Školní rok 2021 - 22

ČERVEN - Anežka oslavuje

Naše cíle:

 • Rozvíjení a prohlubování rodinných vztahů
 • Seznamování s tématem vody – život ve vodě, důležitost vody, vodní sporty, ale i nebezpečí u vody
 • Získávat elementární poznatky o naší vlasti – státní znaky, sídlo a jméno prezidenta…
 • Seznamovat se s koloběhem života na naší planetě, učit se, jak se správně chovat k lidem, zvířatům i rostlinám

Podtémata:

SLAVÍME SVÁTEK DĚTÍ – 30. 5. – 3. 6. 2022

 • - oslava Dne dětí – „Pirátský den“ – hry na „pirátské lodi s hledáním pokladu
 • - celodenní výlet do Kryštofova Údolí na „Farmu v Údolí“ – 8. 6. 2022
 • - seznámení s písní „Už jde léto“

MOJE RODINA - 6. 6. – 10. 6. 20122

 • - upevňování znalostí jmen celé rodiny
 • - zpěv a hra na dětské rytmické nástroje – seznámení s písní „Miminko“
 • - upevňovat prosociální vztahy v rodině i mimo ní – výroba dárku pro tatínky

ŽIVOT U POTŮČKŮ, ŘEK A MOŘÍ  - 13. 6.  – 17. 6. 2022

 • - společně slavíme svátek Den otců – odpolední výlet na „Pláně“
 • - seznámení s písní „Kolik je na světě moří“, opak písně „Žába chlubilka“
 • - procvičování správného úchopu tužky – grafomotorika - vlny

KŘÍŽEM KRÁŽEM REPUBLIKOU – 20. 6. – 24. 6. 2022

 • - seznámení s básní „Liberec
 • - seznámení s českou hymnou
 • - poslech a zpěv lidových písní
 • - výroba města za pomoci krabiček různých velikostí

CO UŽ UMÍM – PLANETA ZEMĚ – 27. 6. – 1. 7. 2022

 • - zprostředkovat dětem popěvek v cizím jazyce
 • - seznámení s novou technikou – práce s klovatinou
 • - pozorování okolí MŠ – co vidím a co už znám – rozvoj komunikačních dovedností

AKCE:

 • 1. 6. 2022 – polodenní výlet do parku „Kaštanka“ – „Pirátský den“ s hledáním pokladu
 • 8. 6. 2022 – celodenní výlet do Kryštofova Údolí –  na „Farmu v Údolí“
 • 10. 6. 2022 – ukončení všech třídních aktivit a projektů
 • 14. 6. 2022 – odpolední výlet s tatínky – lanovkou na „Pláně“
 • Prodloužené vycházky budou vycházet z předpovědi počasí a budou vždy předem viset na nástěnce 

 

Cvičení s prvky jógy -procvičování známých pozic a cviků

Logopedická a dechová cvičení – opakování a upevňování známých hlásek

Bubnujeme celý rok – opakování a upevňování získaných dovedností při hře na papírové bubínky

 

Celoroční projekty  - ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU a ANEŽČINY KNOFLÍKY – ukončení a rozdání malých dárků všem dětem – 1. týden v červnu

Projekt „DĚTI DĚTEM“ – napsat a odeslat dopis s malými dárky dětem z MŠ z Francovy Lhoty

 

KVĚTEN- Anežka a sluníčko

NAŠE CÍLE:  Seznámit děti s oslavou svátku maminek, uznat její dobré vlastnosti. Seznámit s hmyzem – včela, přiblížit dětem význam i nebezpečí. Pozorujeme život zvířat žijící v ZOO. Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě.

PODTÉMATA:

 1. Anežko, maminka má svátek       2. 5. - 6. 5. 2022
 • Příprava vystoupení pro maminky
 1. Pomáháme včelkám dělat med     9. 5. - 13. 5. 2022
 • PH – Sedla včelka na kvítek
 • Píseň s pohybem – Včelka
 • Příběh s otevřeným koncem
 • Výroba pítka pro hmyz
 1. Máme rádi zvířata – zvířátka ze ZOO   16.5.-20.5.2022
 • Zvukové hry s QR kódem
 • Polodenní  vycházka do LS do okolí ZOO
 • Stínohry
 1. Ptáčci v korunách   23. 5. - 27. 5. 2022
 • Píseň – Jarní reggea
 • Výroba  pítka pro ptáčky

