Školní rok 2023 - 24

 

DUBEN - ANEŽČIN BATŮŽEK

NAŠE CÍLE:

 1. Prakticky vnímat rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici
 2. Upevňování zásad bezpečného chování chodců i cyklistů
 3. Seznamovat se zásadami bezpečného chování nejen jako chodci, ale také jako cyklisti.
 4. Upevňovat správnost jízdy a dodržování pravidel silničního provozu.
 5. Upevňování tradic. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic a umět je pozitivně vnímat

PODTÉMATA:

1.  ŽIVOT VE MĚSTĚ – 1. 4. – 5. 4. 2024

 • Seznámení s básní „Liberec“
 • „Liberec“ – výroba domečků z papírových krabiček
 • Hra na netradiční nástroje – např. při pobytu venku na různé přírodní materiály (kamínky, klacíky, šišky…) a doprovod na papírové bubínky – upevňování rytmu a základních úderů

2.   ANEŽKO, STŮJ, ČERVENÁ – 8. 4. – 12. 4. 2024

 • Seznámení s básní „AUTOBUS“ – správná výslovnost, umět zopakovat krátký text
 • Výroba semaforu – umět správně umístit všechny tři barvy
 • Seznámení s popěvkem „AUTO JEDE TŮ, TŮ, TŮ“- hra na tělo

3.   ANEŽKA VYRÁŽÍ NA KOLO – LETNÍ SPORTY – 15. 4. – 19. 4. 2024

 • Seznámení s letními sporty – umět pojmenovat a přiřadit správný obrázek – jaký sport mám rád já – umět vyjádřit emoce
 • Závody na odrážedlech při pobytu na školní zahradě – opakování bezpečného chování na zahradě i mimo ni
 • Seznámení s písní „Koloběžka“ – předvádění pohybem a doprovod na papírové bubínky
 • Kresba na chodník – společná aktivita

4.   ANEŽKA ČARUJE – HRAVÁ VĚDA – 22. 4. – 26. 4. 2024

 • Seznámení s písní „JEŽIBABA“
 • Zapouštění barev do vody – „Čarodějný lektvar“
 • Nácvik besídky ke Dni matek
 • Rytmizace slov a říkanek, vymýšlení zaklínadel. Upevňování novépísní

CO NÁS ČEKÁ:

 • 9.4. 2024 - Exkurze na liberecké hlavní nádraží
 • 24. 4. 2024 – návštěva hasičské zbrojnice
 • Prodloužená vycházka ke skřítkovi Tajchmánkovi – les u rybníka a život kolem něj

!!!!!!! RODIČE, SLEDUJTE NÁSTĚNKU U VCHODU DO TŘÍDY. TAM BUDOU VŽDY UVEDENY AKTUÁLNÍ AKCE NAŠÍ TŘÍDY!!!!!!!!!!!!!

 

CVIČENÍ S JOGOU

 • Upevňování známých cviků
 • Posilování svalů trupu, zad, rukou, masírování orgánů v oblasti břišní
 • Cvik – „Řehtací kolo“, „Kobra“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

 • Dechové hry – přerušovaný výdechový fond, slabý/silný prodlužovaný výdech
 • Motorika – nafukování tváří, smějeme se, mračíme, prskáme
 • Artikulace - ž

 

PROJEKTY NAŠÍ TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnit další článek těla stonožky a zapisovat přečtené knihy a pohádky

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

 • Namalovat, vystřihnout, nalepit, vyrobit jakýkoliv dopravní prostředek – do 12. 4. 2024 – 3 knoflíky
 • Ušít nebo vyrobit z papíru čarodějnici – do 22. 4. 2024 – 5 knoflíků

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Upevňování střídání zpěvu a hry ve velké skupině
 • Nácvik zpěvu a hry v menších skupinách
 • Improvizační hra – vyjádření pocitů

STONOŽKA ANEŽKA VÍTÁ SLUNÍČKO 

březen 2024 - ANEŽKA SE PROBOUZÍ

NAŠE CÍLE

 • Rozlišit a pojmenovat materiály a výrobky, které nás běžně obklopují, upevnit si znalosti o tříděném odpadu.
 • Osvojit si elementární předčtenářské dovednosti, seznámit se s pojmy vztahujícími se ke knihám
 • Osvojit si elementární poznatky o jarním období, přispět k pochopení návaznosti dějů v přírodě, seznámit s nejzákladnějšími poznatky o rostlinách, včetně názvů základních květin
 • Získávat poznatky o domácích a hospodářských zvířatech, poznávat mláďata, umět je pojmenovat, sluchové rozlišování zvuků
 • Seznamování s našimi tradicemi, posilovat kladný vztah k nim - seznámení se symboly Velikonoc

TÉMATA

 1. JAK A CO SE Z ČEHO VYRÁBÍ – 26. 2. – 1. 3. 2024
 • Rozvoj smyslového vnímání – třídíme odpad – barevné kontejnery
 • Stonožka Anežka z nosičů CD
 • Rytmické hraní – seznámení s písní „Třídíme odpad“, doprovod na dětské nástroje a papírové bubínky
 1. OTEVÍRÁME KNIHU – 4. 3. – 8. 3. 2024
 • Nácvik básně –„Okousaná knížka“ – J. Žáček
 • Práce s nůžkami – správný úchop, stříhání dle linie a návodu učitelky
 • Nácvik písně – melodizace a rytmizace básně „Okousaná knížka“
 1. KDYŽ SE RODÍ JARO – SEJEME SEMÍNKA – 11. 3. – 15. 3. 2024
 • PH – „Uvíjíme věneček“ – seznamování s jarními i jinými květinami, rostlinami
 • Nácvik nové písně „Na jaře..“ – upevňování hry na papírové bubínky
 • Pozorování při pobytu venku klíčení rostlin, popř. výroba herbáře
 1. U BABIČKY NA DVORKU – 18. 3. – 22. 3. 2024
 • Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat – přiřazování – hra „Na dvorečku“
 • „Kdo promluvil“ – napodobování hlasů zvířat – hra „Na zvířátka“
 • Seznámení s pohádkou „O slepičce a kohoutkovi“ a její následná dramatizace
 • Projektový den – „Ponožkový den“

      5)    HODY, HODY, DOPROVODY – 25. 3. – 29. 3. 2024

 • Seznámení s koledou  „HODY, HODY, DOPROVODY“, opakování písní s jarní tematikou
 • Pozorování výzdoby v oknech a na zahrádkách v okolí školky – proč lidé krášlí své domovy – rozvoj mluvních dovedností
 • Výroba velikonoční dekorace – rozvoj tvořivosti

CO NÁS ČEKÁ:

 • Prodloužená vycházka – návštěva vědecké knihovny  - „Jeden za všechny…“
 • Jarní tvoření s rodiči – na téma „Hody, hody doprovody“
 • Projektový den – „Ponožkový den“

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Dechové hry – střídání silného a slabého výdechu
 • Motorika – cvičení mimických svalů, napodobování zvuků s ohmatáváním hrdla – vibrace
 • Artikulace – hláska z

CVIČENÍ S JÓGOU

 • Posilování břišních, zádových a stehenních svalů
 • Upevňování naučených cviků
 • Nácvik cviků „Loďka“ a „Mlýnek

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY:

 • Do 8. 3.  – pokusit se vyrobit pohádkovou knihu – krátký text pohádky s ilustrací – 5 knoflíků
 • 21. 3. – přijít v různých ponožkách – 2knoflíky + za každý další pár – 1 knoflík

DĚTI DĚTEM

Napsat a odeslat dopis dětem z Francovy Lhoty

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Procvičování hry v menších skupinách
 • Nácvik střídání zpěvu a hry ve velké skupině

ÚNOR 2024 – BAREVNÝ SVĚT STONOŽKY ANEŽKY

NAŠE CÍLE:

 1. Prožívat a projevovat emoce
 2. Seznamovat se s tradicemi
 3. Rozvíjet schopnost spolupracovat ve skupině
 4. Upevňovat sebejistotu, rozvíjet schopnost tvořit podle instrukcí

TÉMATA:

 1. ANEŽKA MUZICÍRUJE –  29. 1. – 2. 2. 2024
 • Pokus o pantomimu – hádanky „na co hraju“
 • Seznámení a upevňování písně „Muzikantská rodina“- hra na tělo
 • Hra na papírové bubínky
 1. PROJDEME SE DO POHÁDKY – 5. 2. – 9. 2. 2024
 • Seznámení s pohádkou F. Hrubína „Perníková chaloupka“ – pokus o dramatizaci
 • „Zvířátková kapela“ – vyjádřit píseň zvuky zvířat
 • Umět pochopit jednoduchý protiklad – Popletené pohádky 
 1. MAŠKARNÍ BÁL S ANEŽKOU – 12. 2. – 16. 2. 2024
 • Seznámení s písní „Červená Karkulka“ – hra na tělo, rytmizace textu
 • „Rej v maskách – karneval v MŠ
 • Umět seřadit předměty téhož druhu podle velikosti
 1. DOSPĚLÁCI V PRÁCI – 19. 2. – 23. 2. 2024
 • Seznámení s říkadlem „Pekař peče housky“
 • Poslech a seznámení s písní „Bez práce nejsou koláče“ – vysvětlení co toto rčení znamená
 • Výroba ovocného salátu – bezpečnost při práci

CO NÁS ČEKÁ:

 • Ekologická vycházka ke krmelci – pomáháme zvířátkům v zimě – dle aktuální situace PES a předpovědi počasí – bude včas vyvěšené na nástěnce
 • 13. 2. 2024 – „Maškarní rej v MŠ“ – na téma „Z říše fantazie“
 • Prodloužená vycházka do Vesce – nákup ingrediencí na výrobu zeleninového a ovocného salátu

LOGOPEDICKÁ PREVENCE  - uvolňovací cviky mluvidel a upevňování pozice pro souhlásky v, h, ch, k, f, g

CVIČENÍ S JÓGOU – upevňovat známé cviky a správné dýchání, zařazovat cviky nové – „Plameňák“ – upevňovat rovnováhu

PROJEKTY TŘÍDY:

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit další článek těla stonožky Anežky a dále zapisovat čtené knihy a pohádky

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

 • 13. 2. 2024 – přijít do MŠ v masce – maškarní rej na téma „Z říše fantazie“ – 2 knoflíky
 • V týdnu 19. – 23. 2. 2024 přinést (pokud můžete) nějaký předmět vystihující vaše zaměstnání – 5 knoflíků

BUBNUJEME CELÝ ROK

Procvičování hry v menších skupinách s reakcí na zrakový signál.

Nácvik střídání zpěvu a hry ve velké skupině

DĚTI DĚTEM

Společně napsat a odeslat dopis dětem ze spřátelené MŠ z Francovy Lhoty

 

LEDEN 2024 - STONOŽKA ANEŽKA V ZIMĚ

Naše cíle:

Získat povědomí o základních znacích zimy a naučit se vybrat správné oblečení pro dané období (zima). Umět samostatně vyjádřit své myšlenky a popsat předmět, obrázek. Vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně. Získání povědomí o nutnosti pečovat o zvířata v zimních měsících. Umět rozeznat hrozící nebezpečí spojené se sněhem a ledem.

 

1/ MY TŘI KRÁLOVÉ – KOUZELNÉ DVEŘE DO SVĚTA SNĚNÍ – 3. 1. – 5. 1. 2024

 • Seznámení s legendou „O třech králích“
 • Seznámení s koledou „My tři králové“
 • Tři králové – výtvarné činnosti – lepení, stříhání, samostatně pracovat
 • Koledování – umět vystoupit ve skupině i samostatně

2/ ZIMA, ZIMIČKA – JAK SE V ZIMĚ OBLÉKÁME – 8. 1. – 12. 1. 2024

 • Seznámení s tématem „Zima“ – seznámení s básní „Rukavičky“
 • Práce s klovatinou – „Moje čepice“ – seznámení s novou technikou
 • Seznámení s písní „Zimní radost“ – vyjádření písně pantomimou, napodobit pohyb dle pokynů učitelky

3/ KAMARÁDI Z ŘÍŠE ZVÍŘAT V NOUZI – 15. 1. 2024 – 19. 1. 2024

 • Seznámení s básní „Sýkorka“ – rozklad slov na slabiky
 • Soustředěný poslech pohádky „O krmítku“
 • Výtvarné činnosti – kolektivní práce – koláž „Ptáčci u krmítka“
 • Seznámení s tanečkem „Vrabec a sýkorka“
 • Projektový den „Za lesními kamarády“ – přesunuto z prosince

4/ ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY – 22. 1. – 26. 1. 2024

 • Seznámení se zimními sporty – hra „Na sportovce“ – názorná ukázka sportovních potřeb, kdo a jak je používá
 • Umět svými slovy popsat situaci nebo obrázek související s tématem – rozvoj komunikačních dovedností
 • Práce s temperovými barvami – malba „Sněhulák“
 • Opakování známých písní se zimní tematikou za použití doprovodu na papírové bubínky, seznámení s písní „Dva mrazíci“

CVIČENÍ S JÓGOU – uvolňování energie, upevňování naučených cviků, posilování svalů trupu, uvolňování bederní páteře, protahování zádových svalů, posilování rukou – nácvik mového prvku „Lev“

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ

 • dechové hry v kombinaci s hlasovým cvičením – fonace různých zvuků
 • motorika – ovládání stran jazyka – mistička, trubička
 • artikulace – h, ch, k, g

BUBNUJEME CELÝ ROK

Upevňování základních úderů, nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem

Seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

PROJEKTY TŘÍDY                            

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

ANEŽČINY KNOFLÍKY

 • Můj oblíbený zimní sport – vystřihnout, nakreslit, nalepit na formát A4 a pokusit se vyjmenovat 10 zimních sportů (zapsat)  - v týdnu od 22. 1. – 24. 1. 2024 – za 3 knoflíky
 • Výroba lojové koule pro ptáčky – do 15. 1. 2024 – za 5 knoflíků

DĚTI DĚTEM 

Napsat a poslat dopis dětem a učitelkám z MŠ Francova Lhota

 

 CO NÁS ČEKÁ

 • Projektový den – „Za lesními kamarády“ - ekovycházka ke krmelci spojená s nadílkou pro zvířátka a zavěšením lojových koulí pro ptáčky – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva „Veseckého areálu“ – seznámení se s největším sportovištěm v Liberci, pozorování sportovců při aktivním lyžování – na běžkách, popř. na kolečkových lyžích – dle povětrnostních podmínek

 

PROSINEC 2023 - ADVENT STONOŽKY ANEŽKY

Naše cíle: Upevňování tradičních hodnot Vánoc a času adventního. Rozvíjení smyslového a citového vnímání tradic. Umět pozitivně vnímat tradiční vánoční zvyky

1/ KDYŽ SE ČERTI ŽENILI – 27. 11. –  1. 12. 2023

      Seznámení s básní „Mikuláši, andílku“

      Píseň „Čertovská polka“ - nácvik písničky pro Mikuláše

2/ VÁNOČNÍ ZVYKY – 4. 12. – 16. 12 . 2023

     Seznamován í s vánočními tradicemi

     Výroba dárků a přání pro rodiče a pro kamarády z Francovy Lhoty

     Poslech koled z CD, opakování písní s vánoční a zimní tematikou

     Nácvik písní a koled na vánoční besídku pro rodiče – Zpívání v zahradě

     15. 12. 2O20 – „Vánoční veselice“  –  v dopoledních hodinách nadílka pro děti

      Projektový den – Za lesními kamarády - ekovycházka do lesa ke krmelci – nadílka pro                

      zvířátka – dle možností a počasí

3/ TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA – 18. 12. – 22. 12. 2023

      Poslech vánočního příběhu o Ježíškovi – hra na divadlo, pokus o dramatizaci

      Poslech vánočních koled z CD nazpívaných dětmi, pokus o pohybové vyjádření vlastních

      citových prožitků

      Opakování všech známých písní se zimní a vánoční tematikou

      Prodloužená vycházka – návštěva vánočních trhů před libereckou radnicí

CVIČENÍ S JÓGOU – upevňování známých cviků, procvičování správného dýchání při cvičení, upevňování správného držení těla, zlepšování pružnosti kyčlí a pánve, cvik – motýlek, žába

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ – dechové hry – nácvik hlubokého nádechu a výdechu s prodlužováním výdechového sloupce – ve všech polohách.

Oromotorika – různé pohyby jazyka, ovládání jazyka ve všech polohách – vysouvání, kroužení, kmitání

Artikulace – ť, ď, ň, mě, vě, pě

BUBNUJEME CELÝ ROK

Upevňování základních úderů, nácvik hry ve skupině se zpěvem jednoduché známé písně s pravidelným rytmem

Seznámení hry v menších skupinách s nácvikem střídání rytmu písně

 

PROJEKTY TŘÍDY

                            

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU – připevnění dalšího dílku těla stonožky Anežky a zapisovat čtené pohádky, knížky…

 

 ANEŽČINY KNOFLÍKY  -

 • vyrobit vánočního sněhuláka, popřípadě jinou vánoční ozdobu – ve 3D – v týdnu od  4. 12. – 15. 12. 2023 – za 3 knoflíky
 • 5. 12. 2023 – přijít do školky v masce čerta nebo anděla – za 2 knoflíky a za každou další masku, ve které přijde člen rodiny (dopoledne) – za 1 knoflík

DĚTI DĚTEM                                                                                                                                                                                 

Napsat a poslat dopis, vyrobit vánoční dárečky, přání pro děti z MŠ Francova Lhota

 CO NÁS ČEKÁ

 • 5. 12. 2023 – „ČERTÍ REJ“ v maskách s mikulášskou nadílkou
 • 14. 12. 2023 – VÁNOČN ÍOSLAVY V MŠ – dopoledne vánoční nadílka, odpoledne slavnostní posezení s rodiči
 • Projektový den – „Za lesními kamarády“ - ekovycházka ke krmelci spojená se zdobením stromečku pro zvířátka – dle počasí – aktualizace bude viset na nástěnce – dle možností
 • Návštěva centra Liberce – vnímání atmosféry vánočního města, návštěva výstavy na radnici „Vánoce očima dětí“ – dle možností
 • Návštěva rochlického kostela – výstava betlémů – 12. 12. 2023

LISTOPAD – STONOŽKA ANEŽKA A MY

NAŠE CÍLE:

 • Pěstovat návyky zdravého stravování, umět využívat všechny smysly při stravování
 • Upevňování barevné škály a její využití v reálném životě
 • Dbá na osobní zdraví, bezpečí své i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Přijatelnou formou seznámit děti se zrozením a vývojem života

PODTÉMATA:

 1. Kouzelných 5 smyslů                                   30.10. - 3.11.2023

 • Hrátky se zvukem – čarujeme
 • Seznámení s relaxačními technikami a vůněmi

2. Barevný týden – proletíme duhou          6.11.- 10.11.2023

 • Hrátky se světlem
 • Píseň Pastelky

3. Anežka zná své tělo –vím, co jím                 13.11.-17.11.2023

 • Vaříme šípkový čaj
 • „Rádio“

4. Anežko, kde jsem se tu vzal?                        20.11. - 24.11.2023

 • Píseň Človíček
 • Kresba tuší

CO NÁS ČEKÁ

 • 1.11.2023 Projektový den – Dušičky

Environmentální polodenní vycházka dle počasí

 • Barevný týden

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • dech.hry – prodlužování lehkého výdechu
 • motorika –masáž dásní, jazykem, nácvik tenze – špičatý jazyk,povolený, placka
 • artikulace – f,v,t,d,n

CVIČENÍ S JÓGOU

 • Seznámení s relaxačními technikami
 • Upevňování bráničního dýchání
 • Seznámení s novými prvky

PROJEKTY TŘÍDY

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit článek těla stonožky Anežky dle domluvených pokynů a zapisovat čtené knihy a pohádky během měsíce října

DĚTI DĚTEM

Pokračujeme v písemné komunikaci s dětmi z Francovy Lhoty. Začínáme připravovat vánoční překvapení

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY

1) Barevný týden -  v týdnu 6.-10.11. přijít oblečen v barvě daného dne …každý den 1knoflík (tzn. max.5kn.). Prokáže-li se ranní doprovod v barvě oblečení daného dne +1kn.za každého dalšího člena

2) V týdnu 27.11.- 1.12. – přinést vyrobeného čerta nebo anděla …… 2 knoflíky /nezávisle na počtu výrobků)

 

říjen 2023 - MALUJEME PODZIM S ANEŽKOU

NAŠE CÍLE:

 • Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě
 • Seznámení se se znaky podzimního období a jeho vlivu na nás, na lidi
 • Uvědomění si soudržnosti člověka a přírody

PODTÉMATA:

 1. DRAKIÁDA – CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ – 2. 10. – 6. 10. 2023
 • Seznámení s básní „Drak“
 • Dráček Papíráček – kolorovaná kresba
 • Cvičení s prvky jógy – seznámení s říkankou „Hari Om“, nácvik správného držení těla a správného dýchání
 • Seznámení s písní „Vyletěl si pyšný drak“
 1. ZAMYKÁNÍ LESA SE SKŘÍTKEM TAJCHMÁNKEM – 9. 10. – 13. 10. 2023
 • Lesní skřítkové – koláž z přírodnin
 • Poslech pohádky „Budka v lese“
 • Cvičení s prvky jógy – seznámení s pozdravem „Namaste“
 • Poslech písní s lesní tematikou – hra na dětské nástroje, na tělo a na doprovod na papírové bubínky
 1. JAK JE DLOUHÝ ROK – KAM UTÍKÁ ČAS – 16. 10. – 20. 10. 2023
 • Rytmizace slov, rozvoj mluvních dovedností – hry s říkankou „Podzim“
 • Práce s křídovými pastely – STROM – seznámení s technikou roztírání
 • Upevňování pozdravu „Hari Om“ a seznámení s pozicí „Strom ve větru“
 • Seznámení s novou písní „Když prší“ a opakování písní známých
 1. VYRÁBÍME STRAŠIDÝLKA – 23. 10. – 27. 10. 2023
 • Seznámení s tradicemi Dušiček a Halloweenu
 • Pohádka o ztracené dýni, dlabání dýně
 • Práce s tuší – rozfoukat skvrnu – „Strašidlo“
 • Strašidelná diskotéka – improvizovaný pohyb na reprodukovanou hudbu
 • Strašidelná kapela – doprovod známých písní na netradiční nástroje – kamínky, klacíky, plechovky, atd.

CO NÁS ČEKÁ

 • 10. 10. 23 – odpoledne od 15 h společné tvoření rodičů s dětmi
 • 12. 10. 23 – hudební pohádkový příběh „Já jsem muzikant“
 • 25. 10. 23 – od 8,00 h vánoční focení dětí – dle zájmu rodičů
 • Prodloužené ekologické vycházky ke krmelci a do lesa

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 • Dechové hry – nácvik správného nádech/výdech, žeberně-brániční dech a dýchání nosem
 • Artikulace – p, b, m
 • Motorika – umět rozlišit horní/dolní ret, stisk rtů, špulení, olizování

CVIČENÍ S JÓGOU

 • Seznámení s říkankou a cvičením „Hari Om“ a „Namaste“
 • Nácvik pozice „Strom ve větru“

PROJEKTY TŘÍDY – začínají v měsíci říjnu

ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  - připevnit článek těla stonožky Anežky dle domluvených pokynů a zapisovat čtené knihy a pohádky během měsíce října

BUBNUJEME CELÝ ROK

 • Seznámení s bubínky
 • Seznámení s pravidly hry na bubínky – reakce na zrakový pokyn
 • Seznámení a nácvik základních úderů

DĚTI DĚTEM

Společně napsat a odeslat dopis dětem ze spřátelené MŠ z Francovy Lhoty

KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY – vyrobit papírového draka. Upřesnění úkolu bude včas viset na nástěnce

Spolupráce děti x rodiče x školka

ZÁŘÍ – Stonožka Anežka všechny vítá

CÍLE:

Seznámení dětí s prostředím třídy. Jejich adaptace na nové prostředí, podněty i osoby. Seznámení s režimem tříd. Vytváření společných společenských a sociálních vazeb a hranic specifických pro danou skupinu ve třídě. Upevňování a rozšiřování poznatků o životě ve volné přírodě. Seznámení se se znaky podzimního období a jeho vlivu na nás jako člověka

TÉMATA:

 1. Stonožka Anežka vítá nové kamarády a je průvodkyní školičkou………………1.9.-8.9.2023
 • Hry se značkami - „Poznáš tu svou“? „Vyskočí ten, kdo má značku…“
 • Báseň – Stonožka Anežka
 • Píseň – Pojď si hrát , Pro dobrou náladu
 1. Plody podzimu na zahradě……………………………………………………………11.9.-15.9.2023
 • Kimova hra-rozvíjení smyslového vnímání-ochutnávka různých druhů ovoce.
 • PH – Koš ovoce
 • Píseň – Koulelo se koulelo
 1. Plody podzimu na poli – bramboriáda…………………………………………….18.9.-22.9.2023
 • Báseň – Brambora
 • Zdravá5 – zeleninový salát
 1. Plody podzimu v lese………………………………………………………………….25.9.-29.9.2023
 • Dramatizace pohádky – Paleček a jeho kamarádi
 • Hra na bubínky
 • Seznámení s tanečkem –Muchomůrka

PROJEKTY:

Veškeré projekty budou začínat až od října

AKCE:

Třídní schůzky – čtvrtek 14. 9. 2023 od 15,30 h.