Školní rok 2020 - 21

ČERVEN 2021 - ANEŽKA OSLAVUJE

Naše cíle:

 • Rozvíjení a prohlubování rodinných vztahů
 • Seznamování s tématem vody – život ve vodě, důležitost vody, vodní sporty, ale i nebezpečí u vody
 • Získávat elementární poznatky o naší vlasti – státní znaky, sídlo a jméno prezidenta…
 • Seznamovat se s koloběhem života na naší planetě, učit se, jak se správně chovat k lidem, zvířatům i rostlinám

Podtémata:

SLAVÍME SVÁTEK DĚTÍ – 31. 5. – 4. 6. 2021

 • dětský den na MŠ
 • seznámení s písní „Už jde léto“

MOJE RODINA – 7. 6. – 11. 6. 2021

 • upevňování znalostí jmen celé rodiny
 • zpěv a hra na dětské rytmické nástroje – seznámení s písní „Miminko“

ŽIVOT U POTŮČKŮ, ŘEK A MOŘÍ  - 14. 6. – 18. 6. 2021

 • společně slavíme svátek Den otců – odpolední setkání s rodiči – dle situace – Covid-19
 • seznámení s písní „Kolik je na světě moří“, „Žába chlubilka“
 • polodenní vycházka k Veseckému rybníku

KŘÍŽEM KRÁŽEM REPUBLIKOU – 21. 6. – 25. 6. 2021

 • seznámení s básní „Liberec
 • seznámení s českou hymnou
 • dle možností prodloužené eko-vycházky – seznamování se s nejbližším okolím – Vesec, můj domov
 • odeslání dopisu dětem a učitelkám ze spřátelené MŠ ve Francově Lhotě – vycházka na                  místní poštu

CO UŽ UMÍM – PLANETA ZEMĚ – 28. 6. – 2. 7. 2021

 • zprostředkovat dětem popěvek v cizím jazyce
 • seznámení s novou technikou – práce s klovatinou
 • prodloužená vycházka do ski-areálu – pozorování přírody, opakování a upevňování získaných poznatků o přírodě a o tom, jak se v ní správně chovat

Logopedické chvilky – opakování a upevňování hlásek – uvolňovací cviky, artikulační hry, správné dýchání

Cvičení s prvky jógy – opakování a upevňování známých cviků

AKCE:

 • Prodloužené vycházky budou vycházet z předpovědi počasí, z aktuálního stavu Covid-19 a budou vždy předem viset na nástěnce

Projekt - ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU:

Připevnit další část k tělíčku stonožky a průběžně připisovat pohádky.

V půlce měsíce proběhne vyhodnocení projektu. Odměněny budou všechny zúčastněné děti, které mají připevněný alespoň jeden článek k hlavičce stonožky Anežky.

 

Projekt – BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Upevňování střídání zpěvu a hry ve skupině
 • Improvizační hra – jednotlivec, skupina
 • Opakování známých rytmů a gest

 

Projekt – ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Vyhodnocení projektu – odměny pro rodiny, které se zúčastnili

Projekt – DĚTI DĚTEM

Výroba dárečků pro kamarády ze školky ve FRANCOVĚ LHOTĚ. Následné odeslání s dopisem a s poděkováním za milou spolupráci s kamarády na opačném konci naší republiky.

 

KVĚTEN – ANEŽKA A SLUNÍČKO

Naše cíle: Napodobuje modely prosociálního chování. Seznámit s hmyzem – včela, přiblížit dětem význam i nebezpečí. Orientace v řádu a dění v přírodě, ve které, žijeme. Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě. Elementární poznatky o ptácích, stromech a keřích. Uvědomit si soulad přírody a člověka.