CO NÁS ČEKÁ:

 • Čtvrtek  5. 5. 2022 – vystoupení ke Dni matek
 • Středa  11. 5. 2022 – Jarní focení na MŠ
 • Čtvrtek  26. 5. 2022 – Den dětí s Honzou Krejčíkem  na MŠ

Polodenní vycházky – vždy k probíranému tématu

!!!!!!! RODIČE, SLEDUJTE NÁSTĚNKU U VCHODU DO TŘÍDY. TAM BUDOU VŽDY UVEDENY AKTUÁLNÍ AKCE NAŠÍ TŘÍDY!!!!!!!!!!!!!

PROJEKTY NAŠÍ TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnit další článek těla stonožky a zapisovat přečtené knihy a pohádky

 ANEŽČINY KNOFLÍKY

Do 16. 5. 2022 přinést  2 malované (putovní) kamínky. Jeden z nich bude poslán kamarádům do MŠ Francova Lhota. ……….. 10 knoflíků

CVIČENÍ S JOGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení. Nácvik „Pozdrav Slunci“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ –-upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň

 

DUBEN – ANEŽČIN BATŮŽEK

NAŠE CÍLE:

 1. Upevňování zásad bezpečného chování chodců i cyklistů
 2. Seznamování s našimi tradicemi a jejich upevňování
 3. Posilovat kladný vztah k tradicím  - seznámení se symboly Velikonoc
 4. Rozvíjet dovednosti, znát nebezpečí spojené s vodou a se sporty

PODTÉMATA:

1/ ANEŽKO, STŮJ, ČERVENÁ – 4. 4. – 8. 4. 2022

 • Seznámení s básní „AUTOBUS“ – správná výslovnost, umět zopakovat krátký text
 • Výroba semaforu – umět správně umístit všechny tři barvy
 • Seznámení s popěvkem „AUTO JEDE TŮ, TŮ, TŮ
 • Tvoření s rodiči

      2/  HODY, HODY, DOPROVODY – 11. 4. – 15. 4. 2022

 • Seznámení s koledou  „HODY, HODY, DOPROVODY“,
 • Opakování písní s jarní tematikou – nácvik besídky pro maminky k svátku
 • Výroba velikonoční dekorace – rozvoj tvořivosti

      3/  ANEŽKA VYRÁŽÍ NA KOLO – LETNÍ SPORTY – 19. 4. – 22. 4. 2022

 • Letní olympiáda – hry na zahradě – seznámení s některými sporty, které lze vykonávat pouze v létě
 • Kreslení na chodníku – focení dětí na třídní tablo
 • Seznámení s písní „Koloběžka“

       4/ ANEŽKA ČARUJE – HRAVÁ VĚDA – 25. 4. – 29. 4. 2022

 • Seznámení s tradicemi – pálení čarodějnic
 • Divadlo v MŠ – „Muzikantský rok“
 • Vymýšlení zaklínadel, hledání pohádek, v nichž vystupují čarodějnice
 • Seznámení s písní „JEŽIBABA“
 • REJ ČARODĚJNIC – dopolední soutěžení v MŠ v maskách

CO NÁS ČEKÁ:

 • Návštěva Liberecké radnice – výstava „Velikonoce očima dětí“- dle aktuálních možností
 • 6. 4. 2022 – jarní tvoření s rodiči
 • 27. 4. 2022 – divadlo v MŠ – „MUZIKANTSKÝ ROK“
 • 29. 4. 20122 - „ČARODĚJNICE“ – dopolední rej v maskách v MŠ
 • Ekologické prodloužené vycházky – vždy k probíranému tématu – bude včas vyvěšeno na třídní nástěnce

!!!!!!! RODIČE, SLEDUJTE NÁSTĚNKU U VCHODU DO TŘÍDY. TAM BUDOU VŽDY UVEDENY AKTUÁLNÍ AKCE NAŠÍ TŘÍDY!!!!!!!!!!!!!

