Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)

Body

Předškolák – 6letý

480

Předškolák – 5letý

460

Dítě 4leté

440

Dítě 3leté

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022)

350

Dítě mladší 2 let

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den věku dítěte v roce narození

Body

Za každý den k 31. 8.

0,02

 

Trvalý pobyt dítěte

Body

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)

300

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec

0

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

*) Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX; dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci.

Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2022, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022)

10

starší sourozenec není, nebo nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0

 

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2022, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

 

jak rozumět kritériím? Kritéria zápisu | Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec