlo na MŠ

Sledujte informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

 

Říjen 2022 -  MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

 • Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení dětí se znaky podzimního období, SD – prohlubování znalostí o ročních obdobích (podzim)
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • Učit se a mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 3. 10. – 7. 10. 2022
 • „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci, SD hrají MD
 • Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na papírové bubínky
 • Vycházka do lesa se skřítkem Tajchmánkem – jak a proč musíme o les a zvířátka v něm pečovat
 1. DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 10. 10. – 14. 10. 2022
 • Seznámení s říkankou „Drak“, SD – rozklad slov na slabiky, určování počtu slabik
 • Upevňování písně „Skřítci Podzimníčci“ – porozumět textu
 • Kolorovaná kresba „draka“ – práce s tuší a s vodovými barvami – SD – samostatná práce
 • Pouštění draka – prodloužená vycházka
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 17. 10. – 21. 10. 2022
 • Seznámení s novou písní „TRPASLÍCI“ – učit se vytleskávat rytmus,
 • Rozvoj mluvních dovedností, hra na hádanky, rytmizace slov – seznámení s říkankou „Podzim“, SD – pokus o grafické znázornění počtu slabik
 • Pozorování změn v podzimní přírodě
 1. VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 26. 10. – 30. 10. 2022
 • Dlabání dýně – seznamování s českými strašidly
 • Diskotéka pro strašidla – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu
 • Seznámení s básničkou „Dýně“, SD – pokus o rým na určené slovo
 • Hry s přírodninami – rozvoj fantazie – strašidýlka

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - uvolňovací cviky pro rty a jazyk.

 • Dechové hry – nácvik správného nádechu/výdechu
 • žeberně-brániční dech a dýchání nosem
 • artikulace – b, p, m
 • motorika – umět rozlišit spodní/horní ret, stisk rtů, špulení, olizování

JOGA

 • Cvičíme dle posloupnosti
 • Seznámení s relaxační hudbou a s motivační básní
 • Nácvik správného dýchání
 • Učit děti vnímat svoje tělo

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Seznámení s bubínky, s pravidly hry na ně – reakce na zrakový signál
 • Seznámení a nácvik základních úderů
 • SD – upevňování a prohlubování získaných dovedností

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit první článek těla stonožky Anežky (vzhledem k situaci Covid-19 nemohou rodiče vstupovat do třídy), na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Odeslání motivačního dopisu pro děti spřátelené MŠ s žádostí o přátelskou komunikaci

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Možnost rodičů si „zarezervovat“ stonožku Anežku na některý z následujících víkendů.  Na daný víkend si odnesou spolu s dětmi stonožku domů a budou s ní sdílet všechny naplánované aktivity. Následně v pondělí přinesou do školky stonožku zpět i s dokumentací společně stráveného víkendu (foto, příběh, kresby….).

CO NÁS ČEKÁ

Prodloužená vycházka – „ZAMYKÁNÍ LESA

Pouštění draka

19. 10. 2022 – vánoční focení

20. 10. 2022 – divadlo v MŠ – „Povídání o chování“

Sledujte informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

CÍLE:

Seznámení dětí s prostředím třídy. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě. Seznámení se se znaky podzimního období a jeho vlivu na nás jako člověka

TÉMATA:

 1. Stonožka Anežka vítá nové kamarády a provází je školičkou
 • Hry se značkami - „Poznáš tu svou“? „Vyskočí ten, kdo má značku…“
 • Báseň – Stonožka Anežka
 • Píseň - Trpaslíci
 1. Plody podzimu na zahradě
 • Kimova hra-rozvíjení smyslového vnímání-ochutnávka různých druhů ovoce.
 • PH – Koš ovoce
 1. Plody podzimu na poli – bramboriáda
 • Báseň – Brambora
 • Zdravá5 – zeleninový salát
 1. Plody podzimu v lese
 • Dramatizace pohádky – Paleček a jeho kamarádi
 • Modelování houbiček

PPROJEKTY:

Veškeré projekty budou začínat až od října

AKCE:

 Úterý 13.9. - třídní schůzky od 15.30h