PROJEKTY NAŠÍ TŘÍDY:

 • ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnit další článek těla stonožky a zapisovat přečtené knihy a pohádky
 •  ANEŽČINY KNOFLÍKY

Přijít v kostýmu „Čarodějnice“ – 3 knoflíky, plus další knoflík pokud přijde jiný člen rodiny v kostýmu čarodějnice

Namalovat, vystřihnout, nalepit – vyrobit velikonoční vajíčka – ozdobíme tím keř na zahradě naší MŠ – UZÁVĚRKA 11. 4. 2022 – za 5 knoflíků

 • DĚTI DĚTEM

Napsat a odeslat dopis dětem do spřátelené MŠ ve Francově Lhotě

CVIČENÍ S JOGOU upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení. Nácvik „Pozdrav Slunci“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň, uvolňovací cviky mluvidel, klást důraz na správnou výslovnost a  artikulaci

 

BŘEZEN  2022

ANEŽKA SE PROBOUZÍ

NAŠE CÍLE

Rozvíjení slovního a hlasového projevu před skupinou. Prakticky vnímáme rozdíly mezi životem ve městě a vesnicí. Hledáme rozdíly i společné znaky. Všímáme si, jak rodí život na zahradě. Seznámit s významem knih, se základními pojmy vztahujícími se k nim, vést ke správnému zacházení s knihami a probouzet zájem o knihu. Osvojit si poznatky o jarním období, základní poznatky o květinách včetně názvů.

TÉMATA

1) PROJDEME SE DO POHÁDKY……  28.2. -4.3. 2022

 • Dramatizace pohádky O Červené Karkulce
 • Píseň – Projdeme se do pohádky, Červená Karkulka

2) OTEVÍRÁME KNIHU…………………7.3. - 11.3. 2022

 • Seznámení s hudební pohádkou
 • Seznámení s písmenkem
 • PH – Zavřená knížka

3) KDYŽ SE RODÍ JARO – SEJEME SEMÍNKA….14.3. – 18.3. 2022

 • Předsadba bylinek, výsev řeřichy
 • PH – Uvijeme věneček
 • Písně – „Travička Zelená“, „Hřej, sluníčko, hřej“,“ Na jaře“

4) U BABIČKY NA DVORKU ………… 21.3. – 25.3. 2022

 • Ponožkový den – projektový den ke světovému dni Downova syndromu
 • Rozvíjení sluchového vnímání – poznávání hlasů zvířat, práce s QR kody a čtečkou

5) ŽIVOT VE MĚSTĚ …………………..28.3. - 1.4. 2022

 • PH- „Na auta“
 • Vnímání relaxační hudby a cvičení na ni
 • Seznámení s básní „Liberec“
 • CD-zvuky a ruchy

CO NÁS ČEKÁ:

 • Návštěva knihovny ve Vesci -16.3. 2022
 • Ponožkový den – 21.3. 2022
 • Polodenní environmentální vycházka za domácími zvířátky
 • Polodenní poznávací vycházka na nádraží

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  

 • upevňování pozice jazyka pro bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň

CVIČENÍ S JOGOU

 • posilování břišních a zádových svalů, krční páteře
 • upevňování naučených cviků
 • cvik – Krokodýl, Kobra

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

ÚKOLY

1) Přinést jednu z knížek/pohádek , které má Vaše stonožka Anežka na „ bříšku“  - POUZE 7.3.- 11.3. – 2 knoflíky

2) Přinést vyrobenou květinu ve 3D (prostorovém) provedení – do 15.3. – 5 knoflíků

3) Dne 21.3. přijít s každou ponožkou jinou ( NÉÉÉ DEDOLES) – 3bknoflíky + 1bkn.za každého dalšího člena rodiny (více na nástěnce třídy) –bomezení času do 15bh.

DĚTI DĚTEM

Napsat a odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty. Odeslání krátkého videa z Karnevalu

 

únor 2022

BAREVSVĚT STONOŽKY ANEŽKY

NAŠE CÍLE

Rozvíjení slovního a hlasového projevu před skupinou. Pochopení důležitosti všech povolání a jejich přínos pro společnost, pocitové a estetické vnímání sebe sama, umět rozpoznávat realitu od pohádkové fixe.  Seznamovat se s tradicemi.