Témata:

 1. Anežko, maminka má svátek
 • Básnička – Maminko má nejmilejší
 • Dramatizace sociálních situací
 1. Pomáháme včelkám dělat med
 • Fonační a artikulační hry
 • PH – Včelka sedla na kvítek
 • Předmatematické dovednosti – více x méně,  větší x menší, krátký x dlouhý
 1. Máme rádi zvířata – zvířátka ze zoo
 • Zvukové hry s QR kódem
 1. Ptáčci v korunách – stromy a keře
 • Cvičení s prvky jógy na školní zahradě
 • Výroba pítka pro ptáčky na školní zahradě

Cvičení s prvky jógy :

 • Opakování známých cviků
 • Pozdrav slunci

Logopedická cvičení:

 • upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň

Projekty:

 1. Čteme se stonožkou Anežkou – připevnit další články stonožky
 2.  Děti dětem – nahrání videa pro děti ze spřátelené školky
 3. Anežka na návštěvě – Z DŮVODŮ UZAVŘENÍ MŠ JSME NUCENE PROJEKT UPRAVIT. BUDEME ANEŽKU NA VÍKEND PŮJČOVAT JIŽ JEN DO RODIN, KTERÉ JEŠTĚ NEMĚLI MOŽNOST SE ZŮČASTNIT A PROJEVÍ ZÁJEM. A TO POUZE PO OSOBNÍ DOHODĚ S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI

 

Březen – Anežka se probouzí

Naše cíle: : Rozlišit a pojmenovat materiály a výrobky, které nás běžně obklopují, upevnit si znalosti o tříděném odpadu, Osvojit si poznatky o jarním období, Vést ke správnému zacházení s knihami a probouzet zájem o knihu, Seznámit s tradicemi a zvyky Velikonoc

Témata:

1) Jak a co se z čeho vyrábí

 • Hrátky se zvukem
 • Píseň – Třídíme odpad

2) Otevíráme knihu

 • Seznámení s písmenky
 • Readmio – interaktivní pohádka se zvukovými efekty

3) Když se rodí jaro – sejeme semínka

 • PH – Uvijeme věneček
 • Píseň – Hřej, sluníčko, hřej
 • Na jaře
 • Aktivní zahradničení na šk. zahrady – jarní úklid

4) U babičky na dvorku

 • Dramatizace pohádky – O slepičce a kohoutkovi
 • Sluchové hrátky – poznávání hlasu zvířat

5) Hody, hody doprovody

 • Hra – Který zajíček se schoval (orientace v prostředí)
 • Pletení pomlázky

Cvičení s prvky jogy :

 • Posilování břišních a zádových svalů a krční páteře
 • Cvik – krokodýl, kobra

Logopedická cvičení:

 • upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň

Projekty:

 1. Čteme se stonožkou Anežkou – připevnit 6 článek
 2.  Děti dětem – nahrání videa pro děti ze spřátelené školky
 3. Anežka na návštěvě – pokračujeme v „pronájmu“ Anežky na víkend. Za každý víkend a následnou písemnou práci získává rodina 10 knoflíků

 

ÚNOR 2021 - BAREVNÝ SVĚT STONOŽKY ANEŽKY

NAŠE CÍLE:

 1. Prožívat a projevovat emoce
 2. Seznamovat se s tradicemi
 3. Rozvíjet schopnost spolupracovat ve skupině
 4. Upevňovat sebejistotu, rozvíjet schopnost tvořit podle instrukcí

TÉMATA:

 1. ANEŽKA MUZICÍRUJE – 1. 2. – 5. 2. 2021
 • Pokus o pantomimu – hádanky „na co hraju“
 • Seznámení a upevňování písně „Muzikantská rodina“- hra na tělo
 • Hra na papírové bubínky
 1. PROJDEME SE DO POHÁDKY – 8. 2. – 12. 2. 2021
 • Seznámení s pohádkou F. Hrubína „Perníková chaloupka“ – pokus o dramatizaci
 • „Zvířátková kapela“ – vyjádřit píseň zvuky zvířat
 • Umět pochopit jednoduchý protiklad – Popletené pohádky 
 1. MAŠKARNÍ BÁL S ANEŽKOU – 15. 2. – 19. 2. 2021
 • Seznámení s písní „Červená Karkulka“ – hra na tělo, rytmizace textu
 • „Rej v maskách – karneval v MŠ
 • Umět seřadit předměty téhož druhu podle velikosti
 1. DOSPĚLÁCI V PRÁCI – 22. 2. – 26. 2. 2021
 • Seznámení s říkadlem „Pekař peče housky“
 • Poslech a seznámení s písní „Bez práce nejsou koláče“ – vysvětlení co toto rčení znamená
 • Výroba ovocného salátu – bezpečnost při práci

CO NÁS ČEKÁ:

 • Ekologická vycházka ke krmelci – pomáháme zvířátkům v zimě – dle aktuální situace PES a předpovědi počasí – bude včas vyvěšené na nástěnce
 • 18. 2. 2021 – „Maškarní rej v MŠ“ – na volné téma
 • Prodloužená vycházka do Vesce – návštěva místní pošty za účelem odeslání dopisu dětem ze spřátelené MŠ z Francovy Lhoty

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  - uvolňovací cviky mluvidel a upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

CVIČENÍ S JOGOU – upevňovat známé cviky a správné dýchání, zařazovat cviky nové – „Plameňák“ – upevňovat rovnováhu

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Dle nasmlouvaného rozpisu si v daný pátek určená rodina odnese domů stonožku Anežku, která s nimi prožije víkendový program, který společně zdokumentují a přinesou do MŠ i se stonožkou Anežkou.

BUBNUJEME CELÝ ROK

Procvičování hry v menších skupinách s reakcí na zrakový signál.

Nácvik střídání zpěvu a hry ve velké skupině

DĚTI DĚTEM

Společně napsat a odeslat dopis dětem ze spřátelené MŠ z Francovy Lhoty

 

Leden 2021 – Stonožka Anežka v zimě

Naše cíle: Osvojení některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, další formy sdělení verbální a neverbální, získat základní povědomí o znacích zimy, seznámení s životem zvířat v zimě, umět rozpoznat hrozící nebezpečí spojené se sněhem a ledem

Témata:

 1. „ My tři králové“- kouzelné dveře do světa snění
 • PH – Kutálená
 • Využití netradičních hud.nástrojů (instalaterské trubky)
 1. Zima, zimička – jak se v zimě oblékáme 
 • Píseň – Zimní radost
 • Hudební pexeso
 • Hrajeme si na moderátory počasí
 1. Kamarádi z říše zvířat v nouzi
 • Výroba lojových koulí
 • Tanec – Vrabec a sýkorka
 1. Zimní sporty a radovánky
 • Píseň – Dva mrazíci
 • Hrubá motorika – překonávání překážek na lyžích z kartonů

Cvičení s prvky jogy :

 • Upevňování energie v těle,naučených cviků
 •  Cvik – Tygřík

Logopedická cvičení:

 • Upevňování pozice hlásek – v,h, ch, k, f, g
 • Uvolňovací cvičení mluvidel

Projekty:

 1. Čteme se stonožkou Anežkou – připevnit 4 článek
 2.  Děti dětem – nahrání videa pro děti ze spřátelené školky
 3. Anežka na návštěvě – pokračujeme v „pronájmu“ Anežky na víkend. Za každý víkend a následnou písemnou práci získává rodina 10 knoflíků

 

PROSINEC - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 30. 11. –  4. 12. 2020

      Seznámení s básní „Mikuláši, andílku“

      Píseň „S čerty jsou i žerty“ - nácvik písničky pro Mikuláše

      4. 12. 2020 - ČERTÍ REJ V MASKÁCH – nadílka s Mikulášem 

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 7. 12. – 18. 12. 2020

     15. 12. 2O20 – „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 21. 12. – 23. 12. 2020

      Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo

      Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních

      citových prožitků

      Opakování všech známých písní se zimní a vánoční tematikou

      Prodloužená vycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro zvířátka – dle možností a počasí

CVIČENÍ S JOGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, cvik – beruška, motýlek

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – uvolňovací cviky mluvidel, klást důraz na správnou výslovnost a  artikulaci, upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

PROJEKTY TŘÍDY                        

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ – dle harmonogramu si berou děti a rodiče Anežku domů na předem domluvený víkend

 CO NÁS ČEKÁ

 • 4. 12. 2020 – „ČERTÍ REJ“
 • 15. 12. 2020 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ
 • Prodloužená ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva centra Liberce – vnímání atmosféry vánočního města, návštěva výstavy na radnici „Vánoce očima dětí“ – dle možností
 • návštěva výstavy betlémů - kostel Rochlice

Listopad 2020 – STONOŽKA ANEŽKA A MY

Naše cíle: Všímáme si barevnosti života kolem sebe, pěstovat návyky zdravého stravování, umět využívat všechny smysly, uvědomění si soudržnosti člověka a přírody, přijatelnou formou seznámit děti se zrozením a vývojem života

Témata:

1) Proletíme duhou (Barevný týden)   - Každé dítě přijde v daný den oblečené v dané barvě dne:

Pondělí – modrofialové

Úterý – žluté

Středa – zelená

Čtvrtek – bilý

Pátek  - červený

2) Anežka zná své tělo- vím, co jím- vaříme šípkový čaj

- Hudební hrátky – Rádio

 

3) Anežko, kde jsem se tu vzal?

– píseň „Človíček“

- PH „Vajíčko“

 

4) Kouzelných 5 smyslů

– hrátky se zvukem – zvukové pexeso

- pečeme bramborové placky

- kouzelná krabička

Cvičení s prvky jogy :

-upevňování správného dýchání ve všech polohách

-cvik – Strom ve větru, Zajíček

 

Projekty:

1) Čteme se stonožkou Anežkou – připevnit druhý článek

2) Děti dětem – nahrání videa pro děti ze spřátelené školky

3) Anežka na návštěvě – pokračujeme v „pronájmu“ Anežky na víkend. Za každý víkend a následnou písemnou práci získává rodina 10knoflíků

 

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL STONOŽKY ANEŽKY: 1knoflík za každý den, kdy přijde dítě v dané barvě  v týdnu PPROLETĚT DUHOU  -  viz nástěnka třídy

 

Říjen 2020

Téma: MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

§  Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě

§  Seznámení dětí se znaky podzimního období

§  Rozvoj hrubé i jemné motoriky

§  Učit se mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

1.      PLODY PODZIMU V LESE – 29. 9. – 2. 10. 2020

·         Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“

·         Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“

·         Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

2.      DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 5. 10. – 9. 10. 2020

·         Seznámení s říkankou „Drak“

·         Upevňování písně „Skřítci Podzimníčci“ – porozumět textu

3.      ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 12. 10. – 16. 10. 2020

·         „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci

·         Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na rytmické nástroje

4.      JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 19. 10. – 23. 10. 2020

·         Seznámení s novou písní „TRPASLÍCI“ – učit se vytleskávat rytmus

·         Rozvoj mluvních dovedností, hra na hádanky, rytmizace slov – seznámení s říkankou „Podzim“

5.      VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 26. 10. – 30. 10. 2020

·         Dlabání dýně – seznamování s českými strašidly

·         Diskotéka pro strašidla – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  - uvolňovací cviky pro rty a jazyk

JOGA

·         Seznámení s relaxační hudbou a s motivační básní

·         Nácvik správného dýchání

·         Učit děti vnímat svoje tělo

BUBNUJEME CELÝ ROK

·         Seznámení s bubínky, s pravidly hry na ně – reakce na zrakový signál

·         Seznámení a nácvik základních úderů

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit první článek těla stonožky Anežky (vzhledem k situaci Covid-19 nemohou rodiče vstupovat do třídy), na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Odeslání motivačního dopisu pro děti spřátelené MŠ s žádostí o přátelskou komunikaci

ANEŽKA NA NÁVŠTĚVĚ

Možnost rodičů si „zarezervovat“ stonožku Anežku na některý z následujících víkendů.  V daný víkend si odnesou jejich děti stonožku domů a budou s ní sdílet – i písemně – všechny jejich plánované aktivity

ODPOLEDNÍ SPOLEČNÉ TVOŘENÍ S RODIČI  - informace na nástěnce u ČT – „Podzimní variace z přírodnin“

Během týdne od 12. 10. – 16. 10. 2020 – polodenní výlet k veseckému lesu – „ZAMYKÁNÍ LESA“ – informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

Úterý 13. 10. 2020 od 9,00h – „ LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA“ na MŠ – divadlo „Rolnička“ - 

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

Cíle:  Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole.

Témata:

 

1) Stonožka Anežka všechny vítá

 • Seznámení s prostředím a kamarády
 • Básnička komunikativního kruhu: Velké kolo uděláme

2) Anežka průvodkyní školičkou

 • Píseň – Trpaslíci ,  Pojď za námi

3) Plody podzimu na zahradě

 • PH – Pan čáp ztratil čepičku
 • Kimova hra – Koš ovoce

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda

 • Báseň – Brambora
 • Zdravá 5 – příprava zeleninového salátu

Projekty: Všechny projekty třídy budou realizovány od října. Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, na nástěnce třídy a osobně třídními učitelkami.

 

Celý měsíc září je adaptační, jak ze strany dětí, rodičů tak i třídních učitelek.