TÉMATA

 1. DOSPĚLÁCI V PRÁCI – 31. 1. – 4. 2. 2022
 • Čím bych chtěl být – rozvoj slovní zásoby, umět vyjádřit svůj názor, přání
 • Seznámení s říkadlem „Pekař peče housky“
 • Hry na povolání, opakování známých básní a písní
 1. JAK A CO SE Z ČEHO VYRÁBÍ – 7. 2. – 11. 2. 2022
 • Rozvoj smyslového vnímání – třídíme odpad – barevné kontejnery
 • Stonožka Anežka – koláž z látky a nosičů CD
 • Rytmické hraní – seznámení s písní „Třídíme odpad“, doprovod na dětské nástroje a papírové bubínky
 1. ANEŽKA MUZICÍRUJE – 14. 2. – 18. 2. 2022
 • Pozorně vyslechnout příběh „ Anežka muzikant“ – pokus o jednoduchou reprodukci
 • Seznámení s písní „Já jsem muzikant“
 • Práce s lepidlem – co jsou noty a k čemu slouží. Správně je umístit do notové osnovy
 • Seznámení s písní „Muzikantská rodina“ a opakování písní, které již děti znají
 1. MAŠKARNÍ BÁL SE STONOŽKOU ANEŽKOU – 21. 2. – 25. 2. 2022
 • Seznámení s básní „Karneval“
 • Výroba masek z papíru
 • „Karneval v MŠ“ – na téma postavy z českých pohádek

CO NÁS ČEKÁ:

 • Vycházka na veseckou poštu – odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty
 • 23. 2. 2022 – „Maškarní rej v MŠ“ – na téma postavy z českých pohádek
 • Prodloužená vycházka do Rochlice – co se kde prodává – informace na nástěnce

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  - upevňování pozice pro hlásky v, h, ch, f, g. Uvolňovací cviky mluvidel

CVIČENÍ S JOGOU – upevňovat známé cviky a správné dýchání, zařazovat cviky nové – „Plameňák“, „Medvěd“ – upevňovat rovnováhu

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

ÚKOLY

 1. Do 7. 2. 2022 přinést jakýkoliv hudební nástroj, vyrobený z recyklovaného materiálu – 5 knoflíků
 2. 23. 2. 2022 – přijít do MŠ v masce na téma postavy z českých pohádek – 2 knoflíky. Za každého dalšího člena rodiny, který přijde v masce a nechá se vyfotit – 1 knoflík

DĚTI DĚTEM

Napsat a odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty

 

LEDEN- Stonožka Anežka v zimě

Cíle: Upevňování poznatků o koloběhu života v zimě, základní znaky zimy a vše s tím související, seznámení s tradicí Tří králů, pravidla bezpečnosti sportování v zimě

1/ „ My tři králové“ – kouzelné dveře do světa snění – 3. 1. - 7. 1. 2022

 • Báseň – Tři králové v koruně
 • Práce s geometrickými tvary
 • Využití netradičních „hudebních“ nástrojů

2/ Zima, zimička – jak se v zimě oblékáme – 10. 1. - 14. 1. 2022

 • Báseň – Rukavičky
 • Píseň – Zimní radost
 • Zimní sportování – indoor
 • Hmatové a sluchové pexeso

3/ Kamarádi z říše zvířat v nouzi – 17. 1. - 21. 1. 2022

 • Báseň – Sýkorka
 • Tanec – Vrabec a sýkorka
 • Environmentální činnosti na šk. zahradě

4/ Zimní sporty a radovánky  - 24. 1. - 28. 1. 2022

 • Píseň – Dva mrazíci
 • Indoor sportování

CVIČENÍ S PRVKY JOGY

 • uvolňování energie
 • správné brániční dýchání
 • upevňování naučených cviků
 • cvik – Tygřík

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • upevňování základních úderů
 • nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem
 • seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g
 • uvolňovací cvičení

 PROJEKTY TŘÍDY                     

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění 4 dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽČINY KNOFLÍKY

 • Vyrobit „lojovou“ kouli ( NÉÉ KUPOVANÁ) – 13. 1. - 17. 1. – 5 knoflíků
 • Vypsat 10 zimních sportů + k jednomu vybranému nakreslit obrázek – 19. 1. - 24. 1. – 2knoflíky

DĚTI DĚTEM –  napsání a odeslání dopisu, online spojení

CO NÁS ČEKÁ

 • Environmentální prodloužená vycházka – rozvěšování lojových koulí

Další akce se budou odvíjet od epidemiologické situace.
 

PROSINEC 2021 - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 29. 11. –  3. 12. 2021

 • Seznámení s básní „Kapr“
 • Píseň „S čerty jsou i žerty“ - nácvik písničky pro Mikuláše
 • Seznámení a opakování vánočních koled na Vánoční zpívání v zahradě
 • Výroba zdravého cukroví – dle receptu od rodičů

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 6. 12. – 17. 12. 2021

 • 6. 12. 2O21 – „Čertí rej“ – v dopoledních hodinách rej v maskách s nadílkou od Mikuláše
 • Seznámení s příběhem o Ježíškovi
 • Výroba dárečku pro své blízké
 • Upevňování znalosti vánočních koled, písniček a básniček na Vánoční zpívání z

V zahradě pro rodiče

 • 14. 12. 2021 - „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti, odpoledne vystoupení dětí na školní zahradě – Vánoční zpívání v zahradě pro rodiče
 • 16. 12. 2021 – návštěva kostela v Rochlici – prohlídka expozice betlémů

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 20. 12. – 22. 12. 2021

 • Pokus o dramatizaci vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo
 • Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních citových prožitků
 • Opakování všech známých písní, básní a koled se zimní a vánoční tematikou
 • Prodloužená vycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro zvířátka – dle možností a počasí

CVIČENÍ S JOGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, cvik – beruška, motýlek

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – uvolňovací cviky mluvidel, klást důraz na správnou výslovnost a  artikulaci, upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

 

PROJEKTY TŘÍDY                     

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽČINY KNOFLÍKY

 • Přinést recept na zdravé a nepečené vánoční cukroví
 • Výroba vánoční ozdoby

DĚTI DĚTEM –  napsání a odeslání dopisu, výroba přáníček dětem do MŠ z Francovy Lhoty

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Upevňování základních úderů
 • Nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché písně s pravidelným rytmem
 • Seznámení s hrou v menší skupině a s nácvikem střídání rytmu

CO NÁS ČEKÁ

 • Výroba zdravého vánočního cukroví
 • 6. 12. 2021 – „ČERTÍ REJ“
 • 14. 12. 2021 – VÁNOČNÍ VESELICE v MŠ a VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V ZAHRADĚ pro rodiče - pokud současná situace dovolí
 • 16. 12. 2021 – návštěva kostela v Rochlici – expozice betlémů
 • Prodloužená ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností

 

LISTOPAD-Stonožka Anežka a my

Naše cíle:

 •  Dbát na osobní zdraví, bezpečí své i druhých
 • Přijatelnou formou seznámit děti se zrozením a vývojem života
 • Upevňování barevné škály a její využití v reálném životě
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky, Umět říci, co je pro mou osobu příjemné a nepříjemné

Podtémata:

 1. Barevný týden – Proletíme duhou……………1.11.-5.11.2021
 • Píseň- Pastelky
 • Hra se světlem
 • kuličkování
 1. Anežka zná své tělo- vím, co jím………..……8.11.-12.11.2021
 • PH – Hlava, ramena,….
 • Vaříme šípkový čaj
 • Zrcadlové cvičení, seznámení s relaxací a masážemi
 1. Anežko, kde jsem se tu vzal?....................15.11.-19.11.2021
 • Píseň –Človíček
 • PH – „Vajíčko“
 1. Kouzelných 5 smyslů………..…………………....22.11.-26.11.2021
 • Hra – „kouzelná krabička“
 • Hra – „pejsek“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • uvolňovací cviky pro rty a jazyk
 • upevňování dvouhlásek ou, au a souhlásek p, b,m, n

JOGA

 • upevňování správného dýchání ve všech polohách
 • cvik – Strom ve větru, Půlměsíc

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • upevňování základního úderu
 • seznámení s rytmem hry

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

 Pomocí učitelky připevnit 2 článek těla, na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

DĚTI DĚTEM

Pokračování v komunikaci s MŠ Francova Lhota. Natočení videa - Berušky

            ANEŽČINY KNOFLÍKY

V rámci barevného týdne přijít oblečeni v barvě daného dne. Každý den 1knoflík = max.5 knoflíků/týden

Prokáže-li se doprovázející člen rodiny, v oblečení, v barvě daného dne, získává další 1knoflík = max.5knof./týden

Pondělí – modro-fialový

Úterý – žlutý

Středa – zelený

Čtvrtek  - bílý

Pátek – červený

 

Říjen 2021 - MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

Naše cíle:

 • Upevňování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení dětí se znaky podzimního období
 • Rozvoj hrubé i jemné motoriky
 • Učit se mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

Podtémata:

 1. DRAKIÁDA - CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 4. 10. – 8. 10. 2021
 • Seznámení s říkankou „Drak“
 • Upevňování písně „Skřítci Podzimníčci“ – porozumět textu
 • Práce s barvami – obtisky listů – rozvoj jemné motoriky
 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 11. 10. – 15. 10. 2021
 • „Budka v lese“ – seznámení a poslech pohádky – pokus o dramatizaci
 • Zpěv písně „Já do lesa nepojedu“ – doprovod na rytmické nástroje
 • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 18. 10. – 22. 10. 2021
 • Seznámení s novou písní „TRPASLÍCI“ – učit se vytleskávat rytmus
 • Rozvoj mluvních dovedností, hra na hádanky, rytmizace slov – seznámení s říkankou „Podzim“
 1. VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 25. 10. – 29. 10. 2021
 • Dlabání dýně – seznamování s českými strašidly
 • Diskotéka pro strašidla – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu
 • Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ  -  uvolňovací cviky pro rty a jazyk

 • upevňování dvouhlásek ou, au a souhlásek p, b,m, n

JOGA

 • seznámení s relaxační hudbou
 • nácvik správného dýchání ve stoje, v kleče, v sedě,  v leže
 • nácvik správného držení těla pro další cvičení
 • seznámení s „Pozdravem Slunci“

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Seznámení s bubínky, s pravidly hry na ně – reakce na zrakový signál
 • Seznámení a nácvik základních úderů

PROJEKTY ČERVENÉ TŘÍDY

 1. ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU

Úkol: s pomocí učitelky připevnit první článek těla stonožky Anežky (vzhledem k situaci Covid-19 nemohou rodiče vstupovat do třídy), na který se bude zapisovat vše, co rodiče dětem čtou – vše je připraveno při vstupu do ČT

 1. DĚTI DĚTEM

Odeslání motivačního dopisu pro děti spřátelené MŠ s žádostí o pokračování přátelské komunikace s novými dětmi

 1. ANEŽČINY KNOFLÍKY

1. úkol na říjen – přinést libovolné množství knoflíků, nejméně však 10 ks – za 2 knoflíky

2.úkol na říjen – do 22.10. přinést vydlabanou dýni  - 5knoflíků

Během týdne od 11. 10. – 15. 10. 2020 – prodloužená vycházka k veseckému lesu – „ZAMYKÁNÍ LESA“ – informace na nástěnce, aktuálně budeme řešit dle počasí

Další prodloužené environmentální vycházky budou přizpůsobeny aktuálnímu počasí a nemocnosti dětí.

 

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

Cíle:  Seznámení dětí s prostředím školy a jednotlivých tříd. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Pozitivní vnímání pobytu v mateřské škole.

Témata:

1) Stonožka Anežka všechny vítá    1.9.-3.9.2021

 • Seznámení s prostředím a kamarády
 • Básnička komunikativního kruhu: Velké kolo uděláme

2) Anežka průvodkyní školičkou   6.9.-10.9.2021

 • Píseň – Trpaslíci ,  Pojď za námi

3) Plody podzimu na zahradě    13.9.-17.9.2021

 • PH – Pan čáp ztratil čepičku
 • Kimova hra – Koš ovoce

4) Plody podzimu na poli – bramboriáda   20.9.-24.9. 2021

 • Báseň – Brambora
 • Zdravá 5 – příprava zeleninového salátu

5) Plody podzimu v lese   27.9.-1.10. 2021

 • Seznámení s pohybovou hrou „Veverka Čiperka“
 •  Poslech a pokus o dramatizaci pohádky „Paleček a jeho kamarádi“
 •  Seznámení a pohybové vyjádření tanečku „Muchomůrka“

Projekty: Všechny projekty třídy budou realizovány od října. Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, na nástěnce třídy a osobně třídními učitelkami.

Celý měsíc září je adaptační, jak ze strany dětí, rodičů tak i třídních učitelek.